AmaHubo 79:1-13

  • Umthandazo lapho izizwe zihlasela abantu bakaNkulunkulu

    • ‘Siyisihlamba’ (4)

    • ‘Sisize ngenxa yegama lakho’ (9)

    • “Phindisela komakhelwane bethu kasikhombisa” (12)

Ihubo lika-Asafa. + 79  O Nkulunkulu, izizwe zihlasele ifa lakho; +Zingcolise ithempeli lakho elingcwele; +IJerusalema zilenze laba yinqwaba yamatshe. +   Zinike izinyoni zamazulu izidumbu zezinceku zakho zaba ukudlaZanika nezilwane zasendle inyama yabaqotho bakho. +   Zichithe igazi labo njengamanzi nxazonke zeJerusalema,Akukho muntu osele ozobangcwaba. +   Sesiyisihlamba komakhelwane bethu; +Labo abasizungezile basenza inhlekisa, bayasiklolodela.   O Jehova, kuyoze kube nini uvutha ngolaka? Kuyoze kube phakade? + Kuyoze kube nini intukuthelo yakho ivutha njengomlilo? +   Thululela ulaka lwakho phezu kwezizwe ezingakwaziNaphezu kwemibuso engalibizi igama lakho. +   Ngoba zimshwabadele uJakobeIzwe lakhe zilenze incithakalo. +   Ungasijezisi ngenxa yeziphambeko zokhokho bethu. + Shesha usibonise isihe, +Ngoba sithotshisiwe.   Sisize, Nkulunkulu wensindiso yethu, +Ngenxa yegama lakho elikhazimulayo;Sikhulule, uthethelele* izono zethu ngenxa yegama lakho. + 10  Kungani izizwe kufanele zithi: “Uphi uNkulunkulu wabo?” + Masibone lapho wenza ukuba izizwe zaziUkuthi igazi elichithiwe lezinceku zakho seliphindiselelwe. + 11  Kwangathi ungakuzwa ukububula kwesiboshwa. + Sebenzisa amandla akho amakhulu* ukuze ulonde* labo abagwetshelwe ukufa. *+ 12  Phindisela komakhelwane bethu kasikhombisa +Ngenxa yokukuklolodela kwabo, Jehova. + 13  Khona-ke thina, bantu bakho nomhlambi wedlelo lakho, +Siyokubonga kuze kube phakade;Siyomemezela udumo lwakho esizukulwaneni ngesizukulwane. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “uzimboze.”
NgesiHebheru, “ingalo yakho.”
Noma kungaba, “ukhulule.”
NgesiHebheru, “amadodana okufa.”