AmaHubo 99:1-9

  • UJehova, iNkosi engcwele

    • Uhlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu kwamakherubi (1)

    • UNkulunkulu othethelelayo nojezisayo (8)

99  UJehova useyiNkosi. + Izizwe mazithuthumele. Uhlezi esihlalweni sobukhosi ngaphezu* kwamakherubi. + Umhlaba mawuzamazame.   UJehova mkhulu eZiyoni,Uphakeme ngaphezu kwazo zonke izizwe. +   Mazidumise igama lakho elikhulu, +Ngoba liyesabeka futhi lingcwele.   Yena uyiNkosi enamandla ethanda ubulungisa. + Ukumise kwaqina okulungile. Ulethe ubulungisa nokulunga + kwaJakobe.   Phakamisani uJehova uNkulunkulu wethu, + nikhothame* endaweni yakhe yokubeka izinyawo; *+Ungcwele. +   UMose no-Aroni babephakathi kwabapristi bakhe, +USamuweli wayephakathi kwalabo ababiza igama lakhe. + Babembiza uJehova,Yena wayebaphendula. +   Wayekhuluma nabo esensikeni yefu. + Bazigcina izikhumbuzo zakhe nomyalo abanika wona. +   O Jehova Nkulunkulu wethu, wabaphendula. + Wena wawunguNkulunkulu obathethelelayo, +Kodwa wabajezisa* ngenxa yezenzo zabo ezimbi. +   Phakamisani uJehova uNkulunkulu wethu +Nikhothame* phambi kwentaba yakhe engcwele, +Ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ungcwele. +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “phakathi.”
Noma, “nikhuleke.”
Noma, “esenabelweni sezinyawo zakhe.”
NgesiHebheru, “waphindisela.”
Noma, “Nikhuleke.”