AbaHluleli 1:1-36

  • Ukunqoba kukaJuda noSimeyoni (1-20)

  • AmaJebusi ayaphikelela nokuhlala eJerusalema (21)

  • UJosefa uthatha iBhethele (22-26)

  • AmaKhanani awaxoshwa wonke (27-36)

1  Ngemva kokufa kukaJoshuwa + ama-Israyeli* abuza kuJehova, + athi: “Ngubani kithi ozokhuphuka kuqala ayokulwa namaKhanani?”  UJehova waphendula wathi: “NguJuda ozokhuphuka. + Ngilinikela* esandleni sakhe izwe.”  UJuda wathi kuSimeyoni umfowabo: “Khuphuka nami siye esabelweni + sami siyolwa namaKhanani, nami ngizohamba nawe ukuya esabelweni sakho.” Ngakho uSimeyoni wahamba naye.  Lapho abakwaJuda bekhuphuka, uJehova wanikela amaKhanani namaPherizi ezandleni zabo, + banqoba amadoda angu-10 000 eBhezeki.  Bathola u-Adoni-bhezeki eBhezeki, balwa naye lapho bawanqoba amaKhanani + namaPherizi. +  Lapho u-Adoni-bhezeki ebaleka, bamjaha bambamba, bamnquma izithupha nobhozo.  U-Adoni-bhezeki wathi: “Kunamakhosi angu-70 engawanquma izithupha nobhozo acosha ukudla ngaphansi kwetafula lami. Ngakho uNkulunkulu ungibuyisele ngayo kanye indlela engenze ngayo.” Ngemva kwalokho bamletha eJerusalema + lapho afela khona.  Ngaphezu kwalokho, amadoda akwaJuda alwa neJerusalema + alinqoba; aligalela ngenkemba, abe eselishisa ngomlilo.  Ngemva kwalokho, amadoda akwaJuda ehla ayokulwa namaKhanani ayehlala ezintabeni, eNegebhi naseShefela. + 10  UJuda wahamba wayokulwa namaKhanani ayehlala eHebroni (igama leHebroni ngaphambi kwalokho kwakuyiKiriyati-ariba), babulala uSheshayi, u-Ahimani noTalimayi. + 11  Ukusuka lapho baqhubeka bayokulwa nabaseDebhiri. + (IDebhiri lalikade libizwa ngokuthi iKiriyati-seferi.) + 12  UKalebi + wabe esethi: “Indoda ezohlasela iKiriyati-seferi ilinqobe, ngizoyinika indodakazi yami u-Akisa ibe umkayo.” + 13  U-Otheniyeli + indodana kaKhenazi + ongumfowabo kaKalebi omncane, walinqoba. Ngakho wamnika u-Akisa indodakazi yakhe waba umkakhe. 14  Lapho u-Akisa eseya emzini wakhe, wancenga umyeni wakhe ukuba acele insimu kuyise. U-Akisa wabe esehla embongolweni.* UKalebi wathi kuye: “Ufunani?” 15  Wathi: “Ngicela ungiphe isipho esiyisibusiso, ngoba unginike isiqephu sezwe esomile kuphela esiseningizimu;* nginike neGulothi-mayimi.”* Ngakho uKalebi wamnika iGulothi Elingenhla neGulothi Elingezansi. 16  Inzalo yomKheni, + umukhwe kaMose, + yakhuphuka isuka edolobheni lezihlahla zesundu + kanye nabantu bakwaJuda yaya ehlane lakwaJuda, eningizimu ye-Aradi. + Yahamba yaya lapho yafike yahlala nabantu bendawo. + 17  Kodwa uJuda waqhubekela phambili noSimeyoni umfowabo, bahlasela amaKhanani ahlala eZefati bawashaya bawabhuqa. + Ngakho baqamba lelo dolobha ngokuthi iHorma. *+ 18  Ngemva kwalokho uJuda wanqoba iGaza + nendawo engaphansi kwalo, i-Ashikeloni + nendawo engaphansi kwalo ne-Ekroni + nendawo engaphansi kwalo. 19  UJehova wayemsekela uJuda futhi wadla indawo esezintabeni, kodwa akakwazanga ukuxosha abantu ababehlala ethafeni,* ngoba babenezinqola zempi ezinamasikela amakhulu ensimbi. *+ 20  Banika uKalebi iHebroni, njengoba nje uMose ayethembisile, + wafike waxosha amadodana amathathu ka-Anaki. + 21  Kodwa abakwaBhenjamini abazange bawaxoshe amaJebusi ayehlala eJerusalema, ngakho amaJebusi asahlala nabakwaBhenjamini eJerusalema kuze kube namuhla. + 22  Phakathi naleso sikhathi indlu kaJosefa + yakhuphuka yayokulwa neBhethele, uJehova wayenayo. + 23  Inzalo kaJosefa yathumela izinhloli eBhethele (ngaphambi kwalokho igama lalelo dolobha kwakuyiLuze), + 24  izinhloli zabona indoda iphuma kulelo dolobha. Ngakho zathi kuyo: “Sicela usikhombise indlela yokungena kuleli dolobha, ngeke sikubulale.”* 25  Ngakho le ndoda yazibonisa indlela yokungena kulelo dolobha; inzalo kaJosefa yabe isilihlasela ngenkemba, kodwa ayiyibulalanga leyo ndoda nawo wonke umndeni wayo. + 26  Leyo ndoda yahamba yaya ezweni lamaHeti yakha idolobha yaliqamba ngokuthi iLuze, okuyigama lalo kuze kube namuhla. 27  UManase akazange alidle iBheti-sheyani namadolobhana angaphansi* kwalo, iThahanaki + namadolobhana angaphansi kwalo, iDori namadolobhana angaphansi kwalo, iJibhileyamu namadolobhana angaphansi kwalo neMegido namadolobhana angaphansi kwayo. + AmaKhanani aphikelela nokuhlala kuleli zwe. 28  Lapho ama-Israyeli eba namandla, enzisa amaKhanani umsebenzi wobugqila, + kodwa awawaxoshanga wonke. + 29  U-Efrayimi naye akawaxoshanga amaKhanani ayehlala eGezeri. + AmaKhanani aqhubeka ehlala nabo eGezeri. 30  UZebhuloni akabaxoshanga abaseKitroni nabaseNahaloli. + AmaKhanani aqhubeka ehlala nabo, enziswa umsebenzi wobugqila. + 31  U-Asheri akabaxoshanga abase-Ako, abaseSidoni, + abase-Ahilabi, abase-Akizibi, + abaseHelba, abase-Afiki + nabaseRehobe. + 32  Ngakho abakwa-Asheri baqhubeka behlala namaKhanani ayehlala kulelo zwe, ngoba abazange bawaxoshe. 33  UNafetali akabaxoshanga abaseBheti-shemeshi nabaseBheti-anati, + kodwa baqhubeka behlala namaKhanani ayehlala kulelo zwe. + AbaseBheti-shemeshi nabaseBheti-anati baba izigqila zakhe. 34  Ama-Amori abavalela ezintabeni abakwaDani, engabavumeli ukuba behlele emathafeni. *+ 35  Ngakho ama-Amori aphikelela nokuhlala eNtabeni iHeresi, e-Ajaloni + naseShahalibhimi. + Kodwa lapho indlu kaJosefa iba namandla,* enziswa umsebenzi wobugqila. 36  Indawo yama-Amori yayiqala emqanseni wase-Akarabimi, + kusukela eSela kwenyuke.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “amadodana ka-Israyeli.”
Noma, “ngilinikele.”
Noma kungaba, “washaya izandla esembongolweni.”
Noma, “esiseNegebhi.”
Incazelo: “Izitsha Zamanzi.”
Incazelo: “Ukubhubhisa.”
Noma, “ethafeni eliphansi.”
NgesiHebheru, “babenezinqola zensimbi.”
NgesiHebheru, “sizokubonisa uthando oluqotho.”
Noma, “aseduze.”
Noma, “ethafeni eliphansi.”
NgesiHebheru, “nesandla esisindayo.”