AbaHluleli 11:1-40

  • UMahluleli uJefta uyaxoshwa, kamuva ubekwa njengomholi (1-11)

  • UJefta ubonisana nabakwa-Amoni (12-28)

  • Isifungo sikaJefta nendodakazi yakhe (29-40)

    • Ukuphila kwendodakazi ingashadile (38-40)

11  UJefta + waseGileyadi wayeyiqhawe elinamandla; wayeyindodana yesifebe, uyise kunguGileyadi.  Kodwa umkaGileyadi naye wamzalela amanye amadodana. Lapho amadodana omkakhe ekhula, amxosha uJefta athi kuye: “Ngeke ube nafa endlini kababa, ngoba uyindodana yomunye umama.”  Ngakho uJefta wabaleka kubafowabo wayohlala ezweni laseThobi. Amadoda angomahlalela azihlanganisa noJefta, ayehamba naye ukuyohlasela isitha.  Ngemva kwesikhathi esithile abakwa-Amoni balwa no-Israyeli. +  Kwathi lapho abakwa-Amoni belwa no-Israyeli, ngokushesha amadoda amadala aseGileyadi ahamba ayolanda uJefta ezweni laseThobi.  Athi kuJefta: “Woza uzoba ngumkhuzi webutho lethu, ukuze silwe nabakwa-Amoni.”  Kodwa uJefta wathi emadodeni amadala aseGileyadi: “Akunina yini enangizonda naze nangixosha endlini kababa? + Kungani niza kimi manje lapho senisosizini?”  Amadoda amadala aseGileyadi amphendula uJefta athi: “Yingakho manje sesibuyele kuwe. Uma uhamba nathi siyolwa nabakwa-Amoni, uzoba umholi wabo bonke abantu baseGileyadi.” +  Ngakho uJefta wathi emadodeni amadala aseGileyadi: “Uma ningibuyisa ukuze ngilwe nabakwa-Amoni, bese uJehova engisiza ngibanqobe, khona-ke nakanjani ngizoba umholi wenu!” 10  Amadoda amadala aseGileyadi athi kuJefta: “UJehova makabe ufakazi* phakathi kwethu, asahlulele uma singenzi njengoba usho.” 11  Ngakho uJefta wahamba namadoda amadala aseGileyadi, abantu bambeka waba umholi nomkhuzi webutho labo. UJefta wakhuluma wonke amazwi ababevumelane ngawo phambi kukaJehova eMispa. + 12  Ngemva kwalokho, uJefta wathumela izithunywa enkosini yakwa-Amoni, + wathi: “Ungibangisani* njengoba uzohlasela izwe lami?” 13  Ngakho inkosi yakwa-Amoni yathi ezithunyweni zikaJefta: “Yingoba u-Israyeli wathatha izwe lami lapho ephuma eGibhithe, + kusukela e-Arinoni + kuya eJabhoki kuze kufike eJordani. + Manje libuyise ngokuthula.” 14  Kodwa uJefta waphinde wathumela izithunywa enkosini yakwa-Amoni 15  zathi kuyo: “Yilokhu uJefta akushoyo, ‘U-Israyeli akazange alithathe izwe lakwaMowabi + nezwe lakwa-Amoni, + 16  ngoba lapho u-Israyeli ephuma eGibhithe, wahamba wanqamula ehlane wadlula oLwandle Olubomvu + waze wafika eKadeshi. + 17  U-Israyeli wabe esethumela izithunywa enkosini yakwa-Edomi, + wathi: “Sicela usivumele sinqamule ezweni lakho,” kodwa inkosi yakwa-Edomi ayivumanga. Wathumela nasenkosini yakwaMowabi, + kodwa nayo ayizange ivume. Ngakho u-Israyeli waqhubeka ehlala eKadeshi. + 18  Lapho enqamula ehlane, wahambela kude nezwe lakwa-Edomi + nelakwaMowabi. Wadlula ngasempumalanga yezwe lakwaMowabi + wafike wamisa amatende e-Arinoni; akazange angene ngaphakathi kwemingcele yakwaMowabi, + ngoba i-Arinoni laliwumngcele wakwaMowabi. 19  “ ‘Ngemva kwalokho u-Israyeli wathumela izithunywa kuSihoni inkosi yama-Amori, inkosi yaseHeshibhoni, u-Israyeli wathi kuye: “Sicela ukunqamula ezweni lakho siye endaweni yethu.” + 20  Kodwa uSihoni wayengamethembi u-Israyeli ukuba amvumele anqamule endaweni yakhe, ngakho uSihoni wabuthela bonke abantu bakhe ndawonye waya eJahazi wayolwa no-Israyeli. + 21  UJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanikela uSihoni nabo bonke abantu bakhe esandleni sika-Israyeli, u-Israyeli wamnqoba, wayithatha yonke indawo yama-Amori ayehlala kulelo zwe. + 22  Wayithatha kanjalo yonke indawo yama-Amori kusukela e-Arinoni kuya eJabhoki nokusukela ehlane kuze kufike eJordani. + 23  “ ‘NguJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owaxosha ama-Amori phambi kwabantu bakhe u-Israyeli, + manje ingabe wena usufuna ukubaxosha? 24  Akubi yini okwakho konke lokho unkulunkulu wakho uKemoshi + akunika kona? Ngakho wonke umuntu uJehova uNkulunkulu wethu amxoshayo phambi kwethu nguye esizomxosha. + 25  Manje, wena ungcono yini kunoBhalaki + indodana kaZipori, inkosi yakwaMowabi? Wake waphikisana yini no-Israyeli, noma wake walwa yini naye? 26  Lapho u-Israyeli ehlala eHeshibhoni nasemizini eyakhelene nalo *+ nase-Aroweri nasemizini eyakhelene nalo nakuwo wonke amadolobha agudle i-Arinoni iminyaka engu-300, kungani ningazange nizame ukuzithatha ngaleso sikhathi lezi zindawo? + 27  Angizange ngikone, kodwa wena unephutha ngokulwa nami. UJehova uMahluleli + makahlulele namuhla phakathi kwabantu bakwa-Israyeli nabantu bakwa-Amoni.’ ” 28  Kodwa inkosi yakwa-Amoni ayifunanga ukuwulalela umyalezo uJefta ayewuthumele kuyo. 29  Umoya kaJehova wehlela kuJefta, + wadabula eGileyadi nakwaManase elibangise eMispe laseGileyadi, + ukusuka eMispe laseGileyadi wadlulela kwabakwa-Amoni. 30  UJefta wafunga + kuJehova wathi: “Uma unikela abakwa-Amoni esandleni sami, 31  noma ubani oyophuma kuqala emnyango wendlu yami ezongihlangabeza lapho ngibuya ngokuthula kwabakwa-Amoni, uyoba ngokaJehova, + ngizomnikela abe ngumnikelo oshiswayo.” + 32  Ngakho uJefta wahamba wayokulwa nabakwa-Amoni, uJehova wabanikela esandleni sakhe. 33  Wababulala kwalala uyaca kusukela e-Aroweri kwaze kwafika eMiniti—amadolobha angu-20—kwaze kwafika nase-Abela-keramimi. Ngaleyo ndlela ama-Israyeli abanqoba abakwa-Amoni. 34  Ekugcineni uJefta wafika emzini wakhe eMispa, + kwaphuma indodakazi yakhe izomhlangabeza, idlala ithamborini futhi idansa! Yayiwukuphela komntwana ayenaye. Ngaphandle kwayo, wayengenandodana nandodakazi. 35  Lapho eyibona, waklebhula izingubo zakhe wathi: “Awu, ndodakazi yami! Waze wangizwisa ubuhlungu,* ngoba uwena lo engimdingisile. Manje sengize ngafunga kuJehova, futhi angikwazi ukushintsha.” + 36  Kodwa yona yathi kuye: “Baba, uma ufungile kuJehova, yenza kimi ngokwalokho okuthembisile, + njengoba uJehova ekuphindiselele ezitheni zakho, abakwa-Amoni.” 37  Yabe isithi kuyise: “Nginesicelo esisodwa nje: Ngivumele ngihambe ngiye ezintabeni izinyanga ezimbili, ngiyokhalela ubuntombi bami kanye namantombazane angabangane bami.”* 38  Waphendula wathi: “Kulungile ungahamba.” Ngakho wayidedela yahamba izinyanga ezimbili yaya ezintabeni nabangane bayo iyokhalela ubuntombi bayo. 39  Ekupheleni kwezinyanga ezimbili yabuyela kuyise, okwathi ngemva kwalokho wafeza isifungo ayesenzile ngokuqondene nayo. + Ayizange ilale nendoda ukuphila kwayo konke. Kwaba nale nqubo* kwa-Israyeli: 40  Unyaka nonyaka, izintombi zakwa-Israyeli zazihamba ziyoncoma indodakazi kaJefta waseGileyadi, izinsuku ezine ngonyaka.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yisilaleli.”
NgesiHebheru, “Yini ekhona phakathi kwethu?”
Noma, “eseduze kwalo.”
NgesiHebheru, “Ungehlisile.”
Noma, “ngiyokhala nabangane bami ngoba angisoze ngashada.”
Noma, “nkambiso.”