AbaHluleli 10:1-18

  • AbaHluleli uThola noJayire (1-5)

  • U-Israyeli uyavukela abuye azisole (6-16)

  • Abakwa-Amoni basongela u-⁠Israyeli (17, 18)

10  Ngemva kuka-Abhimeleki kwavela uThola indodana kaPhuwa, indodana kaDodo, umuntu wakwa-Isakare wasindisa u-Israyeli. + Wayehlala eShamiri ezintabeni zakwa-Efrayimi.  Wahlulela u-Israyeli iminyaka engu-23. Ngemva kwalokho wafa, wangcwatshwa eShamiri.  Ngemva kwakhe kwavela uJayire waseGileyadi, wahlulela u-Israyeli iminyaka engu-22.  Wayenamadodana angu-30 ayegibela izimbongolo ezingu-30, enamadolobha angu-30, abizwa ngokuthi iHavoti-jayire + kuze kube namuhla; asezweni lakwaGileyadi.  Ngemva kwalokho uJayire wafa wangcwatshwa eKhamoni.  Ama-Israyeli aphinda enza okubi emehlweni kaJehova, + aqala ukukhonza oBhali, + izithombe zika-Ashitoreti, onkulunkulu base-Aramu,* onkulunkulu baseSidoni, onkulunkulu bakwaMowabi, + onkulunkulu bakwa-Amoni + nonkulunkulu bamaFilisti. + Bamshiya uJehova, abazange besamkhonza.  Intukuthelo kaJehova yamvuthela u-Israyeli, wamthengisela esandleni samaFilisti nabakwa-Amoni. +  Ngakho bawahlupha futhi bawacindezela kakhulu ama-Israyeli ngalowo nyaka—iminyaka engu-18 bawagqilaza wonke ama-Israyeli ayengasohlangothini lweJordani olwaluyindawo yama-Amori eGileyadi.  Abakwa-Amoni babeze bawele iJordani ukuze balwe nesizwe sakwaJuda, esakwaBhenjamini nesakwa-Efrayimi; ngakho u-Israyeli wayecindezeleke kakhulu. 10  Ama-Israyeli acela usizo kuJehova, + athi: “Sonile kuwe, ngoba simshiyile uNkulunkulu wethu sakhonza oBhali.” + 11  Kodwa uJehova wathi kuma-Israyeli: “Angizange yini nginikhulule eGibhithe, + kuma-Amori, + abakwa-Amoni, amaFilisti, + 12  abaseSidoni, ama-Amaleki nakuMidiyani lapho benicindezela? Lapho nikhala kimi, nganikhulula esandleni sabo. 13  Kodwa nina ningishiyile nakhonza abanye onkulunkulu. + Yingakho ngingeke ngisanikhulula. + 14  Hambani niyocela usizo konkulunkulu enibakhethile. + Makube yibo abanikhululayo ekucindezelekeni kwenu.” + 15  Kodwa ama-Israyeli athi kuJehova: “Sonile. Yenza kithi noma yini enhle emehlweni akho. Esikucelayo nje ukuba usikhulule namuhla.” 16  Basusa onkulunkulu bezinye izizwe phakathi kwabo bakhonza uJehova, + kangangokuba akabange esakwazi ukubekezelela ukuhlupheka kuka-Israyeli. + 17  Ngemva kwesikhathi abakwa-Amoni + babuthana ukuze bayolwa, bakanisa eGileyadi. Ngakho ama-Israyeli abuthana ndawonye akanisa eMispa. 18  Abantu nezikhulu zaseGileyadi bathi komunye nomunye: “Ngubani ozohola ekulweni nabakwa-Amoni? + Makabe yinduna yabo bonke abantu baseGileyadi.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “baseSiriya.”