AmaHubo 118:1-29

  • Ukubonga ngokunqoba kukaJehova

    • ‘Ngambiza uJah, wangiphendula’ (5)

    • “UJehova ungakimi” (6, 7)

    • Itshe elenqatshwa lizoba yitshe legumbi eliyinhloko (22)

    • “Lowo oza ngegama likaJehova” (26)

118  Bongani uJehova, ngoba muhle; +Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.   Manje u-Israyeli makathi: “Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.”   Abendlu ka-Aroni mabathi: “Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.”   Abesaba uJehova mabathi: “Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.”   Ngambiza uJah* lapho ngicindezelekile;UJah waphendula wangiletha endaweni ephephile. *+   UJehova ungakimi; ngeke ngesabe. + Umuntu angangenzani? +   UJehova ungakimi ukuze abe ngumsizi wami; *+Ngiyobuka lapho abangizondayo benqotshwa. +   Kungcono ukuphephela kuJehovaKunokuthembela kubantu. +   Kungcono ukuphephela kuJehovaKunokuthembela ezikhulwini. + 10  Zonke izizwe zangizungeza,Kodwa ngegama likaJehova,Ngazixosha. + 11  Zangizungeza, yebo, zazingizungeze nxazonke,Kodwa ngegama likaJehova,Ngazixosha. 12  Zangizungeza njengezinyosi,Kodwa zacinywa ngokushesha njengomlilo wezihlahla zameva. Ngegama likaJehova,Ngazixosha. + 13  Ngasunduzwa kakhulu* ukuze ngiwe,Kodwa uJehova wangisiza. 14  UJah uyisikhoselo sami namandla ami,Usebe yinsindiso yami. + 15  Umsindo wokujabula nensindiso*Usematendeni abalungile. Isandla sokudla sikaJehova sibonisa amandla aso. + 16  Isandla sokudla sikaJehova siyaziphakamisa;Isandla sokudla sikaJehova sibonisa amandla aso. + 17  Ngeke ngife, cha, ngizophila,Ukuze ngimemezele imisebenzi kaJah. + 18  UJah wangijezisa kanzima, +Kodwa akazange anginikele ekufeni. + 19  Ngivuleleni amasango okulunga; +Ngizongena ngawo ngidumise uJah. 20  Leli yisango likaJehova. Abalungile bazongena ngalo. + 21  Ngizokudumisa, ngoba wangiphendula +Waba yinsindiso yami. 22  Itshe elenqatshwa abakhiSelibe yitshe legumbi* eliyinhloko. + 23  Livele kuJehova; +Liyamangalisa emehlweni ethu. + 24  Lolu usuku uJehova alwenzile;Sizojabula sithokoze ngalo. 25  Jehova, sicela usisindise, siyakunxusa! Jehova, sicela usisize sinqobe! 26  Ubusisiwe lowo oza ngegama likaJehova; +Siyanibusisa sisendlini kaJehova. 27  UJehova unguNkulunkulu;Usinika ukukhanya. + Ngenani odwendweni lomkhosi niphethe amagatsha ngesandla, +Nize nifike ezimpondweni ze-altare. + 28  Wena unguNkulunkulu wami, ngizokudumisa;Nkulunkulu wami, ngizokuphakamisa. + 29  Bongani uJehova, + ngoba muhle;Uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade. +

Imibhalo yaphansi

Elithi “Jah” liyisifushaniso segama elithi Jehova.
Noma, “evulekile.”
Noma kungaba, “kanye nalabo abangisizayo.”
Noma kungaba, “Wangisunduza kakhulu.”
Noma, “nokunqoba.”
NgesiHebheru, “lasekhoneni.”