Eyesibili KaSamuweli 10:1-19

  • Ukunqoba ama-Amoni namaSiriya (1-19)

10  Kamuva inkosi yama-Amoni + yashona, uHanuni indodana yayo wabusa esikhundleni sayo. +  UDavide wathi: “Ngizombonisa uthando oluqotho uHanuni indodana kaNahashi, njengoba nje uyise angibonisa uthando oluqotho.” Ngakho uDavide wathumela izinceku zakhe ukuba ziyomduduza ngenxa yokushona kukayise. Kodwa lapho izinceku zikaDavide zifika ezweni lama-Amoni,  izikhulu zama-Amoni zathi kuHanuni inkosi yazo: “Ucabanga ukuthi uDavide udumisa uyihlo ngokuthumela abantu abazokududuza? Akukhona yini ukuthi uDavide uthumele izinceku zakhe kuwe ukuze zenze uphenyo edolobheni, zilihlole ukuze aligumbuqele?”  Ngakho uHanuni wathatha izinceku zikaDavide wazishefa ingxenye yentshebe, + wasika izingubo zazo ukusuka ezinqeni kwehle, wayesezidedela zahamba.  Lapho uDavide etshelwa ngalokhu, ngaso leso sikhathi wathumela amadoda ukuba ayozihlangabeza, ngoba zazilulazeke kakhulu; inkosi yathi kuzo: “Hlalani eJeriko + zize zikhule izintshebe zenu, bese niyabuya.”  Ngokuhamba kwesikhathi ama-Amoni abona ukuthi uDavide wayesewazonda, ngakho ama-Amoni athumela izithunywa zayoqasha amaSiriya aseBheti-rehobe + namaSiriya aseZoba, + amasosha ahamba ngezinyawo angu-20 000; nenkosi yaseMahakha + namadoda angu-1 000; namadoda angu-12 000 ase-Ishithobi. *+  Lapho uDavide ezwa ngalokho, wathumela uJowabe nalo lonke ibutho kanye namaqhawe akhe anamandla. +  Ama-Amoni aphuma alungela impi phambi kwesango ledolobha, kuyilapho amaSiriya aseZoba nawaseRehobe kanye nabase-Ishithobi* nabaseMahakha bebodwa esigangeni.  Lapho uJowabe ebona ukuthi impi yayimqhamukela ngaphambili nangemuva, wakhetha abathile emasosheni angamaqhawe kwa-Israyeli, wabahlela ukuba bayolwa namaSiriya. + 10  Wonke amanye amadoda wawabeka ngaphansi* kuka-Abhishayi umfowabo, + ukuze awahlelele ukuyolwa nama-Amoni. + 11  Wabe esethi: “Uma amaSiriya engidonsisa kanzima, kumelwe uze uzongisiza; kodwa uma ama-Amoni ekudonsisa kanzima, ngizoza ngizokusiza. 12  Kumelwe siqine sibe nesibindi + ngenxa yabantu bakithi nangenxa yamadolobha kaNkulunkulu wethu, uJehova uzokwenza okuhle emehlweni akhe.” + 13  UJowabe namadoda ayekanye naye basondela balwa namaSiriya, amaSiriya ambalekela. + 14  Lapho ama-Amoni ebona ukuthi amaSiriya abalekile, nawo ambalekela u-Abhishayi angena edolobheni. Ngemva kokulwa nabakwa-Amoni, uJowabe weza eJerusalema. 15  Lapho amaSiriya ebona ukuthi u-Israyeli uwahlulile, aphinde abuthana ukuze alwe. + 16  Ngakho uHadadezeri + wathumela izithunywa zayolanda amaSiriya ayehlala ngaseMfuleni, *+ eza eHelamu kanye noShobaki induna yebutho likaHadadezeri owayewahola. 17  Lapho uDavide ethola umbiko, ngokushesha wahlanganisa wonke u-Israyeli wawela iJordani waya eHelamu. AmaSiriya alungela impi ukuze abhekane noDavide, alwa naye. + 18  Kodwa amaSiriya ambalekela u-Israyeli; uDavide wabulala abashayeli bezinqola abangu-700 nabagibeli bamahhashi bamaSiriya abangu-40 000, wabulala uShobaki induna yebutho lawo, wafela khona lapho. + 19  Lapho wonke amakhosi, izinceku zikaHadadezeri, ebona ukuthi u-Israyeli uwahlulile, ngokushesha enza ukuthula no-Israyeli aba ngaphansi kwakhe; + amaSiriya ayesesaba ukuphinde asize ama-Amoni.

Imibhalo yaphansi

Noma, “eThobi.”
Noma, “namadoda aseThobi.”
NgesiHebheru, “esandleni.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.