Eyesibili KaSamuweli 4:1-12

  • U-Ishi-bhosheti uyabulawa (1-8)

  • UDavide uyala ukuba kubulawe ababulali (9-12)

4  Lapho u-Ishi-bhosheti + indodana kaSawule ezwa ukuthi u-Abhineri ufile eHebroni, + waphela amandla* nawo wonke ama-Israyeli akhathazeka.  Kwakukhona amadoda amabili ayehola amaviyo abaphangi ayengawendodana kaSawule: igama lenye kwakunguBhahana, enye kunguRekabi. Ayengamadodana kaRimoni waseBheyeroti, wesizwe sakwaBhenjamini. (Ngoba iBheyeroti + nalo lalibhekwa njengengxenye yakwaBhenjamini.  AbaseBheyeroti babalekela eGitayimi, + bayizakhamuzi zokufika khona kuze kube namuhla.)  UJonathani + indodana kaSawule, wayenendodana ekhubazekile ezinyaweni. + Yayineminyaka emihlanu ubudala lapho kufika umbiko ngoSawule noJonathani uvela eJizreyeli, + umzanyana* wayo wayithatha wabaleka nayo, kodwa njengoba ayebaleka ethukile, yawa yakhubazeka. Igama layo kwakunguMefibhosheti. +  Amadodana kaRimoni waseBheyeroti, uRekabi noBhahana, aya endlini ka-Ishi-bhosheti emini ilanga lishisa, njengoba ayesathathe isihlwathi sasemini.  Bangena endlini njengabantu abalande ukolweni, base bemgwaza esiswini; ngemva kwalokho uRekabi noBhahana + umfowabo babaleka.  Ngesikhathi bengena endlini, bamfica elele embhedeni ekamelweni lakhe base bemgwaza bambulala, ngemva kwalokho bamnquma ikhanda. Bathatha ikhanda lakhe, bahamba ubusuku bonke ngomgwaqo oya e-Araba.  Ikhanda lika-Ishi-bhosheti + baliyisa kuDavide eHebroni bafike bathi enkosini: “Nali ikhanda lika-Ishi-bhosheti indodana kaSawule isitha sakho + esasifuna ukuphila kwakho. + Namuhla uJehova uyiphindiselele inkosi yami kuSawule nasenzalweni yakhe.”  Nokho, uDavide wabaphendula oRekabi noBhahana umfowabo, amadodana kaRimoni waseBheyeroti, wathi kubo: “Ngimfunge uJehova owangikhulula kukho konke ukucindezeleka, + 10  lapho umuntu othile engibikela ethi, ‘USawule ufile,’ + yena ecabanga ukuthi ungilethele izindaba ezinhle, ngambamba ngambulala + eZikilagi. Yilowo umvuzo wesithunywa engamnika wona! 11  Kakhulu kangakanani-ke lapho abantu ababi bebulele umuntu olungile endlini yakhe phezu kombhede wakhe! Akufanele yini ngilifune igazi lakhe ezandleni zenu, + nginisuse emhlabeni?” 12  Ngemva kwalokho uDavide wayala izinsizwa ukuba zibabulale. + Zabanquma izandla nezinyawo, zase zibalengisa + ngasechibini eHebroni. Kodwa bathatha ikhanda lika-Ishi-bhosheti balingcwaba ethuneni lika-Abhineri eHebroni.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “izandla zakhe zaba buthaka.”
Intombazane egada umntwana.