Eyesibili YeziKronike 30:1-27

  • UHezekiya ugubha iPhasika (1-27)

30  UHezekiya wathumela izwi kuwo wonke u-Israyeli + noJuda, walobela ngisho no-Efrayimi noManase + izincwadi ukuba beze endlini kaJehova eJerusalema bazogubhela uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika. +  Nokho inkosi, izikhulu zayo nalo lonke ibandla eJerusalema banquma ukugubha iPhasika ngenyanga yesibili, +  ngoba babengazange bakwazi ukuligubha ngesikhathi esifanele, + ngoba babenganele abapristi ababezingcwelisile + nabantu babengabuthene eJerusalema.  Leli lungiselelo labonakala likahle enkosini nakulo lonke ibandla.  Ngakho banquma ukwenza isimemezelo ku-Israyeli wonke, kusukela eBheri-sheba kuze kufike kwaDani, + sokuba abantu beze bagubhele uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli iPhasika eJerusalema, ngoba babengaligubhanga njengeqembu ngokuvumelana nokulotshiwe. +  Izithunywa* zabe seziya kulo lonke elakwa-Israyeli nelakwaJuda ziphethe izincwadi ezivela enkosini nasezikhulwini zayo, njengoba inkosi yayiyalile, ithi: “Bantu bakwa-Israyeli, buyelani kuJehova uNkulunkulu ka-Abrahama, u-Isaka no-Israyeli, ukuze abuyele kwabasele abaphunyuke esandleni samakhosi ase-Asiriya. +  Ningabi njengokhokho benu nanjengabafowenu abenza ngokungathembeki kuJehova uNkulunkulu wokhokho babo, kangangokuba wabenza baba yinto eshaqisayo, njengoba nje nibona. +  Manje ningabi nenkani njengokhokho benu. + Zithobeni kuJehova, nize endlini yakhe engcwele + ayingcwelisile kuze kube phakade nikhonze uJehova uNkulunkulu wenu, ukuze intukuthelo yakhe evuthayo isuke kini. +  Ngoba lapho nibuyela kuJehova, abafowenu namadodana enu bayoboniswa isihe ngabantu ababathumbile, + bavunyelwe ukuba babuyele kuleli zwe, + ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unozwela* nesihe + futhi ngeke abususe ubuso bakhe kini uma nibuyela kuye.” + 10  Ngakho izithunywa* zasuka kwelinye idolobha zaya kwelinye kulo lonke izwe lakwa-Efrayimi nelakwaManase, + zafika ngisho nakwaZebhuloni, kodwa abantu babezigcona behlekisa ngazo. + 11  Nokho abantu abathile kwa-Asheri, kwaManase nakwaZebhuloni bazithoba beza eJerusalema. + 12  Isandla sikaNkulunkulu weqiniso saba khona nakwaJuda ukuba sibenze babe munye* ekufezeni umyalo wenkosi nowezikhulu ngokwezwi likaJehova. 13  Abantu abaningi babuthana ndawonye eJerusalema bezogubha uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo + ngenyanga yesibili; + kwakuyibandla elikhulu kakhulu. 14  Basukuma basusa ama-altare ayeseJerusalema, + basusa nawo wonke ama-altare empepho + bawaphonsa eSigodini SaseKidroni. 15  Ngemva kwalokho bahlaba umhlatshelo wePhasika ngosuku luka-14 lwenyanga yesibili. Abapristi namaLevi bazizwa bephoxekile, ngakho bazingcwelisa futhi baletha iminikelo eshiswayo endlini kaJehova. 16  Bama ezindaweni zabo ezivamile, ngokoMthetho KaMose umuntu kaNkulunkulu weqiniso; abapristi babe sebefafaza igazi + abalithathe esandleni samaLevi. 17  Babebaningi ebandleni ababengazingcwelisanga, amaLevi ayengamele ukuhlatshwa kwemihlatshelo yePhasika yabo bonke ababengcolile, + ukuze babangcwelisele uJehova. 18  Ngoba abantu abaningi ikakhulukazi ababevela kwa-Efrayimi, kwaManase, + kwa-Isakare nakwaZebhuloni, babengazihlanzanga, kodwa noma kunjalo balidla iPhasika, ngokuphambene nalokho okulotshiwe. Kodwa uHezekiya wabathandazela, wathi: “Kwangathi uJehova omuhle + angabonelela 19  wonke umuntu olungise inhliziyo yakhe ukuba ifune uNkulunkulu weqiniso + uJehova, uNkulunkulu wokhokho bakhe, nakuba engahlanzwanga ngokuvumelana nomthetho wobungcwele.” + 20  UJehova wamlalela uHezekiya wabaxolela* abantu. 21  Ngakho ama-Israyeli ayeseJerusalema awugubha uMkhosi Wesinkwa Esingenamvubelo + izinsuku eziyisikhombisa ngokujabula okukhulu, + amaLevi nabapristi babedumisa uJehova usuku nosuku, bezidlalela phezulu izinsimbi zomculo bedumisa uJehova. + 22  Ngaphezu kwalokho, uHezekiya wakhuluma nawo wonke amaLevi ayekhonza uJehova ngokuqonda futhi wawakhuthaza.* Adla izinsuku eziyisikhombisa phakathi nalo mkhosi, + enza imihlatshelo ehlanganyelwayo + futhi ebonga uJehova uNkulunkulu wokhokho bawo. 23  Lonke ibandla lanquma ukuwugubha ezinye futhi izinsuku eziyisikhombisa, ngakho lawugubha ezinye izinsuku eziyisikhombisa ngokujabula. + 24  UHezekiya inkosi yakwaJuda wanikelela ibandla izinkunzi ezingu-1 000 nezimvu ezingu-7 000, izikhulu zanikelela ibandla izinkunzi ezingu-1 000 nezimvu ezingu-10 000; + abapristi abaningi kakhulu babezingcwelisa. + 25  Lonke ibandla lakwaJuda, abapristi, amaLevi, lonke ibandla elalivela kwa-Israyeli, + izifiki + ezazivela ezweni lakwa-Israyeli nalabo ababehlala kwaJuda baqhubeka bejabula. 26  Kwaba khona injabulo enkulu eJerusalema, ngoba kusukela ezinsukwini zikaSolomoni indodana kaDavide inkosi yakwa-Israyeli, yayingazange yenzeke into enjengale eJerusalema. + 27  Ekugcineni abapristi abangamaLevi basukuma babusisa abantu; + uNkulunkulu walilalela izwi labo, umthandazo wabo wafika endaweni yakhe yokuhlala engcwele, emazulwini.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Abagijimi.”
Noma, “unomusa.”
NgesiHebheru, “abagijimi.”
NgesiHebheru, “sibanike inhliziyo eyodwa.”
NgesiHebheru, “wabaphulukisa.”
NgesiHebheru, “wakhuluma nenhliziyo yawo.”