AmaHubo 9:1-20

  • Ukumemezela imisebenzi kaNkulunkulu emangalisayo

    • UJehova uyindawo yokuphephela elondekile (9)

    • Ukwazi igama likaNkulunkulu kusho ukwethembela kuye (10)

Kumqondisi; ngenothi leMuthi-labheni.* Ihubo likaDavide. א [Aleph] 9  O Jehova, ngizokudumisa ngayo yonke inhliziyo yami;Ngizokhuluma ngayo yonke imisebenzi yakho emangalisayo. +   Ngizojabula ngethabe ngawe;O wena oPhezukonke, ngizolihubela igama lakho. + ב [Beth]   Lapho izitha zami zibaleka, +Zizokhubeka zishabalale phambi kwakho.   Ngoba ungenzele ubulungisa wangimela;Wahlulela ngokulunga uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi. + ג [Gimel]   Uzikhuzile izizwe, + wabhubhisa ababi,Walesula phakade naphakade igama labo.   Isitha sibhuqwe phakade;Amadolobha aso uwasiphulile,Ngeke siphinde sikhunjulwe. + ה [He]   Kodwa uJehova uhleli esihlalweni sakhe sobukhosi kuze kube phakade; +Usimise saqina isihlalo sakhe sobukhosi ngenjongo yobulungisa. +   Uyokwahlulela umhlaba* ngokulunga; +Uyokwahlulela izizwe ngokulunga. + ו [Waw]   UJehova uyoba yindawo yokuphephela* elondekile kocindezelwe, +Indawo yokuphephela elondekile ngezikhathi zokucindezeleka. + 10  Labo abalaziyo igama lakho bayothembela kuwe; +Awusoze wabashiya labo abakufunayo, Jehova. + ז [Zayin] 11  Hubelani uJehova, ohlala eZiyoni;Khulumani ngezenzo zakhe phakathi kwezizwe. + 12  Uyobakhumbula abahluphekile aphindiselele igazi labo; +Ngeke akukhohlwe ukukhalela kwabo usizo. + ח [Heth] 13  O Jehova, ngibonise umusa; bona ukuhlupheka kwami okubangelwa yilabo abangizondayo,O wena ongikhuphula emasangweni okufa, + 14  Ukuze ngimemezele izenzo zakho ezifanelekela ukudunyiswa emasangweni endodakazi yaseZiyoni, +Ngijabule ngensindiso yakho. + ט [Teth] 15  Izizwe zishone phansi emgodini eziwumbile;Unyawo lwazo lubanjwe enethini ezilifihlile. + 16  UJehova waziwa ngesahlulelo asikhiphayo. + Omubi ubanjwe izenzo zakhe. + Higayoni.* (Sela) י [Yod] 17  Ababi bazoya eThuneni,*Zonke izizwe ezimkhohlwayo uNkulunkulu. 18  Kodwa abampofu ngeke balibaleke njalo; +Nethemba labamnene ngeke lishabalale. + כ [Kaph] 19  O Jehova, vuka! Ungamvumeli umuntu ofayo anqobe. Izizwe mazahlulelwe phambi kwakho. + 20  O Jehova, zifake ukwesaba, +Izizwe mazazi ukuthi zingabantukazana nje. (Sela)

Imibhalo yaphansi

Noma, “izwe elikhiqizayo.”
Noma, “ephakeme.”
Noma, “eShiyoli,” okuwukuthi, ithuna elivamile lesintu. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.