AmaHubo 69:1-36

  • Umthandazo wokucela ukukhululwa

    • “Uthando lwami ngendlu yakho lunjengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi” (9)

    • “Ngiphendule ngokushesha” (17)

    • “Bangiphuzisa uviniga” (21)

Kumqondisi; ngenothi elithi “Iminduze.” ElikaDavide. 69  O Nkulunkulu ngisindise, ngoba amanzi asongela ukuphila kwami. +   Ngishone phansi odakeni olubishayo, lapho kungenandawo yokuma. + Ngingene emanzini ajulile,Umfudlana onesikhukhula ungikhukhulile. +   Ngikhathele ukumemeza; +Umphimbo wami ushile. Amehlo ami akhathele ngilokhu ngilinde uNkulunkulu wami. +   Labo abangizonda ngaphandle kwesizathu +Baningi kunezinwele zekhanda lami. Labo abangangibulala,Izitha zami ezingathembekile* seziziningi. Ngaphoqwa ukuba ngibuyise engangingakwebanga.   O Nkulunkulu, wena uyabazi ubuwula bami,Icala lami alifihlekile kuwe.   Kwangathi labo abathemba wena bangehlazeke ngenxa yami,O Nkosi EnguMbusi, Jehova wamabutho. Kwangathi labo abakufunayo bangephoxeke ngenxa yami,Nkulunkulu ka-Israyeli.   Ngiyahlanjalazwa ngenxa yakho; +Ukululazeka kumboze ubuso bami. +   Sengifana nesifiki kubafowethu,Emadodaneni kamama ngingowesinye isizwe. +   Uthando lwami ngendlu yakho lunjengomlilo ovuthayo ngaphakathi kimi, +Nesihlamba sabakuhlambalazayo sehlele phezu kwami. + 10  Lapho ngizithoba ngokuzila ukudla,*Ngahlanjalazwa. 11  Lapho ngigqoka indwangu yesaka,Ngaba yinhlekisa* kubo. 12  Abahlezi esangweni ledolobha bakhuluma ngami,Nezidakwa zihlabelela ngami. 13  Kodwa kwangathi umthandazo wami ungafika kuwe,O Jehova, ngesikhathi esamukelekayo kuwe. + Ngokuchichima kothando lwakho oluqotho, O Nkulunkulu,Ngiphendule ngezenzo zakho zensindiso. + 14  Ngikhiphe odakeni;Ungangivumeli ngibishe. Ngikhulule kulabo abangizondayoNasemanzini ajulile. + 15  Ungazivumeli izikhukhula zingikhukhule, +Ungangivumeli ukuba ngiminze emanzini ajulile,Nokuba umthombo* ungigwinye. + 16  Ngiphendule, Jehova, ngoba uthando lwakho oluqotho lujulile. + Phendukela kimi ngokuchichima kwesihe sakho, + 17  Ungayifihleli inceku yakho ubuso bakho. + Ngiphendule ngokushesha ngoba ngicindezelekile. + 18  Sondela eduze kwami, ungikhulule;Ngikhulule ngenxa yezitha zami. 19  Wena uyakwazi ukuthukwa kwami nehlazo lami nokululazeka kwami. + Uzibona zonke izitha zami. 20  Ukuthukwa kwephule inhliziyo yami, leli nxeba alelapheki.* Benginethemba lokuboniswa uzwela, kodwa akwenzekanga, +Benginethemba lokuthi kuzoba khona abaduduzi, kodwa angitholanga noyedwa. + 21  Kodwa esikhundleni sokudla banginika ushevu, *+Lapho ngomile bangiphuzisa uviniga. + 22  Itafula labo malibe yisicupho kubo,Nempumelelo yabo ibe ugibe. + 23  Amehlo abo mawabe mnyama ukuze bangaboni,Yenza imilenze yabo* iqhaqhazele njalo. 24  Thululela phezu kwabo intukuthelo yakho,*Kwangathi intukuthelo yakho evuthayo ingabafica. + 25  Ikamu labo* malibe yincithakalo;Makungahlali muntu ematendeni abo. + 26  Ngoba bayamjaha lowo omshayile,Balokhu bekhuluma ngezinhlungu zalabo obagwazile. 27  Mabajeziswe ngenxa yecala labo,Ungababheki njengabalungile. 28  Amagama abo mawasulwe encwadini yabaphilayo, *+Kwangathi amagama abo angebhalwe kanye nawabalungile. + 29  Kodwa mina ngihluphekile futhi ngisezinhlungwini. + O Nkulunkulu, kwangathi ungangisindisa ungivikele. 30  Ngizodumisa igama likaNkulunkulu,Ngizomphakamisa ngokubonga. 31  Lokhu kuyomjabulisa kakhulu uJehova kunenkunzi,Kunenkunzi esencane enezimpondo nezinselo. + 32  Abamnene bayokubona lokhu bajabule. Nina enifuna uNkulunkulu, izinhliziyo zenu maziphile. 33  Ngoba uJehova uyabalalela abampofu, +Ngeke ababukele phansi abantu bakhe abathunjiwe. + 34  Izulu nomhlaba makumdumise, +Izilwandle nakho konke okuhamba kuzo. 35  Ngoba uNkulunkulu uyolisindisa iZiyoni +Awakhe kabusha amadolobha akwaJuda,Abantu bakhe bayohlala lapho, balithathe libe ngelabo.* 36  Inzalo yezinceku zakhe iyolithatha libe yifa layo, +Labo abathanda igama lakhe + bayohlala kulo.

Imibhalo yaphansi

Noma, “Abayizitha zami ngaphandle kwesizathu.”
Noma kungaba, “Lapho ngikhala ngizila ukudla.”
NgesiHebheru, “isaga.”
Noma, “umgodi.”
Noma, “sengize ngacindezeleka.”
Noma, “isitshalo esinoshevu.”
NgesiHebheru, “izinqulu zabo.”
Noma, “ulaka lwakho.”
Noma, “Ikamu labo elibiyelwe ngodonga.”
Noma, “yokuphila.”
Okuwukuthi, izwe.