Eyesibili KaJohane 1:1-13

  • Ukubingelela (1-3)

  • Qhubekani nihamba eqinisweni (4-6)

  • Qaphani abakhohlisi (7-11)

  • Izinhlelo zokuvakasha nemikhonzo (12, 13)

 Mina ndoda endala,* ngibhalela inkosazane ekhethiwe. Ngibhalela nabantwana bayo. Ngibathanda ngeqiniso, kungemina ngedwa, kodwa nabo bonke labo asebelazi iqiniso,  ngenxa yeqiniso elihlala kithi, futhi eliyoba nathi kuze kube phakade.  Umusa omkhulu uyoba nathi, nesihe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuJesu Kristu, iNdodana kaBaba, kanye neqiniso nothando.  Ngijabula kakhulu ngoba abanye kubantwana bakho ngibathole behamba eqinisweni, + njengoba nje samukela umyalo ovela kuBaba.  Manje ngiyakucela nkosazana, ukuba sithandane. (Angikubhaleli umyalo omusha, kodwa lowo ebesilokhu sinawo kusukela ekuqaleni.) +  Yilokhu okushiwo uthando, ukuba siqhubeke sihamba ngokwemiyalo yakhe. + Nanku umyalo, njengoba nje nizwile kusukela ekuqaleni, ukuthi kufanele niqhubeke nihamba ngawo.  Ngoba sekukhona abakhohlisi abaningi ezweni, + labo abangavumi ukuthi uJesu Kristu weza engumuntu. *+ Lona ngumkhohlisi nomphik’ ­ukristu. +  Ziqapheleni ukuze ningalahlekelwa izinto esisebenzele ukuzikhiqiza, kodwa ukuba nithole umvuzo ogcwele. +  Wonke umuntu odlulela phambili angahlali emfundisweni kaKristu akanaye uNkulunkulu. + Lowo ohlalayo kule mfundiso nguye onabo bobabili uBaba neNdodana. + 10  Uma umuntu eza kini futhi engalethi le mfundiso, ningamamukeli emakhaya enu + noma nimbingelele. 11  Ngoba lowo ombingelelayo uhlanganyela naye emisebenzini yakhe emibi. 12  Nakuba nginezinto eziningi enginganibhalela zona, angifuni ukwenza kanjalo ngephepha nango-inki, kodwa ngithemba ukuthi ngizofika kini futhi ngikhulume nani ubuso nobuso, ukuze injabulo yenu igcwale. 13  Abantwana bakadadewenu, okhethiwe, bayakhonza kuwe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “mdala.”
NgesiGreki, “enyameni.”