Eyesibili YeziKronike 32:1-33

  • USaneheribi usongela iJerusalema (1-8)

  • USaneheribi udelela uJehova (9-19)

  • Ingelosi ihlasela ibutho lase-Asiriya (20-23)

  • Ukugula kukaHezekiya nokuzidla kwakhe (24-26)

  • Izinto ezafezwa uHezekiya nokufa kwakhe (27-33)

32  Ngemva kwalezi zinto nalezi zenzo zokwethembeka, + uSaneheribi inkosi yase-Asiriya weza wahlasela uJuda. Wavimbezela amadolobha anezivikelo eziqinile, efuna ukuwafohla ukuze awathathe. +  Lapho uHezekiya ebona ukuthi uSaneheribi wayefikile futhi ehlose ukulwa neJerusalema,  ngemva kokuxoxa nezikhulu zakhe namaqhawe akhe, wanquma ukuba kuvalwe amanzi eziphethu ngaphandle kwedolobha; + ngakho bamsiza.  Abantu abaningi babeqoqene ndawonye, bazivala zonke iziphethu nemifudlana egeleza phakathi kwezwe, bethi: “Kungani amakhosi ase-Asiriya kufanele eze athole amanzi amaningi?”  Ngaphezu kwalokho, ngokuzimisela walwakha kabusha lonke udonga olwalubhidlikile wamisa imibhoshongo kulo, nangaphandle wakha olunye udonga. Walungisa neNdunduma *+ Yedolobha LikaDavide, wenza nenqwaba yezikhali* namahawu.  Wabe esemisa izinduna zempi phezu kwabantu, wabaqoqela esigcawini sesango ledolobha wabakhuthaza* wathi:  “Yibani nesibindi niqine. Ningesabi noma nethuke ngenxa yenkosi yase-Asiriya + naso sonke lesi sixuku esinayo, ngoba baningi kakhulu abanathi kunabanayo. +  Yona inengalo yenyama,* kodwa thina sinoJehova uNkulunkulu wethu ozosisiza futhi alwe izimpi zethu.” + Abantu baqina ngenxa yamazwi kaHezekiya inkosi yakwaJuda. +  Ngemva kwalokho, ngesikhathi uSaneheribi inkosi yase-Asiriya eseLakishi + ekanye nawo wonke amabutho akhe asebukhosini, wathumela izinceku zakhe eJerusalema kuHezekiya inkosi yakwaJuda nakubo bonke abaseJudiya eJerusalema, + wathi: 10  “Yilokhu uSaneheribi inkosi yase-Asiriya akushoyo, ‘Nithembeni njengoba nihleli eJerusalema libe livinjezelwe? + 11  Akanikhohlisi yini uHezekiya futhi akaninikeli yini ukuba nibulawe indlala nokoma, ethi: “UJehova uNkulunkulu wethu uzosisindisa esandleni senkosi yase-Asiriya”? + 12  Akuyena yini lo Hezekiya owasusa izindawo eziphakeme zikaNkulunkulu wenu + nama-altare aKhe + wayesethi kuJuda naseJerusalema: “Kufanele nikhothame phambi kwe-altare elilodwa, nishunqise umusi womhlatshelo kulo”? + 13  Anikwazi yini lokho mina nokhokho bami esakwenza kuzo zonke izizwe zamazwe? + Onkulunkulu bezizwe zamazwe bakwazi yini ukusindisa izwe labo esandleni sami? + 14  Ubani phakathi kwabo bonke onkulunkulu balezi zizwe okhokho bami abazibhubhisa owakwazi ukusindisa abantu bakhe esandleni sami, ukuze uNkulunkulu wenu akwazi ukunisindisa esandleni sami? + 15  Ningamvumeli uHezekiya anikhohlise noma anidukise ngale ndlela! + Ningamethembi ngoba akukho nkulunkulu wanoma isiphi isizwe noma umbuso owakwazi ukusindisa abantu bakhe esandleni sami nasesandleni sokhokho bami. Ayisaphathwa ekaNkulunkulu wenu, ngeke akwazi ukunisindisa esandleni sami!’ ” + 16  Izinceku zakhe zasho okubi nakakhulu ngoJehova uNkulunkulu weqiniso nangoHezekiya inceku yakhe. 17  Wabhala ngisho nezincwadi + ukuze ahlambalaze uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli + futhi akhulume kabi ngaye, ethi: “Njengonkulunkulu bezizwe zamazwe abangakwazanga ukusindisa abantu babo esandleni sami, + noNkulunkulu kaHezekiya naye ngeke abasindise abantu bakhe esandleni sami.” 18  Babelokhu bememeza kakhulu ngolimi lwamaJuda bememeza abantu baseJerusalema ababesodongeni, ukuze babesabise futhi babathuse bese bethumba idolobha. + 19  Bakhuluma kabi ngoNkulunkulu waseJerusalema ngendlela efanayo nababekhuluma kabi ngayo ngonkulunkulu bezizwe zomhlaba, abawumsebenzi wezandla zomuntu. 20  Kodwa iNkosi uHezekiya nomprofethi u-Isaya + indodana ka-Amozi, babelokhu bethandaza ngalokhu futhi bekhala becela usizo emazulwini. + 21  UJehova wabe esethuma ingelosi, yaqothula wonke amaqhawe anamandla, + umholi kanye nenduna ekamu lenkosi yase-Asiriya, kangangokuba le nkosi yaphindela ezweni layo ihlazekile. Kamuva yangena endlini* kankulunkulu wayo, amanye amadodana ayo ayibulalela khona ngenkemba. + 22  Ngakho uJehova wamsindisa uHezekiya nabakhile eJerusalema esandleni sikaSaneheribi inkosi yase-Asiriya nasesandleni sabo bonke abanye, wabanika ukuphumula kuzo zonke izitha zabo ezazibazungezile. 23  Abaningi baletha izipho kuJehova eJerusalema nezinto zekhethelo kuHezekiya inkosi yakwaJuda + futhi zonke izizwe zamhlonipha kakhulu ngemva kwalokho. 24  Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula waze wacishe wafa futhi wathandaza kuJehova + owamphendula, wamnika isibonakaliso. *+ 25  Kodwa uHezekiya yena akazange abonise ukubonga ngokuhle ayenzelwe kona, ngoba inhliziyo yakhe yazidla, wazibizela yena noJuda neJerusalema intukuthelo kaNkulunkulu. 26  Nokho, uHezekiya wayithobisa inhliziyo yakhe ezidlayo, + yena nabakhe eJerusalema, nentukuthelo kaJehova ayizange ibehlele ezinsukwini zikaHezekiya. + 27  UHezekiya waba nengcebo eningi nodumo; + wazenzela izinqolobane + zesiliva, zegolide, zamatshe ayigugu, zamafutha ebhalsamu, zamahawu nezazo zonke izinto ezifiselekayo. 28  Wenza nezindawo zokugcina imikhiqizo yokudla okusanhlamvu newayini elisha namafutha, kanye nezibaya zazo zonke izinhlobo zezilwane ezifuywayo nezibaya zemihlambi. 29  Wazitholela namadolobha nemfuyo eningi kakhulu, imihlambi yezimvu nezimbuzi neyezinkomo, ngoba uNkulunkulu wamnika impahla eningi kakhulu. 30  UHezekiya nguye owavala umthombo ongenhla wamanzi + aseGihoni, + wawaqondisa ngqo entshonalanga aya eDolobheni LikaDavide, + uHezekiya waphumelela kuyo yonke imisebenzi yakhe. 31  Nokho lapho abakhulumeli bezikhulu zaseBhabhiloni bethunyelwa kuye ukuze bambuze ngesibonakaliso *+ esasenzeke ezweni, + uNkulunkulu weqiniso wamshiya ukuze amvivinye, + ukuze azi konke okwakusenhliziyweni yakhe. + 32  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaHezekiya nezenzo zakhe zothando oluqotho, + ulotshwe embonweni ka-Isaya + umprofethi, indodana ka-Amozi, eNcwadini Yamakhosi AkwaJuda Nakwa-Israyeli. + 33  Ngemva kwalokho uHezekiya washona, bamngcwaba emqanseni oya emangcwabeni amadodana kaDavide; + wonke uJuda nabakhe eJerusalema bamngcwaba ngenhlonipho. UManase indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “neMilo.” Igama lesiHebheru elisho “ukugcwalisa.”
Noma, “yemicibisholo.”
NgesiHebheru, “wakhuluma nenhliziyo yabo.”
Noma, “inamandla omuntu.”
Noma, “ethempelini.”
Noma, “ibika.”
Noma, “ngebika.”