Eyesibili YeziKronike 9:1-31

  • Indlovukazi yaseSheba ivakashela uSolomoni (1-12)

  • Ingcebo kaSolomoni (13-28)

  • Ukufa kukaSolomoni (29-31)

9  Indlovukazi yaseSheba + yezwa umbiko ngoSolomoni, ngakho yafika eJerusalema izovivinya uSolomoni ngemibuzo enzima. Yayihamba nodwendwe olubabazekayo* namakamela athwele amafutha ebhalsamu negolide eliningi kakhulu + namatshe ayigugu. Yaya kuSolomoni yakhuluma naye ngakho konke okwakusenhliziyweni yayo. +  USolomoni wayiphendula yonke imibuzo yayo. Ayikho into okwakunzima kakhulu* ngoSolomoni ukuba ayichazele yona.  Lapho indlovukazi yaseSheba isikubonile ukuhlakanipha kukaSolomoni, + indlu ayeyakhile, +  ukudla kwetafula lakhe, + indlela izinceku zakhe ezihlala ngayo, umsebenzi woweta nendlela abagqoka ngayo, izinceku zakhe eziletha iziphuzo nendlela ezigqoka ngayo nemihlatshelo yakhe eshiswayo ayeyinikela njalo endlini kaJehova, + yasala ibambe ongezansi.*  Ngakho yathi enkosini: “Uyiqiniso umbiko engawuzwa ngisezweni lami ngokuphathelene nezinto ozenzile* nokuhlakanipha kwakho.  Kodwa angizange ngiyikholwe imibiko engayizwa kwaze kwaba yilapho sengifikile ngazibonela ngawami. + Bheka! Kuncane kakhulu ebengikuzwile ngokuhlakanipha kwakho okubabazekayo. + Uwudlula kude kakhulu umbiko engiwuzwile. +  Bayajabula abantu bakho, ziyajabula nezinceku zakho ezima phambi kwakho njalo zilalele ukuhlakanipha kwakho!  Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu wakho, ojabulile ngawe, wakubeka esihlalweni sakhe sobukhosi waba yinkosi emelela uJehova uNkulunkulu wakho. Ngenxa yokuthi uNkulunkulu wakho uyamthanda u-Israyeli + futhi ufuna ame kuze kube phakade, ukumise waba inkosi phezu kwakhe ukuze wenze ubulungisa nokulunga.”  Yabe isinika inkosi amathalenta* egolide angu-120, + amafutha ebhalsamu amaningi kakhulu namatshe ayigugu. Akuphindanga kwalethwa amafutha ebhalsamu amaningi njengalawo indlovukazi yaseSheba eyawanika iNkosi uSolomoni. + 10  Ngaphezu kwalokho, izinceku zikaHiramu nezinceku zikaSolomoni ezaletha igolide lase-Ofiri + zaletha nezingodo zom-aligamu namatshe ayigugu. + 11  Inkosi yenza izitebhisi zendlu kaJehova + nezendlu yenkosi *+ ngezingodo zom-aligamu kanye namahabhu nezinsimbi zomculo ezinezintambo zabahlabeleli. + Zazingakaze zibe khona izingodo ezifana nazo ezweni lakwaJuda. 12  INkosi uSolomoni yabuye yanika indlovukazi yaseSheba konke eyayikufisa neyayikucelile, okungaphezu kwalokho* eyayikulethe enkosini. Ngemva kwalokho yaphindela ezweni layo kanye nezinceku zayo. + 13  Igolide elaliza kuSolomoni ngonyaka lalingamathalenta egolide angu-666, + 14  ngaphandle kwalelo elalilethwa abathengisi nabahwebi nawo wonke amakhosi ama-Arabhu nababusi bezwe ababeletha igolide nesiliva kuSolomoni. + 15  INkosi uSolomoni yenza amahawu amakhulu angu-200 egolide elixutshiwe + (ihawu ngalinye lalinegolide elixutshiwe elingamashekeli* angu-600) + 16  namahawu* angu-300 egolide elixutshiwe (ihawu ngalinye lalinegolide elingomina* abathathu). Inkosi yakubeka eNdlini Yehlathi LaseLebhanoni. + 17  Inkosi yenza nesihlalo sobukhosi esikhulu sezinyo lendlovu, yasinameka ngegolide elihlanzekile. + 18  Kwakunezitebhisi eziyisithupha eziya esihlalweni sobukhosi, kukhona nento yegolide yokubeka izinyawo ihlanganiswe nesihlalo sobukhosi, kukhona nendawo yokubeka izingalo ngapha nangapha kwesihlalo, eceleni kwalezi zindawo zokubeka izingalo kumi amabhubesi amabili. + 19  Kwakukhona amabhubesi angu-12 + ayemi ezitebhisini eziyisithupha, ngalinye limi ekugcineni kwesitebhisi ngasinye. Awukho omunye umbuso owake wenza into efana naleyo. 20  Zonke izitsha zokuphuza zeNkosi uSolomoni zazenziwe ngegolide, nazo zonke izinto zeNdlu Yehlathi LaseLebhanoni zazenziwe ngegolide elihlanzekile. Kwakungekho lutho olwenziwe ngesiliva ngoba isiliva lalibhekwa njengento engelutho ezinsukwini zikaSolomoni. + 21  Ngoba imikhumbi yenkosi yayiya eTharishishi + nezinceku zikaHiramu. + Kanye njalo ngemva kweminyaka emithathu kwakufika imikhumbi yaseTharishishi, ithwele igolide nesiliva, izinyo lendlovu, + izinkawu namapigogo. 22  Ngakho iNkosi uSolomoni yayinkulu ngengcebo nangokuhlakanipha kunawo wonke amanye amakhosi omhlaba. + 23  Amakhosi awo wonke umhlaba ayefuna ukulalela uSolomoni ukuze ezwe ukuhlakanipha kwakhe uNkulunkulu weqiniso ayekufake enhliziyweni yakhe. + 24  Inkosi ngayinye yayiletha isipho—izinto zesiliva, izinto zegolide, izingubo, + izembatho zempi, amafutha ebhalsamu, amahhashi neminyuzi—lokhu kwakwenzeka unyaka nonyaka. 25  USolomoni wayenezitebele zamahhashi ezingu-4 000, nezinqola, namahhashi* angu-12 000, + wakugcina kumi emadolobheni ezinqola naseduze kwenkosi eJerusalema. + 26  Wabusa phezu kwawo wonke amakhosi kusukela eMfuleni* kuze kufike ezweni lamaFilisti nasemngceleni waseGibhithe. + 27  Inkosi yenza isiliva laba liningi njengamatshe eJerusalema, nokhuni lomsedari yalwenza lwaba luningi njengezihlahla zemisikhamori eShefela. + 28  Babeletha amahhashi kuSolomoni evela eGibhithe + nakuwo wonke amanye amazwe. 29  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaSolomoni, + kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ulotshwe emazwini kaNathani + umprofethi, esiprofethweni sika-Ahiya + waseShilo nasembhalweni ogciniwe wemibono ka-Ido, + umboni wemibono ephathelene noJerobowamu + indodana kaNebhati. 30  USolomoni wabusa eJerusalema phezu kwawo wonke u-Israyeli iminyaka engu-40. 31  Ngemva kwalokho uSolomoni washona. Ngakho wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide uyise; + uRehobowamu indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nezikhonzi zayo eziningi.”
NgesiHebheru, “Kwakungekho lutho olufihlekile.”
NgesiHebheru, “wawungasekho umoya kuyo.”
Noma, “namazwi.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nezesigodlo.”
Noma kungaba, “okungaphezu kwezipho ezilingana nenani lalokho.”
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Ihawu elincane elalivame ukuphathwa amasosha aphatha imicibisholo.
EmiBhalweni YesiHebheru, umina wawulingana no-570 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nabagibeli bamahhashi.”
Okuwukuthi, i-Ewufrathe.