Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

AbaHluleli

Izahluko

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Okuphakathi

 • 1

  • Ukunqoba kukaJuda noSimeyoni (1-20)

  • AmaJebusi ayaphikelela nokuhlala eJerusalema (21)

  • UJosefa uthatha iBhethele (22-26)

  • AmaKhanani awaxoshwa wonke (27-36)

 • 2

  • Isixwayiso esivela engelosini kaJehova (1-5)

  • UJoshuwa uyafa (6-10)

  • Kumiswa abahluleli abazosindisa u-⁠Israyeli (11-23)

 • 3

  • UJehova uvivinya u-⁠Israyeli (1-6)

  • U-Otheniyeli, uMahluleli wokuqala (7-11)

  • UMahluleli u-⁠Ehudi ubulala inkosi ekhuluphele u-⁠Egiloni (12-30)

  • UMahluleli uShamgari (31)

 • 4

  • Inkosi yamaKhanani uJabini icindezela u-⁠Israyeli (1-3)

  • Umprofethikazi uDebora noMahluleli uBharaki (4-16)

  • UJayeli ubulala induna yempi uSisera (17-24)

 • 5

  • Ingoma yokunqoba kaDebora noBharaki (1-31)

   • Izinkanyezi zilwa noSisera (20)

   • Umfudlana waseKishoni uyabakhukhula (21)

   • Labo abathanda uJehova bafana nelanga (31)

 • 6

  • AbakwaMidiyani bacindezela u-⁠Israyeli (1-10)

  • Ingelosi iqinisekisa uMahluleli uGideyoni ukuthi uzosekelwa (11-24)

  • UGideyoni ubhidliza i-⁠altare likaBhali (25-32)

  • Umoya kaNkulunkulu usebenza kuGideyoni (33-35)

  • Isivivinyo esenziwa ngoboya bemvu (36-40)

 • 7

  • UGideyoni namadoda angu-300 (1-8)

  • Ibutho likaGideyoni linqoba abakwaMidiyani (9-25)

   • “Inkemba kaJehova nekaGideyoni!” (20)

   • Isiphithiphithi ekamu lakwaMidiyani (21, 22)

 • 8

  • Abakwa-Efrayimi baxabana noGideyoni (1-3)

  • Amakhosi akwaMidiyani ayajahwa bese ebulawa (4-21)

  • UGideyoni uyenqaba ukuba yinkosi (22-27)

  • Ukufingqwa kokuphila kukaGideyoni (28-35)

 • 9

  • U-Abhimeleki uba yinkosi eShekemi (1-6)

  • Umzekeliso kaJothamu (7-21)

  • U-Abhimeleki ubusa ngonya (22-33)

  • U-Abhimeleki uhlasela iShekemi (34-49)

  • Owesifazane ulimaza u-⁠Abhimeleki; uyafa (50-57)

 • 10

  • AbaHluleli uThola noJayire (1-5)

  • U-Israyeli uyavukela abuye azisole (6-16)

  • Abakwa-Amoni basongela u-⁠Israyeli (17, 18)

 • 11

  • UMahluleli uJefta uyaxoshwa, kamuva ubekwa njengomholi (1-11)

  • UJefta ubonisana nabakwa-Amoni (12-28)

  • Isifungo sikaJefta nendodakazi yakhe (29-40)

   • Ukuphila kwendodakazi ingashadile (38-40)

 • 12

  • Ingxabano nabakwa-Efrayimi (1-7)

   • Isivivinyo ngegama elithi Shibholeti (6)

  • AbaHluleli u-⁠Ibhizani, u-⁠Eloni no-Abhidoni (8-15)

 • 13

  • Ingelosi ivakashela uManowa nomkakhe (1-23)

  • Ukuzalwa kukaSamsoni (24, 25)

 • 14

  • UMahluleli uSamsoni ufuna inkosikazi engumFilisti (1-4)

  • USamsoni ubulala ibhubesi esizwa umoya kaJehova (5-9)

  • Isiphicaphicwano sikaSamsoni emshadweni (10-19)

  • UmkaSamsoni unikwa enye indoda (20)

 • 15

  • USamsoni uyaziphindiselela kumaFilisti (1-20)

 • 16

  • USamsoni useGaza (1-3)

  • USamsoni noDelila (4-22)

  • USamsoni uyaziphindiselela bese eyafa (23-31)

 • 17

  • Izithixo zikaMika nompristi wakhe (1-13)

 •  18

  • AbakwaDani bafuna izwe (1-31)

   • Izithixo zikaMika nompristi wakhe kuyathathwa (14-20)

   • ILayishi liyanqotshwa bese liqanjwa ngokuthi kukwaDani (27-29)

   • KwaDani kukhonzwa isithixo (30, 31)

 • 19

  • AbakwaBhenjamini baba necala lokudlwengula eGibheya (1-30)

 • 20

  • Kuliwa nabakwaBhenjamini (1-48)

 • 21

  • Isizwe sakwaBhenjamini siyasinda ekuqothulweni (1-25)