Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili KaSamuweli

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • UDavide uyezwa ngokufa kukaSawule (1-16)

  • Ingoma kaDavide yokulilela uSawule noJonathani (17-27)

 • 2

  • UDavide uba yinkosi kwaJuda (1-7)

  • U-Ishi-bhosheti uba yinkosi kwa-Israyeli (8-11)

  • Impi phakathi kwendlu kaDavide nendlu kaSawule (12-32)

 • 3

  • Indlu kaDavide iba namandla nakakhulu (1)

  • Amadodana kaDavide (2-5)

  • U-Abhineri uhlubukela kuDavide (6-21)

  • UJowabe ubulala u-⁠Abhineri (22-30)

  • UDavide ulilela u-⁠Abhineri (31-39)

 • 4

  • U-Ishi-bhosheti uyabulawa (1-8)

  • UDavide uyala ukuba kubulawe ababulali (9-12)

 • 5

  • UDavide uba yinkosi phezu kwawo wonke u-⁠Israyeli (1-5)

  • IJerusalema liyanqotshwa (6-16)

   • IZiyoni, iDolobha LikaDavide (7)

  • UDavide unqoba amaFilisti (17-25)

 • 6

  • UMphongolo ulethwa eJerusalema (1-23)

   • U-Uza ubamba uMphongolo, uyabulawa (6-8)

   • UMikhali udelela uDavide (16, 20-23)

 • 7

  • UDavide ngeke alakhe ithempeli (1-7)

  • Isivumelwano sombuso noDavide (8-17)

  • Umthandazo kaDavide wokubonga (18-29)

 •   8

  • Izimpi uDavide azinqoba (1-14)

  • Umbuso kaDavide (15-18)

 • 9

  • Uthando oluqotho uDavide alubonisa uMefibhosheti (1-13)

 • 10

  • Ukunqoba ama-Amoni namaSiriya (1-19)

 • 11

  • UDavide uphinga noBhati-sheba (1-13)

  • UDavide uhlela ukuba kubulawe u-⁠Uriya (14-25)

  • UDavide uthatha uBhati-sheba ukuba abe ngumkakhe (26, 27)

 • 12

  • UNathani usola uDavide (1-15a)

  • Indodana kaBhati-sheba iyafa (15b-23)

  • UBhati-sheba uzala uSolomoni (24, 25)

  • Idolobha lama-Amoni iRaba liyanqotshwa (26-31)

 • 13

  • U-Amnoni udlwengula uThamari (1-22)

  • U-Absalomu ubulala u-⁠Amnoni (23-33)

  • U-Absalomu ubalekela eGeshuri (34-39)

 • 14

  • UJowabe nowesifazane waseThekhowa (1-17)

  • UDavide uyalibona icebo likaJowabe (18-20)

  • U-Absalomu uyavunyelwa ukuba abuye (21-33)

 • 15

  • Itulo lika-Absalomu nokuvukela kwakhe (1-12)

  • UDavide uyabaleka eJerusalema (13-30)

  • U-Ahithofeli uzihlanganisa no-Absalomu (31)

  • UHushayi uthunyelwa ukuba ayoshafisa amacebo ka-Ahithofeli (32-37)

 • 16

  • UZiba unyundela uMefibhosheti (1-4)

  • UShimeyi uqalekisa uDavide (5-14)

  • U-Absalomu wamukela uHushayi (15-19)

  • Iseluleko sika-Ahithofeli (20-23)

 • 17

  • UHushayi ubhuntshisa iseluleko sika-Ahithofeli (1-14)

  • UDavide uyaxwayiswa; uyaphunyuka ku-Absalomu (15-29)

   • UBharizilayi nabanye baletha izinto eziyisidingo (27-29)

 • 18

  • Ukunqotshwa kuka-Absalomu nokufa kwakhe (1-18)

  • UDavide ubikelwa ngokufa kuka-Absalomu (19-33)

 • 19

  • UDavide ulilela u-⁠Absalomu (1-4)

  • UJowabe usola uDavide (5-8a)

  • UDavide ubuyela eJerusalema (8b-15)

  • UShimeyi uyaxolisa (16-23)

  • UMefibhosheti utholakala engenacala (24-30)

  • UBharizilayi uyadunyiswa (31-40)

  • Izizwe ziyaxabana (41-43)

 • 20

  • Ukuvukela kukaSheba; uJowabe ubulala u-⁠Amasa (1-13)

  • USheba uyajahwa anqunywe ikhanda (14-22)

  • Umbuso kaDavide (23-26)

 • 21

  • AbaseGibheyoni bayaphindiselelwa kwabendlu kaSawule (1-14)

  • Izimpi namaFilisti (15-22)

 • 22

  • UDavide udumisa uNkulunkulu ngenxa yensindiso yakhe (1-51)

   • “UJehova uyidwala lami” (2)

   • UJehova uqotho kulabo abaqotho (26)

 • 23

  • Amazwi okugcina kaDavide (1-7)

  • Ukunqoba kwamaqhawe kaDavide (8-39)

 • 24

  • Isono sikaDavide sokubala abantu (1-14)

  • Isifo esiwumshayabhuqe sibulala abangu-70 000 (15-17)

  • UDavide wakha i-⁠altare (18-25)

   • Akukho mhlatshelo ozokwenziwa ngaphandle kwezindleko (24)