AmaHubo 35:1-28

  • Umthandazo wokucela ukukhululwa ezitheni

    • Izitha zizoxoshwa (5)

    • Ukudumisa uNkulunkulu phakathi kwabantu abaningi (18)

    • Ukuzondwa ngaphandle kwesizathu (19)

ElikaDavide. 35  O Jehova, mela icala lami kulabo abaphikisana nami; +Yilwa nalabo abalwa nami. +   Thatha ihawu lakho elincane nehawu elikhulu, +Uphakame ukuze ungivikele. +   Phakamisa umkhonto nembazo* yempi ngokumelene nabangijahayo. + Yithi kimi: “Ngiyinsindiso yakho.” +   Kwangathi labo abazingela ukuphila kwami bangahlazeka balulazeke. + Kwangathi labo abaceba ukungibulala bangabaleka behlazekile.   Kwangathi bangaba njengamakhoba apheshulwa umoya;Kwangathi ingelosi kaJehova ingabaxosha. +   Kwangathi indlela yabo ingaba mnyama isheleleNjengoba ingelosi kaJehova ibajaha.   Ngoba bangifihlele inethi ukuze bangicuphe ngaphandle kwesizathu;Bangimbele* umgodi ngaphandle kwesizathu.   Kwangathi bangehlelwa yinhlekelele bengalindele;Kwangathi bangabanjwa yinethi abalifihlile;Kwangathi bangawela kulo bafe. +   Kodwa mina ngizojabula* ngoJehova;Ngizothokoza ngensindiso yakhe. 10  Mangithi ngenhliziyo yami yonke: “O Jehova, ngubani onjengawe? Ukhulula ohluphekile kulabo abanamandla, +Ukhulule ohluphekile nompofu kulabo abamphangayo?” + 11  Kuvela ofakazi abangalungile, +Bangibuza ngezinto engingazi lutho ngazo. 12  Bangibuyisela ngokubi kokuhle engikwenzile, +Bangenza ngizizwe ngisosizini. 13  Kodwa lapho begula, ngembatha indwangu yesaka;Ngazihlupha* ngokuzila ukudla,Lapho umthandazo wami ungaphendulwa,* 14  Ngahambahamba ngilila njengokungathi ngililela umngane noma umfowethu;Ngakhothama ngisosizini njengomuntu olilela unina. 15  Kodwa lapho ngikhubeka, bajabula babuthana ndawonye;Babuthana ndawonye ukuze bangihlasele;Bangidwengula ngaba yizicucu futhi abazange bathule. 16  Abangamhloniphi uNkulunkulu bangihleka usulu,*Bangigedlela amazinyo abo. + 17  O Jehova, kuyoze kube nini ulokhu ubukele? + Ngisindise ekuhlaseleni kwabo, +Usindise ukuphila kwami okuyigugu* emabhubesini. *+ 18  Khona-ke ngiyokubonga ebandleni elikhulu; +Ngiyokudumisa phakathi kwabantu abaningi. 19  Ungabavumeli labo abayizitha zami ngaphandle kwesizathu bajabule ngami;Ungabavumeli labo abangizonda ngaphandle kwesizathu + ukuba bacifelane iso ngezinhloso ezimbi. + 20  Ngoba abakhulumi amazwi okuthula,Kodwa baceba amanga ngabantu bezwe abanokuthula. + 21  Bawuvula kakhulu umlomo wabo ukuze bangidelele,Bathi: “Nakho-ke! Nakho-ke! Sikubonile ukuwa kwakhe.” 22  O Jehova, ukubonile lokhu. Ungathuli. + O Jehova, ungabi kude nami. + 23  Vuka, sukuma ungivikele,Nkulunkulu wami, Jehova, ngivikele ecaleni lami lomthetho. 24  O Jehova Nkulunkulu wami, ngahlulele ngokokulunga kwakho; +Ungabavumeli bajabule ngami. 25  Kwangathi bangelokothe bathi enhliziyweni yabo: “Nakho-ke! Sikutholile ebesikufuna.” Kwangathi bangelokothe bathi: “Siqedile ngaye.” + 26  Mababe namahloni bahlazeke bonke,Labo abasizakala ngenhlekelele yami. Mababe namahloni balulazeke labo abaziphakamisayo kimi. 27  Kodwa labo abathokoza ngokulunga kwami mabamemeze ngenjabulo;Kwangathi njalo bangathi: “Makadunyiswe uJehova, ojabula ngokuthula kwenceku yakhe.” + 28  Ulimi lwami luyokhuluma* ngokulunga kwakho +Lukudumise usuku lonke. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nembazo esika nhlangothi zombili.”
Noma, “Umphefumulo wami bawumbele.”
Noma, “umphefumulo wami uzojabula.”
Noma, “Ngahlupha umphefumulo wami.”
Noma, “ubuyela esifubeni sami.”
Noma kungaba, “Abangamkhulekeli uNkulunkulu bahleka usulu ukuze bathole ucezu lwesinkwa.”
NgesiHebheru, “Okuwukuphela kwakho,” kubhekiselwa emphefumulweni wakhe noma ukuphila kwakhe.
Noma, “emabhubesini asemancane anomhlwenga.”
Noma, “luyozindla.”