AbaHluleli 2:1-23

  • Isixwayiso esivela engelosini kaJehova (1-5)

  • UJoshuwa uyafa (6-10)

  • Kumiswa abahluleli abazosindisa u-⁠Israyeli (11-23)

2  Ingelosi kaJehova + yakhuphukela eBhokimi isuka eGiligali + yathi: “Nganikhipha eGibhithe nganiletha ezweni engafunga ngalo kokhokho benu. + Ngaphezu kwalokho, ngathi, ‘Angisoze ngasephula isivumelwano engasenza nani. +  Nina, akumelwe nenze isivumelwano nabantu bakuleli zwe, + kufanele niwadilize ama-altare abo.’ + Kodwa anizange nililalele izwi lami. + Nikwenzeleni lokhu?  Yingakho nami ngithe: ‘Ngeke ngibaxoshe phambi kwenu, + bayoba ugibe kini, + nonkulunkulu babo bayoniyenga.’ ” +  Lapho ingelosi kaJehova ikhuluma la mazwi kuwo wonke ama-Israyeli, abantu bakhala kakhulu.  Ngakho baqamba leyo ndawo ngokuthi iBhokimi,* base benzela uJehova umhlatshelo lapho.  Lapho uJoshuwa ededela abantu ukuba bahambe, wonke ama-Israyeli ahamba, yilowo nalowo waya endaweni eyifa lakhe wayohlala khona. +  Abantu baqhubeka bekhonza uJehova zonke izinsuku zikaJoshuwa nazo zonke izinsuku zamadoda amadala aqhubeka ephila ngemva kokufa kukaJoshuwa nayebone zonke izenzo zikaJehova ezinkulu ayezenzele u-Israyeli. +  Ngakho uJoshuwa indodana kaNuni, inceku kaJehova, wafa eneminyaka engu-110. +  Ngakho bamngcwaba endaweni eyifa lakhe eThimnati-heresi, + ezintabeni zakwa-Efrayimi, enyakatho yeNtaba iGahashi. + 10  Sonke leso sizukulwane sangcwatshwa nokhokho baso, kwase kuvela esinye isizukulwane ngemva kwaso esasingamazi uJehova nalokho ayekwenzele ama-Israyeli. 11  Ngakho ama-Israyeli enza okubi emehlweni kaJehova akhonza noBhali. + 12  Amshiya kanjalo uJehova, uNkulunkulu woyise, owawakhipha ezweni laseGibhithe. + Alandela abanye onkulunkulu, onkulunkulu bezizwe ezazakhelene nawo, + abakhothamela, amcasula uJehova. + 13  Amshiya uJehova akhonza uBhali nemifanekiso ka-Ashitoreti. + 14  Ngenxa yalokho intukuthelo kaJehova yawavuthela ama-Israyeli, ngakho wawanikela ezandleni zalabo abawaphanga. + Wawathengisa esandleni sezitha zawo ezazakhelene nawo, + ayengasenawo amandla okumelana nezitha zawo. + 15  Nomaphi lapho ayeya khona, isandla sikaJehova sasimelene nawo, ewalethela inhlekelele, + njengoba nje uJehova ayeshilo nanjengoba nje uJehova ayefungile kuwo, + ayesebunzimeni obukhulu. + 16  Ngakho uJehova wayemisa abahluleli ababewasindisa esandleni sabaphangi. + 17  Kodwa enqaba ukulalela ngisho nabahluleli, ayefeba nabanye onkulunkulu ebakhothamela. Aphambuka ngokushesha endleleni okhokho bawo ababehambe ngayo. Okhokho bawo bayilalela imiyalo kaJehova, + kodwa wona awazange ayilalele. 18  Noma nini lapho uJehova ewamisela abahluleli, + uJehova wayemsiza lowo mahluleli ammisile awasindise esandleni sezitha zawo zonke izinsuku zalowo mahluleli; ngoba uJehova wayewadabukela *+ ngokububula kwawo okwakubangelwa yilabo ababewacindezela + nalabo ababewahlukumeza. 19  Kodwa lapho umahluleli efa, ayephinde enze ngokukhohlakala kakhulu ukwedlula oyise ngokulandela abanye onkulunkulu abakhonze, abakhothamele. + Awazange ayiyeke imikhuba yawo nenkani yawo. 20  Ekugcineni intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli, + wathi: “Ngenxa yokuthi lesi sizwe sisephulile isivumelwano + sami engasenza nokhokho baso futhi asingilalelanga, + 21  nami ngeke ngixoshe phambi kwaso nesisodwa salezi zizwe uJoshuwa azishiya lapho efa. + 22  Lokhu ngikwenza ukuze ngimvivinye u-Israyeli ukuthi uzoyigcina yini indlela kaJehova + ngokuhamba kuyo njengoba nje kwenza oyise.” 23  Ngakho uJehova wazivumela lezi zizwe ukuba zisale. Akazange azixoshe ngokushesha, futhi akazange azinikele esandleni sikaJoshuwa.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Abalilayo.”
Noma, “wadabuka.”