AbaHluleli 4:1-24

  • Inkosi yamaKhanani uJabini icindezela u-⁠Israyeli (1-3)

  • Umprofethikazi uDebora noMahluleli uBharaki (4-16)

  • UJayeli ubulala induna yempi uSisera (17-24)

4  Ngemva kokufa kuka-Ehudi ama-Israyeli aphinde enza okubi emehlweni kaJehova. +  Ngakho uJehova wawanikela esandleni sikaJabini inkosi yaseKhanani, + owayebusa eHazori. Induna yebutho lakhe kwakunguSisera, owayehlala eHarosheti + labezizwe.*  Ama-Israyeli akhala kuJehova, + ngoba uJabini* wayenezinqola zempi ezingu-900 ezinamasikela amakhulu ensimbi, *+ futhi kwase kuyiminyaka engu-20 ewaphethe ngonya ama-Israyeli. +  Ngaleso sikhathi uDebora, umprofethikazi, + umkaLapidoti, wayahlulela u-Israyeli.  Wayevame ukuhlala ngaphansi kwesihlahla sesundu sikaDebora phakathi kweRama + neBhethele + ezintabeni zakwa-Efrayimi; ama-Israyeli ayekhuphukela kuye ukuze ezwe ngezahlulelo zikaNkulunkulu.  Wabiza uBharaki + indodana ka-Abhinowamu waseKedeshi-nafetali + wathi kuye: “UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ukunikeze lo myalo: ‘Hamba uye* eNtabeni iThabori, uthathe amadoda angu-10 000 esizweni sakwaNafetali nasesizweni sakwaZebhuloni.  Ngizoletha kuwe uSisera induna yebutho likaJabini nezinqola zakhe zempi nebutho lakhe emfudlaneni* waseKishoni, + ngizomnikela esandleni sakho.’ ” +  UBharaki wamphendula wathi: “Uma uzohamba nami, ngizoya, kodwa uma ungeke uhambe nami, ngeke ngiye.”  UDebora wathi: “Nakanjani ngizohamba nawe. Noma kunjalo, udumo ngeke luze kuwe kulolu hambo, ngoba uJehova uzonikela uSisera + esandleni sowesifazane.” Ngemva kwalokho, uDebora wasukuma wahamba noBharaki baya eKedeshi. + 10  UBharaki wabizela uZebhuloni noNafetali + eKedeshi, walandelwa amadoda angu-10 000. UDebora naye wenyuka kanye naye. 11  Manje uHebhere umKheni wayezihlukanisile namaKheni, + inzalo kaHobabi, umkhwe kaMose, + wayegxumeke itende lakhe eduze kwesihlahla esikhulu eZahananimu, eseKedeshi. 12  Kwabikwa kuSisera ukuthi uBharaki indodana ka-Abhinowamu wayenyukele eNtabeni iThabori. + 13  Khona manjalo uSisera wabutha zonke izinqola zakhe zempi—izinqola ezingu-900 ezinamasikela amakhulu ensimbi*—nawo wonke amabutho ayekanye naye basuka eHarosheti labezizwe baya emfudlaneni* waseKishoni. + 14  UDebora wathi kuBharaki: “Sukuma, ngoba lolu usuku uJehova azonikela ngalo uSisera esandleni sakho. Nakanjani uJehova uzohamba phambi kwakho.” UBharaki wehla esuka eNtabeni iThabori elandelwa amadoda angu-10 000. 15  UJehova waphithanisa + uSisera nazo zonke izinqola zakhe zempi kanye nebutho lakhe phambi kukaBharaki. Ekugcineni uSisera wehla enqoleni yakhe wabaleka ngezinyawo. 16  UBharaki wajaha izinqola zempi nebutho lazo kwaze kwaba seHarosheti labezizwe. Lonke ibutho likaSisera labulawa ngenkemba; akusalanga ngisho noyedwa. + 17  Kodwa uSisera wabaleka ngezinyawo waya etendeni likaJayeli + umkaHebhere + umKheni, ngoba kwakunokuthula phakathi kukaJabini + inkosi yaseHazori nendlu kaHebhere umKheni. 18  UJayeli waphuma wahlangabeza uSisera, wathi kuye: “Woza nkosi yami, ngena. Ungesabi.” Ngakho wangena etendeni lakhe, wamembesa ngengubo yokulala. 19  Ngemva kwalokho uSisera wathi: “Ngicela ungiphe amanzi okuphuza, ngoba ngomile.” Ngakho wavula isigubhu sesikhumba esinobisi wamphuzisa, + okwathi ngemva kwalokho waphinde wamembesa. 20  USisera wathi kuye: “Yima ngasemnyango wetende, uma kukhona ofikayo ekubuza ukuthi, ‘Ukhona yini umuntu olapha?’ ubothi, ‘Cha!’ ” 21  Kodwa uJayeli umkaHebhere wathatha isikhonkwane setende nesando. Kwathi lapho esazumekile futhi ekhathele, waya kuye ngokunyenya wabethela isikhonkwane ezinhlafunweni zakhe saze saphumela emhlabathini, wafa. + 22  Kwaqhamuka uBharaki ejaha uSisera. UJayeli waphuma wamhlangabeza wathi kuye: “Woza ngizokubonisa umuntu omfunayo.” Wangena naye wathola uSisera efile, isikhonkwane sisezinhlafunweni zakhe. 23  Ngakho ngalolo suku, uNkulunkulu wawasiza ama-Israyeli ukuba amnqobe uJabini inkosi yaseKhanani. + 24  Isandla sama-Israyeli sasilokhu siba namandla phezu kukaJabini inkosi yaseKhanani, + kwaze kwaba yilapho esemqothulile uJabini inkosi yaseKhanani. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “eHaroshetihagoyimi.”
NgesiHebheru, “yena.”
NgesiHebheru, “wayenezinqola zensimbi ezingu-900.”
Noma, “Misa ibutho lakho.”
Noma, “emhosheni.”
NgesiHebheru, “izinqola zensimbi ezingu-900.”
Noma, “emhosheni.”