AmaHubo 74:1-23

  • Umthandazo wokuba uNkulunkulu akhumbule abantu bakhe

    • Kukhunjulwa izenzo zikaNkulunkulu zokusindisa (12-17)

    • “Khumbula ukukloloda kwesitha” (18)

Imaskili.* Elika-Asafa. + 74  Kungani Nkulunkulu usilahlile kwaze kwaba phakade? + Kungani intukuthelo yakho ivuthela* umhlambi wezimvu zedlelo lakho? +   Khumbula isizwe* owasikhetha kudala, +Isizwe owasikhulula ukuba sibe yifa lakho. + Khumbula iNtaba iZiyoni obuhlala kuyo. +   Hamba uye endaweni ebhujiswe phakade. + Isitha sicekele phansi yonke into esendaweni engcwele. +   Izitha zakho zibhongile phakathi endaweni yakho yokuhlangana. + Zimise amafulege azo njengophawu.   Zaba njengabantu abagenca ihlathi eliminyene ngezimbazo.   Zaphihliza okuqoshiwe + kwendawo yokuhlangana ngembazo nangesando.   Zishise indlu yakho engcwele ngomlilo. + Zangcolisa itabernakele elibizwa ngegama lakho, zalidilizela emhlabathini.   Zona nenzalo yazo zithe ezinhliziyweni zazo: “Zonke izindawo zokuhlangana zikaNkulunkulu* kumelwe zishiswe ezweni.”   Akukho zimpawu ukuze sibone;Akusekho noyedwa umprofethi,Akekho noyedwa phakathi kwethu owaziyo ukuthi kuzoqhubeka kuze kube nini lokhu. 10  O Nkulunkulu, kuyoze kube nini isitha sikuklolodela? + Ingabe isitha sizolokhu sidelela igama lakho kuze kube phakade? + 11  Kungani ugodla isandla sakho, isandla sakho sokudla? + Sisuse esifubeni sakho,* ubabhubhise. 12  UNkulunkulu uyiNkosi yami kusukela kudala,Yena osindisayo emhlabeni. + 13  Wena wanyakazisa ulwandle ngamandla akho; +Waphihliza amakhanda ezilwane ezinkulu zasolwandle emanzini. 14  Wena waphihliza ikhanda* likaLeviyathani* laba yizicucu. Walinika abantu ukuba balidle, labo abahlala ezindaweni ezisogwadule. 15  Wenza iziphethu nemifudlana; +Womisa imifula egeleza njalo. + 16  Imini ingeyakho nobusuku bungobakho. Wena wenza ukukhanya* nelanga. + 17  Wamisa yonke imingcele yomhlaba; +Wenza ihlobo nobusika. + 18  Khumbula ukukloloda kwesitha, Jehova,Indlela abantu abayiziphukuphuku abalidelela ngayo igama lakho. + 19  Ungalinikeli ijuba lakho* esilwaneni sasendle. Ungakukhohlwa unomphela ukuphila kwabantu bakho abahluphekile. 20  Khumbula isivumelwano,Ngoba izindawo ezimnyama zomhlaba sezigcwele ubudlova. 21  Kwangathi ocindezelekile angedumazeke; +Kwangathi ohluphekile nompofu bangadumisa igama lakho. + 22  Sukuma, Nkulunkulu, wenze ukuba kube nobulungisa. Khumbula indlela isiphukuphuku esikuklolodela ngayo usuku lonke. + 23  Ungakukhohlwa lokho okushiwo izitha zakho. Umsindo walabo abakuvukelayo unyuka njalo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ishunqela.”
NgesiHebheru, “inhlangano yakho.”
Noma, “Zonke izindawo zokukhulekela uNkulunkulu.”
Noma, “Sikhiphe emphethweni wengubo yakho.”
NgesiHebheru, “amakhanda.”
Noma, “inkanyiso.”
Noma, “Ungawunikeli umphefumulo wejuba lakho.”