AbaHluleli 5:1-31

  • Ingoma yokunqoba kaDebora noBharaki (1-31)

    • Izinkanyezi zilwa noSisera (20)

    • Umfudlana waseKishoni uyabakhukhula (21)

    • Labo abathanda uJehova bafana nelanga (31)

5  Ngalolo suku uDebora + kanye noBharaki + indodana ka-Abhinowamu bahlabelela le ngoma: +   “Ngenxa yezinwele ezingaboshiwe* kwa-Israyeli,Ngenxa yokuzinikela kwabantu ngokuzithandela, +Dumisani uJehova!   Lalelani, nina makhosi! Bekani indlebe, nina babusi! Ngizomhlabelelela uJehova. Ngizomhubela izindumiso* uJehova, + uNkulunkulu ka-Israyeli. +   Jehova, lapho uphuma eSeyiri, +Lapho uphuma endaweni yakwa-Edomi,Umhlaba wazamazama, namazulu ehlisa imvula,Amafu ehlisa amanzi.    Izintaba zancibilika* phambi kobuso bukaJehova, +Ngisho neSinayi phambi kobuso bukaJehova, + uNkulunkulu ka-Israyeli. +   Ezinsukwini zikaShamgari + indodana ka-Anati,Ezinsukwini zikaJayeli, + imigwaqo emikhulu yayingasetshenziswa;Abahambayo babehamba ngezindlela ezincane.   Abahlala emaphandleni kwa-Israyeli babengasekho;*Babengasekho kwaze kwaba yilapho mina Debora, + ngisukuma,Kwaze kwaba yilapho ngisukuma njengomama kwa-Israyeli. +   Bakhetha onkulunkulu abasha; +Kwase kuba nempi emasangweni. + Ihawu lalingabonwa, ngisho nomkhonto imbala,Phakathi kwabangu-40 000 kwa-Israyeli.   Inhliziyo yami ikanye nabakhuzi bebutho lakwa-Israyeli, +Abahamba nabantu ngokuzithandela. + Dumisani uJehova! 10  Nina bagibeli bezimbongolo ezimpofu,Nina enihlala kokhaphethi abahle,Nani enihamba emgwaqweni,Cabangani ngalokhu! 11  Amazwi alabo abakhelela imfuyo amanzi ezwakala ezindaweni okukhiwa kuzo amanzi;Babexoxa lapho ngezenzo ezilungile zikaJehova,Izenzo ezilungile zabantu abahlala emaphandleni akwa-Israyeli. Khona-ke abantu bakaJehova behlela emasangweni. 12  Vuka, vuka, Debora! + Vuka, vuka, hlabelela ingoma! + Sukuma, Bharaki! + Hola izithunjwa zakho uhambe nazo, wena ndodana ka-Abhinowamu! 13  Labo ababesindile behla beza ezikhulwini;Abantu bakaJehova behlela kimi bezokulwa nabanamandla. 14  Babedabuka kwa-Efrayimi, labo abasesigodini;*Bayakulandela, Bhenjamini, phakathi kwabantu bakini. Abakhuzi bebutho behla bevela kwaMakiri, +NakwaZebhuloni kweza labo ababeqoqa abaya empini.* 15  Izikhulu zakwa-Isakare zazikanye noDebora,Njengoba ayenjalo u-Isakare, wayenjalo noBharaki. + Wathunywa ethafeni elisesigodini ehamba ngezinyawo. + Izinhliziyo zazihlolisiswa phakathi kwesizwe sakwaRubeni. 16  Wawuhlaleleni phakathi kwezikhwama ezimbili zesihlalo sehhashi,Ubalalele bedlalela imihlambi yabo imitshingo? + Izinhliziyo zazihlolisiswa phakathi kwesizwe sakwaRubeni. 17  UGileyadi waqhubeka engaphesheya kweJordani; +UDani yena, kungani ayehleli emikhunjini? + U-Asheri wazihlalela nje ogwini lolwandle,Waqhubeka ehlezi emathekwini akhe. *+ 18  UZebhuloni wayeyisizwe esibeka ukuphila kwaso engozini;*NoNafetali, + emagqumeni. + 19  Amakhosi afika, alwa;Amakhosi aseKhanani alwa +EThahanaki, ngasemachibini aseMegido. + Awathathanga mpango yesiliva. + 20  Izinkanyezi zalwa zisezulwini;Zalwa noSisera zisemizileni yazo. 21  Umfudlana* waseKishoni wabakhukhula, +Umfudlana* wasendulo, umfudlana* waseKishoni. Wanyathela abanamandla, mphefumulo* wami. 22  Izinselo zamahhashi zagabavulaNjengoba izinkunzi zakhe zamahhashi zigabavula ngamandla. + 23  ‘Liqalekiseni iMerozi,’ kusho ingelosi kaJehova,‘Baqalekiseni impela abahlala kulo,Ngoba abazange bamsize uJehova,Abazange bamsize uJehova kanye nabanamandla.’ 24  Ubusiswe ukubedlula bonke abesifazane uJayeli +UmkaHebhere + umKheni;Ubusiswe ukubedlula bonke abesifazane abahlala ematendeni. 25  Wacela amanzi; wamnika ubisi. Ngesitsha esikhulu sedili waletha amasi. *+ 26  Welula isandla sakhe wathatha isikhonkwane setende,Ngesandla sakhe sokudla wathatha isando sokhuni. Wambethela uSisera, wamphihliza ikhanda,Wazifahlaza, waziqhekeza izinhlafuno zakhe. + 27  Wawela phakathi kwezinyawo zakhe; wafumbeka phansi, wadindiliza;Wawela phakathi kwezinyawo zakhe, wafumbeka phansi;Lapho awela khona, wafela khona. 28  Owesifazane walunguza efasiteleni,Unina kaSisera walunguza efasiteleni,‘Kungani inqola yakhe ingakabuyi namanje? Kungani ngingakawuzwa umsindo wezinqola zamahhashi akhe?’ + 29  Abahlakaniphile emakhosazaneni akhe babemphendula;Yebo, naye wayesho ethi, 30  ‘Kumelwe ukuba bahlukanisa impango abayitholile,Intombazane,* amantombazane* amabili, kulelo nalelo qhawe,Impango yengubo edayiwe kaSisera, impango yengubo edayiwe,Ingubo ehlotshisiwe, ingubo edayiwe, izingubo ezimbili ezihlotshisiweZezintamo zabaphanga impango.’ 31  Mazishabalale kanjalo zonke izitha zakho, + Jehova,Kodwa abakuthandayo mababe njengelanga liphuma ngokukhazimula kwalo.” Izwe laba nokuthula* iminyaka engu-40. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Ngenxa yamabutho anezinwele ezingaboshiwe.”
Noma, “Ngizomculela.”
Noma kungaba, “zazamazama.”
Noma, “baphela.”
Noma, “abasethafeni.”
Noma kungaba, “labo ababephatha amathuluzi kanobhala.”
Noma, “ezikhumulweni zakhe zemikhumbi.”
Noma, “esidelela umphefumulo waso.”
Noma, “umfula.”
Noma, “umfula.”
Noma, “umfula.”
Noma, “ukhrimu.”
NgesiHebheru, “isibeletho.”
NgesiHebheru, “izibeletho.”
Noma, “laphumula.”