AmaHubo 51:1-19

  • Umthandazo womuntu ophendukile

    • Ngazalelwa esonweni (5)

    • “Ngihlanze esonweni sami” (7)

    • “Hlanza inhliziyo yami” (10)

    • Inhliziyo ephukile iyamjabulisa uNkulunkulu (17)

Kumqondisi. Ihubo likaDavide, lapho uNathani umprofethi efika kuye ngemva kokuba uDavide elale noBhati-sheba. + 51  O Nkulunkulu, ngibonise umusa ngenxa yothando lwakho oluqotho. + Sula izeqo zami ngokuvumelana nesihe sakho esikhulu. +   Ngigezisise esiphambekweni sami, +Ungihlanze esonweni sami. +   Ngoba ngizazi kahle iziphambeko zami,Nesono sami ngihlale ngicabanga ngaso. *+   Ngone kuwe—wena wedwa; *+Ngenze okubi emehlweni akho. + Ngakho-ke, ulungile lapho ukhuluma,Ulungile lapho wahlulela. +   Bheka! Ngazalwa nginesono,Umama wangikhulelwa esonweni. *+   Bheka! Inhliziyo yakho iyalithanda iqiniso; +Fundisa inhliziyo yami* ukuhlakanipha kwangempela.   Ngihlanze esonweni sami ngehisopi, ukuze ngihlanzeke; +Ngigeze ukuze ngibe mhlophe kuneqhwa. +   Mangizwe umsindo wokujabula nowokuthokoza,Ukuze amathambo owaphulile elapheke. *+   Ngixolele izono zami, *+Uzesule zonke izono zami, + 10  O Nkulunkulu, hlanza inhliziyo yami, +Ufake ngaphakathi kimi umoya omusha, + ozongisiza ngibe qotho. 11  Ungangixoshi phambi kwakho;Ungawususi umoya wakho ongcwele kimi. 12  Buyisela kimi injabulo engayizwa lapho ungisindisa; +Ngenze ngibe nesifiso sokufuna ukukulalela.* 13  Ngizofundisa izeqamthetho izindlela zakho, +Ukuze izoni zibuyele kuwe. 14  O Nkulunkulu, ngikhulule ekubeni necala legazi, + Nkulunkulu wensindiso yami, +Ukuze ulimi lwami lumemezele ukulunga kwakho ngenjabulo. + 15  O Jehova, vula umlomo wami,Ukuze ngimemezele udumo lwakho. + 16  Ngoba awuwufuni umhlatshelo—ukube ubuwufuna bengizowunikela; +Awujatshuliswa umnikelo oshiswayo ophelele. + 17  Imihlatshelo ejabulisa uNkulunkulu iwumoya ophukile;O Nkulunkulu, inhliziyo ephukile nedabukile uyoyamukela. *+ 18  Yenzela iZiyoni okuhle;Yakha izindonga zeJerusalema. 19  Khona-ke iyokujabulisa imihlatshelo yokulunga,Imihlatshelo eshiswayo neminikelo ephelele;Khona-ke izinkunzi ziyonikelwa e-altare lakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “sihlale siphambi kwami.”
NgesiHebheru, “ngaphezu kwabo bonke.”
Noma, “Ngaba nesono lapho nje umama engikhululelwa.”
Noma, “ingaphakathi lami.”
NgesiHebheru, “ajabule.”
Noma, “Fihla ubuso bakho ezonweni zami.”
NgesiHebheru, “Kwangathi ungangisekela unginike umoya ovumayo.”
Noma, “ngeke uyidelele.”