AbaHluleli 14:1-20

  • UMahluleli uSamsoni ufuna inkosikazi engumFilisti (1-4)

  • USamsoni ubulala ibhubesi esizwa umoya kaJehova (5-9)

  • Isiphicaphicwano sikaSamsoni emshadweni (10-19)

  • UmkaSamsoni unikwa enye indoda (20)

14  USamsoni wehlela eThimna wafike wabona intombi engumFilisti* eThimna.  Ngakho wakhuphuka wafike wathi kuyise nonina: “Kukhona intombi engumFilisti engiyithandile eThimna, manje ngifuna ningithathele yona ibe ngumkami.”  Kodwa uyise nonina bathi kuye: “Ayikho yini intombi ongayithola ezihlotsheni zakho nakubo bonke abantu bakithi? + Ingabe kumelwe uze uhambe uyothatha umfazi kumaFilisti angasokile?” Kodwa uSamsoni wathi kuyise: “Ngithatheleni yona, ngoba yiyo engiyithandayo.”*  Uyise nonina babengazi ukuthi lokhu kwakuvela kuJehova, ngoba wayefuna ithuba lokulwa namaFilisti, njengoba amaFilisti ayebusa u-Israyeli ngaleso sikhathi. +  Ngakho uSamsoni wehlela eThimna kanye noyise nonina. Lapho efika emasimini amagilebhisi aseThimna, kwaqhamuka ibhubesi* libhonga lize kuye.  Umoya kaJehova wamnika amandla, + walidwengula, njengalapho umuntu edwengula izinyane lembuzi ngezandla zakhe. Kodwa akamtshelanga uyise nonina ngalokho ayekwenzile.  Ngemva kwalokho wehla wafike wakhuluma nayo le ntombi, wathola ukuthi usayithanda. +  Kamuva lapho ephindela eThimna ukuze ayithathe aye nayo ekhaya, + waphambuka ukuze ayobheka isidumbu sebhubesi, wathola ukuthi esidunjini salo kunequlu lezinyosi kanye noju.  Ngakho walutapuna ngezandla zakhe uju waludla njengoba eqhubeka nendlela yakhe. Lapho efika kuyise nonina, wabapha olunye lwalo ukuze badle. Kodwa akabatshelanga ukuthi lolo ju wayelutape esidunjini sebhubesi. 10  USamsoni noyise behla bayobona lona wesifazane, uSamsoni wafike wenza idili lapho, ngoba yilokho izinsizwa ezazivame ukukwenza. 11  Lapho bembona, baletha izinsizwa ezingu-30 ukuze zibe abakhaphi bakhe. 12  USamsoni wathi kuzo: “Ngicela ukunitshela isiphicaphicwano. Uma nisixazulula phakathi nalezi zinsuku eziyisikhombisa zedili bese ningitshela impendulo, kuzomelwe ngininike izingubo zelineni ezingu-30 nezingubo zokuvunula ezingu-30. 13  Kodwa uma nihluleka ukungitshela impendulo, kuzomelwe ninginike izingubo zelineni ezingu-30 nezingubo zokuvunula ezingu-30.” Zathi kuye: “Sitshele isiphicaphicwano sakho; sifuna ukusizwa.” 14  Ngakho wathi kuzo: “Kodlayo kwaphuma okudliwayo, Konamandla kwaphuma okumnandi.” + Azikwazanga ukusixazulula lesi siphicaphicwano izinsuku ezintathu. 15  Ngosuku lwesine zathi kumkaSamsoni: “Khohlisa umyeni wakho + ukuze asitshele incazelo yalesi siphicaphicwano. Ngaphandle kwalokho, sizokushisa ngomlilo wena nomndeni kayihlo. Kanti nisimemele lapha ukuze nizothatha izimpahla zethu?” 16  Ngenxa yalokho umkaSamsoni wamkhalela wathi kuye: “Kusho ukuthi uyangizonda; awungithandi. + Utshele abantu bakithi isiphicaphicwano, kodwa awuzange ungitshele incazelo yaso.” Wamphendula wathi: “Ngisho ubaba nomama abangizalayo angizange ngibatshele yona! Ingabe kufanele ngiyitshele wena?” 17  Kodwa waqhubeka emkhalela zonke izinsuku eziyisikhombisa zedili. Ekugcineni wamtshela ngosuku lwesikhombisa, ngoba wayelokhu embelesela. Ngemva kwalokho umkaSamsoni watshela abantu bakubo incazelo yesiphicaphicwano. + 18  Ngakho ngosuku lwesikhombisa ngaphambi kokushona kwelanga,* amadoda akulelo dolobha athi kuye: “Yini emnandi kunoju,Yini enamandla kunebhubesi?” + Waphendula wathi: “Ukube beningalimanga ngesithole sami, +Beningeke nisixazulule isiphicaphicwano sami.” 19  Umoya kaJehova wamnika amandla, + wehlela e-Ashikeloni + wafike wabulala amadoda akhona angu-30, wathatha izingubo zawo wazinika labo ababemtshele incazelo yesiphicaphicwano. + Wayethukuthele engqangqa njengoba enyuka ebuyela endlini kayise. 20  UmkaSamsoni + wanikwa omunye wezinsizwa ezazingabakhaphi bakhe. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “owesifazane wamadodakazi amaFilisti.”
NgesiHebheru, “yiyo engcono emehlweni ami.”
Noma, “ibhubesi eliselincane elinomhlwenga.”
Noma kungaba, “ngaphambi kokuba aye ekamelweni elingaphakathi.”