Eyesibili YeziKronike 7:1-22

  • Ithempeli ligcwele inkazimulo kaJehova (1-3)

  • Imikhosi yokuvulwa kwe-altare (4-10)

  • UJehova ubonakala kuSolomoni (11-22)

7  Ngokushesha nje lapho uSolomoni eqeda ukuthandaza, + kwehla umlilo uvela emazulwini + wadla umnikelo oshiswayo nemihlatshelo, indlu yagcwala inkazimulo kaJehova. +  Abapristi abakwazanga ukungena endlini kaJehova ngoba indlu kaJehova yayigcwele inkazimulo kaJehova. +  Bonke abantu bakwa-Israyeli babebuka lapho kwehla umlilo nalapho inkazimulo kaJehova iphezu kwendlu, baguqa ubuso babo bubheke phansi base bekhothama babonga uJehova, “ngoba muhle; uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade.”  Inkosi nabo bonke abantu banikela imihlatshelo phambi kukaJehova. +  INkosi uSolomoni yanikela umhlatshelo wezinkomo ezingu-22 000 nezimvu ezingu-120 000. Ngakho inkosi nabo bonke abantu bayivula indlu kaNkulunkulu weqiniso. +  Abapristi babemi ezindaweni abasebenza kuzo, njengoba kwakunjalo nangamaLevi ayephethe izinsimbi ezazisetshenziselwa ukuculela uJehova. + (INkosi uDavide yayizenzele ukubonga uJehova lezi zinsimbi zomculo—“ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade”—lapho uDavide ayedumisa kanye nawo.*) Abapristi babeshaya amacilongo kakhulu + phambi kwawo, kuyilapho wonke ama-Israyeli emile.  USolomoni wabe esengcwelisa indawo emaphakathi negceke elalingaphambi kwendlu kaJehova, ngoba kwakumelwe ayinikelele lapho iminikelo eshiswayo + namaqatha anonile emihlatshelo ehlanganyelwayo, ngoba i-altare lethusi + uSolomoni ayelenzile lalingeke likwazi ukuthwala imihlatshelo eshiswayo, iminikelo yokudla okusanhlamvu + namaqatha anonile. +  Ngaleso sikhathi uSolomoni wagubha umkhosi izinsuku eziyisikhombisa + ekanye nawo wonke u-Israyeli, ibandla elikhulu kusukela eLebo-hamati* kwehle kuze kufike eMhosheni* WaseGibhithe. +  Kodwa ngosuku luka-8* baba nomhlangano onesizotha, + ngoba ukuvulwa kwe-altare babekwenze izinsuku eziyisikhombisa nomkhosi bewenze izinsuku eziyisikhombisa. 10  Ngosuku luka-23 lwenyanga yesikhombisa, wabadedela abantu bahamba baya emakhaya bejabule + futhi beneme ezinhliziyweni zabo ngenxa yobuhle uJehova ayebubonise uDavide noSolomoni kanye no-Israyeli isizwe sakhe. + 11  Ngakho uSolomoni wayiqeda indlu kaJehova nendlu* yenkosi; + konke uSolomoni ayehlele ukukwenza ngokuqondene nendlu kaJehova kwaphumelela. + 12  UJehova wabe esebonakala kuSolomoni + ebusuku wathi kuye: “Ngiwuzwile umthandazo wakho, futhi ngizikhethele le ndawo njengendlu yomhlatshelo. + 13  Lapho ngivala amazulu imvula ingani nalapho ngiyala izintethe ukuba ziqothule izwe, nalapho ngithumela isifo esiwumshayabhuqe phakathi kwabantu bami, 14  uma abantu bami okubizwe kubo igama lami + bezithoba + futhi bathandaze bangifune baphenduke ezindleleni zabo ezimbi, + ngiyozwa ngisemazulwini ngithethelele isono sabo, ngilungise izwe labo. + 15  Amehlo ami ayovuleka nezindlebe zami zilalele umthandazo kule ndawo. + 16  Manje ngikhethe le ndlu futhi ngayingcwelisa ukuze igama lami libe kuyo kuze kube phakade, + futhi amehlo ami nenhliziyo yami kuyoba kuyo ngaso sonke isikhathi. + 17  “Uma wena uhamba phambi kwami, ngendlela uDavide uyihlo ahamba ngayo, ngokwenza konke engikuyale ngakho nangokulalela iziqondiso nezahlulelo zami, + 18  khona-ke ngiyosimisa isihlalo sobukhosi bakho, + njengoba ngenza isivumelwano noDavide uyihlo, + ngathi, ‘Akusoze kwenzeka ukuba kungabi namuntu wozalo lwakho oyobusa phezu kuka-Israyeli.’ + 19  Kodwa uma nifulathela futhi nenqaba imithetho yami nemiyalo yami engiyibeke phambi kwenu, nihambe niyokhonza abanye onkulunkulu nibakhothamele, + 20  ngiyomsiphula u-Israyeli ezweni engimnike lona, + le ndlu engiyingcwelisele igama lami ngiyoyisusa phambi kwami, ngiyenze inhlekisa* nento yokuklolodelwa phakathi kwazo zonke izizwe. + 21  Le ndlu iyoba amanxiwa. Wonke umuntu odlula ngakuyo uyoyigqolozela emangele + athi, ‘Kungani uJehova enze lokhu kuleli zwe nakule ndlu?’ + 22  Bayothi, ‘Kungenxa yokuthi bamshiya uJehova + uNkulunkulu wokhokho babo owayebakhiphe ezweni laseGibhithe, + bamukela abanye onkulunkulu babakhothamela babakhonza. + Yingakho aletha yonke le nhlekelele phezu kwabo.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Kungenzeka kubhekiselwa kumaLevi.
Noma, “ekuqaleni kweHamati.”
Ngosuku olulandela umkhosi, noma ngosuku luka-15.
Noma, “nesigodlo.”
NgesiHebheru, “isaga.”