AbaHluleli 20:1-48

  • Kuliwa nabakwaBhenjamini (1-48)

20  Ngenxa yalokho, wonke ama-Israyeli aphuma kusukela kwaDani + kuze kube seBheri-sheba nasezweni lakwaGileyadi, + yonke inhlangano yabuthana ngobunye* phambi kukaJehova eMispa. +  Ngakho izikhulu zabantu nezazo zonke izizwe zakwa-Israyeli zama ezindaweni zazo ebandleni labantu bakaNkulunkulu—amasosha angu-400 000 ayimigundatshani* ayehlome ngezinkemba. +  AbakwaBhenjamini bezwa ukuthi amadoda akwa-Israyeli ayekhuphukele eMispa. Amadoda akwa-Israyeli ayesethi: “Ake nisitshele, yenzeke kanjani le nto enyantisa kangaka?” +  UmLevi, + umyeni wowesifazane obulewe, waphendula wathi: “Ngaphambukela eGibheya + lakwaBhenjamini nesancinza sami, ukuze silale khona.  Ebusuku, abantu* baseGibheya bangihlasela, bazungeza indlu. Babehlose ukungibulala, kodwa bagcina bedlwengule isancinza sami, safa. +  Ngakho ngathatha isidumbu sesancinza sami ngasihlahlela ngasithumela kulo lonke izwe lakwa-Israyeli, + ngoba babenze into eyihlazo nenyanyekayo kwa-Israyeli.  Manje nonke nina ma-Israyeli, xoxani ngale ndaba nikhiphe iseluleko.” +  Ngakho bonke abantu bavumelana ngazwi linye* bathi: “Akukho noyedwa kithi ozoya etendeni lakhe noma ozobuyela endlini yakhe.  Manje yilokhu esizokwenza ngeGibheya: Sizokwenza inkatho bese siyolihlasela. + 10  Sizothatha amadoda angu-10 kwangu-100 kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, bese sithatha angu-100 kwangu-1 000, sithathe angu-1 000 kwangu-10 000 ukuze ayolanda ukudla kwebutho elizohlasela iGibheya lakwaBhenjamini, ngenxa yesenzo esiyichilo elisenzile kwa-Israyeli.” 11  Ngakho wonke amadoda akwa-Israyeli abuthana ngobunye* ukuze alwe neGibheya. 12  Ngemva kwalokho izizwe zakwa-Israyeli zathumela amadoda kuwo wonke amalungu esizwe sakwaBhenjamini, zathi: “Kungani kwenzeke into embi kangaka phakathi kwenu? 13  Manje khiphani lawo madoda angelusizo lwalutho alapho eGibheya + ukuze siwabulale, sisuse ububi kwa-Israyeli.” + Kodwa abakwaBhenjamini benqaba ukulalela abafowabo abangama-Israyeli. 14  Ngakho abakwaBhenjamini babuthana ndawonye bephuma emadolobheni abo, baya eGibheya ukuze bayokulwa namadoda akwa-Israyeli. 15  Ngalolo suku emadolobheni akwaBhenjamini kwabuthwa amadoda ahlome ngezinkemba angu-26 000, ngaphandle kwamadoda ekhethelo angu-700 aseGibheya. 16  Kuleli butho kwakunamadoda angu-700 ekhethelo ayengamanxele. Ngayinye kula madoda yayikwazi ukujikijela itshe ngendwayimane ingageji ngisho nonwele. 17  Amadoda akwa-Israyeli abutha amadoda angu-400 000 ahlome ngezinkemba, + ngaphandle kwabakwaBhenjamini. Ngayinye kuwo yayiyiqhawe elingumakadebona. 18  Asukuma akhuphukela eBhethele ayobuza kuNkulunkulu. + Abantu bakwa-Israyeli bathi: “Ubani okufanele asihole ukuyolwa nabakwaBhenjamini?” UJehova wathi: “NguJuda okufanele anihole.” 19  Ngemva kwalokho ama-Israyeli avuka ekuseni amisa amatende ngaseGibheya ukuze alwe nalo. 20  Amadoda akwa-Israyeli abe esephuma ukuze alwe nabakwaBhenjamini; ahleleka ukuze abhekane nabo eGibheya. 21  Ngakho abakwaBhenjamini baphuma eGibheya babulala amadoda akwa-Israyeli angu-22 000 ngalolo suku. 22  Nokho ibutho lakwa-Israyeli laqunga isibindi laphinde lahlelekela impi endaweni elalikuyo ngosuku lokuqala. 23  Ngemva kwalokho, ama-Israyeli akhuphuka akhala phambi kukaJehova kwaze kwahlwa, abuza kuJehova, athi: “Ingabe kufanele siphinde siyolwa nabafowethu, isizwe sakwaBhenjamini?” + UJehova wathi: “Khuphukani niyolwa nabo.” 24  Ngakho ama-Israyeli aphindela kwabakwaBhenjamini ngosuku lwesibili. 25  AbakwaBhenjamini nabo baphuma eGibheya bawahlangabeza ngalolu suku lwesibili, babulala amanye ama-Israyeli + angu-18 000, wonke ayehlome ngezinkemba. 26  Ngenxa yalokho, wonke amadoda akwa-Israyeli akhuphukela eBhethele. Akhala, ahlala lapho phambi kukaJehova, + azila ukudla + ngalolo suku kwaze kwahlwa, anikela iminikelo eshiswayo + neminikelo ehlanganyelwayo + phambi kukaJehova. 27  Ngemva kwalokho amadoda akwa-Israyeli abuza kuJehova, + ngoba umphongolo wesivumelwano kaNkulunkulu weqiniso wawulapho ngalezo zinsuku. 28  UFinehasi + indodana ka-Eleyazare, indodana ka-Aroni, wayekhonza* phambi kwawo ngalezo zinsuku. Abuza athi: “Ingabe namanje kufanele siphinde siphume siyolwa nabafowethu, amadoda akwaBhenjamini noma kufanele siyeke?” + UJehova waphendula wathi: “Khuphukani, ngoba kusasa ngizobanikela esandleni senu.” 29  U-Israyeli wabe esebeka abazocutha + bazungenza iGibheya. 30  Ama-Israyeli akhuphuka ayokulwa nabakwaBhenjamini ngosuku lwesithathu, ahleleka ukuze alwe neGibheya njengakwezinye izikhathi. + 31  Lapho abakwaBhenjamini bephuma beyohlangabeza ibutho lempi, ama-Israyeli abadonsela kude nedolobha. + Njengakwezinye izikhathi, baqala ukubulala amanye amadoda emigwaqweni emikhulu, omunye wayo uya eBhethele kanti omunye uya eGibheya, bashiya amadoda angaba ngu-30 akwa-Israyeli edindilizile esigangeni. + 32  Ngakho abakwaBhenjamini bathi: “Siyabanqoba njengasekuqaleni.” + Kodwa ama-Israyeli athi: “Sizobaleka sibaholele kude nedolobha labo, beze emigwaqweni emikhulu.” 33  Ngakho wonke amasosha akwa-Israyeli avuka ezindaweni zawo ahlelekela impi eBhali-tamari ngesikhathi ama-Israyeli ayecuthile ephuma lapho ayecashe khona eduze neGibheya. 34  Ngakho amadoda ekhethelo angu-10 000 ayethathwe kuwo wonke u-Israyeli eza phambi kweGibheya, impi yayishubile. Kodwa abakwaBhenjamini babengazi ukuthi base bezobhekana nenhlekelele. 35  UJehova wabehlula abakwaBhenjamini + phambi kuka-Israyeli, ngalolo suku ama-Israyeli abulala amadoda angu-25 100 kwaBhenjamini, wonke ayehlome ngezinkemba. + 36  Nokho, abakwaBhenjamini babecabanga ukuthi amadoda akwa-Israyeli azohlulwa lapho ebalekela abakwaBhenjamini, + kodwa ayebaleka ngoba ethembele kulabo ababecuthile ayebabeke ngaseGibheya. + 37  Ababecuthile bashesha bagijimela eGibheya. Ngemva kwalokho ababecuthile basakazeka kulo lonke idolobha babulala bonke abantu bakhona ngenkemba. 38  Manje amadoda akwa-Israyeli ayehlele ukuba amadoda ayecuthele idolobha ashunqise intuthu uma esekulo ukuze abone. 39  Lapho ama-Israyeli ebaleka empini, amadoda akwaBhenjamini ashaya abulala amadoda akwa-Israyeli angaba ngu-30, + ethi: “Nakanjani siyabanqoba futhi njengasempini yokuqala.” + 40  Kodwa kwaqala ukwenyuka uphawu oluyintuthu enkulu lusuka edolobheni. Lapho amadoda akwaBhenjamini ebheka emuva, abona lonke idolobha lisha ubuhanguhangu. 41  Amadoda akwa-Israyeli abe esephenduka, amadoda akwaBhenjamini aphela amandla, ngoba abona ukuthi ayesebhekene nenhlekelele. 42  Ngakho awabalekela amadoda akwa-Israyeli abheka ngasehlane, kodwa impi yawalandela; amadoda ayephuma edolobheni nawo ababulala abakwaBhenjamini. 43  Ama-Israyeli abaqhamukela nxazonke abakwaBhenjamini, elokhu ebajaha engayeki. Abagxoba phambi kweGibheya ngasempumalanga. 44  Ekugcineni kwafa amadoda akwaBhenjamini angu-18 000, wonke ayengamaqhawe anamandla. + 45  Amadoda akwaBhenjamini aphenduka, abaleka abheka ehlane entabeni yaseRimoni, + ama-Israyeli abulala* amadoda angu-5 000 kuwo emigwaqweni emikhulu, aqhubeka ewajaha aze afika eGidomi; abulala amanye amadoda angu-2 000. 46  Bonke abakwaBhenjamini abafa ngalolo suku kwakungamadoda angu-25 000 ahlome ngezinkemba, + wonke engamaqhawe anamandla. 47  Kodwa amadoda angu-600 abalekela ehlane entabeni yaseRimoni, ahlala entabeni yaseRimoni izinyanga ezine. 48  Amadoda akwa-Israyeli abuya ekulweni nabakwaBhenjamini abulala ababesele edolobheni ngenkemba, kusukela kubantu kuya emfuyweni, konke okwakusele. Bashisa nawo wonke amadolobha ababedlula kuwo.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “njengomuntu oyedwa.”
Amasosha ahamba phansi.
Noma kungaba, “abanikazi bezindawo.”
NgesiHebheru, “njengomuntu oyedwa.”
NgesiHebheru, “njengomuntu oyedwa.”
NgesiHebheru, “wayemi.”
NgesiHebheru, “akhothoza.”