Eyesibili YeziKronike 28:1-27

  • U-Ahazi, inkosi yakwaJuda (1-4)

  • Unqotshwa iSiriya no-Israyeli (5-8)

  • U-Odedi uxwayisa u-⁠Israyeli (9-15)

  • UJuda uyathotshiswa (16-19)

  • Ukukhonza izithixo kuka-Ahazi; ukufa kwakhe (20-27)

28  U-Ahazi + wayeneminyaka engu-20 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-16 eJerusalema. Akazange enze okulungile emehlweni kaJehova njengoba kwenza uDavide ukhokho wakhe. +  Kunalokho wahamba ezindleleni zamakhosi akwa-Israyeli, + wenza ngisho nezithombe zensimbi *+ zoBhali.  Ngaphezu kwalokho, washunqisa umusi womhlatshelo eSigodini Sendodana KaHinomu,* washisa amadodana akhe emlilweni, + elandela imikhuba enengekayo yezizwe + uJehova ayezixoshe phambi kwama-Israyeli.  Waqhubeka enza nemihlatshelo futhi eshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme, + emagqumeni nangaphansi kwazo zonke izihlahla ezinhle eziluhlaza. +  Ngenxa yalokho uJehova uNkulunkulu wakhe wamnikela esandleni senkosi yaseSiriya, + kangangokuba amnqoba athatha izithunjwa eziningi kakhulu aziletha eDamaseku. + Wanikelwa nasesandleni senkosi yakwa-Israyeli, eyabulala abantu bakhe abaningi kakhulu.  Ngoba uPheka + indodana kaRemaliya wabulala abangu-120 000 kwaJuda ngosuku olulodwa, wonke amadoda anesibindi, ngenxa yokuthi babemshiyile uJehova uNkulunkulu wokhokho babo. +  UZikiri, iqhawe lakwa-Efrayimi, wabulala uMahaseya indodana yenkosi no-Azirikamu owayengamele isigodlo* no-Elkana owayelandela inkosi ngobukhulu.  Ngaphezu kwalokho ama-Israyeli athumba abangu-200 000 kubafowabo abangamaJuda—abesifazane, amadodana namadodakazi; athatha nezimpahla eziphangiwe eziningi kakhulu, aziyisa eSamariya. +  Kodwa kwakukhona umprofethi kaJehova lapho, igama lakhe kungu-Odedi. Waphuma phambi kwebutho elaliza eSamariya wathi kulo: “Bhekani! UJehova uNkulunkulu wokhokho benu wanikela uJuda esandleni senu ngenxa yokuthi wayemthukuthelele, + nina nambulala ngolaka olwafinyelela emazulwini. 10  Manje nifuna ukwenza abantu bakwaJuda nabaseJerusalema izinceku nezincekukazi zenu. + Noma kunjalo, aninalo yini icala phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu? 11  Manje ngilaleleni nibuyise izithunjwa enazithatha kubafowenu, ngoba uJehova unithukuthelele kakhulu.” 12  Lapho zizwa lokho ezinye izinduna zabakwa-Efrayimi, u-Azariya indodana kaJehohanani, uBherekiya indodana kaMeshilemoti, uJehizikiya indodana kaShalumi no-Amasa indodana kaHadilayi, zamelana nalabo abavela emkhankasweni wempi, 13  zathi kubo: “Ningazilethi lapha lezi zithunjwa ngoba lokho kuzosenza sibe necala kuJehova. Lokhu enifuna ukukwenza kuzokwenezela ezonweni zethu nasecaleni lethu, ngoba kakade icala lethu likhulu futhi uNkulunkulu umthukuthelele kakhulu u-Israyeli.” 14  Ngakho amasosha ahlomile ashiya izithunjwa nempahla ephangiwe + ezikhulwini nakulo lonke ibandla. 15  Ngemva kwalokho amadoda ayeshiwo ngamagama asukuma athatha izithunjwa, azinikeza izingubo ezithathwe empahleni ephangiwe zonke ezazihamba-ze phakathi kwawo. Ngakho azigqokisa, azinika izimbadada, ukudla, okuphuzwayo namafutha okugcoba. Ngaphezu kwalokho, bonke ababentengantenga abagibelisa ezimbongolweni abayisa kubafowabo eJeriko, idolobha lamasundu. Ngemva kwalokho abuyela eSamariya. 16  Ngaleso sikhathi iNkosi u-Ahazi yacela usizo emakhosini ase-Asiriya. + 17  Abakwa-Edomi baphinda futhi beza bahlasela uJuda, bathatha izithunjwa. 18  AmaFilisti + ahlasela namadolobha aseShefela + naseNegebhi kwaJuda, athumba iBheti-shemeshi, + i-Ajaloni, + iGederoti, iSoko namadolobhana angaphansi kwalo,* iThimna + namadolobhana angaphansi kwalo neGimizo namadolobhana angaphansi kwalo; ahlala khona. 19  UJehova wamthobisa uJuda ngenxa ka-Ahazi inkosi yakwa-Israyeli, ngoba wavumela uJuda ukuba enze noma ikanjani, umphumela waba ukungathembeki okukhulu kuJehova. 20  Ekugcineni uThiligati-philineseri + inkosi yase-Asiriya weza walwa naye wambangela ukucindezeleka + kunokuba amqinise. 21  Ngoba u-Ahazi wayephundle indlu kaJehova nendlu yenkosi *+ nezindlu zezikhulu, wanikeza inkosi yase-Asiriya isipho; kodwa akumsizanga ngalutho. 22  Ngesikhathi icindezelekile, iNkosi u-Ahazi ayithembekanga ngisho nakakhulu kuJehova. 23  Yaqala ukuhlabela onkulunkulu baseDamaseku + ababeyinqobile, + yaqhubeka yathi: “Ngenxa yokuthi onkulunkulu bamakhosi aseSiriya bayawasiza, ngizohlabela bona ukuze bangisize nami.” + Kodwa kunalokho baba isikhubekiso kuyo nakuwo wonke u-Israyeli. 24  Ngaphezu kwalokho, u-Ahazi waqoqa izinto zendlu kaNkulunkulu weqiniso; wabe esezenza izicucu lezi zinto zendlu kaNkulunkulu weqiniso, + wavala iminyango yendlu kaJehova, + wazenzela ama-altare kuwo wonke amakhona eJerusalema. 25  Kuwo wonke amadolobha akwaJuda, wenza nezindawo eziphakeme zokushunqisela abanye onkulunkulu umusi womhlatshelo, + wamcasula uJehova uNkulunkulu wokhokho bakhe. 26  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando wakhe, nakho konke akwenza kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, kulotshiwe eNcwadini Yamakhosi AkwaJuda Nawakwa-Israyeli. + 27  U-Ahazi washona, wangcwatshwa nokhokho bakhe edolobheni eJerusalema, ngoba abazange bamlethe emangcwabeni amakhosi akwa-Israyeli. + UHezekiya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “iGehena.”
NgesiHebheru, “indlu.”
Noma, “alizungezile.”
Noma, “nesigodlo.”