Eyesibili YeziKronike 25:1-28

  • U-Amaziya, inkosi yakwaJuda (1-4)

  • Kulwiwa nabakwa-Edomi (5-13)

  • Ukukhonza izithixo kuka-Amaziya (14-16)

  • Kulwiwa nenkosi yakwa-Israyeli uJehowashi (17-24)

  • Ukufa kuka-Amaziya (25-28)

25  U-Amaziya wayeneminyaka engu-25 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-29 eJerusalema. Igama likanina kwakunguJehowadani + waseJerusalema.  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova, kodwa akakwenzanga ngenhliziyo ephelele.  Kwathi nje lapho esewubambe waqina umbuso, wabulala izinceku zakhe ezazibulale uyise inkosi. +  Kodwa amadodana azo akazange awabulale ngoba wenza ngokuvumelana nokulotshwe eMthethweni, encwadini kaMose, lapho uJehova ayala khona wathi: “Oyise akufanele bafe ngenxa yamadodana abo, namadodana akufanele afe ngenxa yoyise; kodwa yilowo nalowo kufanele afe ngenxa yesono sakhe.” +  U-Amaziya waqoqela uJuda ndawonye, wammisa ngokwemindeni yoyise, ngokwezinduna zezinkulungwane nangokwezinduna zamakhulu zawo wonke uJuda noBhenjamini. + Wababhalisa kusukela kwabaneminyaka engu-20 ubudala kuya phezulu, + wathola ukuthi bangamaqhawe angu-300 000 aqeqeshelwe* impi, akwazi ukuphatha umkhonto nehawu elikhulu.  Ngaphezu kwalokho, waqasha kwa-Israyeli amaqhawe anamandla angu-100 000 ngamathalenta* esiliva angu-100.  Kodwa kweza kuye umuntu kaNkulunkulu weqiniso, wathi: “O nkosi, ungalivumeli ibutho lika-Israyeli lihambe nawe ngoba uJehova akahambi no-Israyeli, + akahambi nanoma yimuphi umuntu wakwa-Efrayimi.  Kodwa hamba wedwa, thatha isinyathelo, ube nesibindi empini. Ngaphandle kwalokho, uNkulunkulu weqiniso angakwenza ukhubeke phambi kwesitha, ngoba uNkulunkulu unamandla okusiza + nawokubangela ukukhubeka.”  U-Amaziya wathi kumuntu kaNkulunkulu weqiniso: “Kodwa kuthiwani ngamathalenta ayikhulu engiwanike amabutho akwa-Israyeli?” Umuntu kaNkulunkulu weqiniso waphendula wathi: “UJehova unendlela yokukunika okuningi kakhulu kunalokho.” + 10  Ngakho u-Amaziya wawahambisa amabutho ayeze kuye evela kwa-Efrayimi, ewathumela endaweni yawo. Nokho, amthukuthelela kakhulu uJuda, ngakho abuyela endaweni yawo evutha intukuthelo. 11  U-Amaziya wabonisa isibindi, waholela amabutho akhe eSigodini Sikasawoti, + wabulala amadoda aseSeyiri angu-10 000. + 12  Amadoda akwaJuda abamba angu-10 000 ephila. Awaletha esiqongweni sedwala, awaphonsa phansi ewasusa esiqongweni sedwala, wonke aqhekezeka aba izicucu. 13  Kodwa amalungu ebutho u-Amaziya ayelibuyisele emuva ukuba lingayi naye empini, + ayehlasela amadolobha akwaJuda, kusukela eSamariya + kuze kufike eBheti-horoni; + abulala abangu-3 000 kuwo futhi athatha impahla ephangiwe eningi kakhulu. 14  Kodwa ngemva kokuba u-Amaziya ebuyile ekubulaleni abakwa-Edomi, waletha onkulunkulu babantu baseSeyiri wazimisela bona baba onkulunkulu bakhe, + waqala ukubakhothamela nokubashunqisela umusi womhlatshelo. 15  Ngakho uJehova wamthukuthelela kakhulu u-Amaziya, wathumela umprofethi owathi kuye: “Kungani ulandela onkulunkulu balaba bantu abangazange babasindise abantu babo esandleni sakho?” + 16  Njengoba ayekhuluma naye, inkosi yathi: “Ingabe sikwenze umeluleki wenkosi? + Thula! + Kungani kufanele bakubulale?” Ngemva kwalokho umprofethi wathula, kodwa wanezela: “Ngiyazi ukuthi uNkulunkulu unqume ukukubhubhisa ngoba wenze lokhu futhi awusilalelanga iseluleko sami.” + 17  Ngemva kokucebisana nabeluleki bakhe, u-Amaziya inkosi yakwaJuda wathumela umyalezo kuJehowashi indodana kaJehowahazi indodana kaJehu inkosi yakwa-Israyeli, wathi: “Woza siyolwa!” *+ 18  UJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumela lo myalezo ku-Amaziya inkosi yakwaJuda: “Ukhula olunameva oluseLebhanoni lwathumela umyalezo kumsedari oseLebhanoni, lwathi, ‘Ganisela indodana yami indodakazi yakho.’ Nokho, kwadlula isilo sasendle saseLebhanoni sanyathela ukhula olunameva. 19  Wena uthe, ‘Bheka! Ngimnqobile* u-Edomi.’ + Ngakho inhliziyo yakho isiyaqhosha, ifuna ukuphakanyiswa. Kodwa manje hlala endlini* yakho. Kungani kufanele uzibizele inhlekelele futhi unqotshwe, wena kanye noJuda?” 20  Kodwa u-Amaziya akalalelanga, + ngoba lokhu kwakuvela kuNkulunkulu weqiniso ukuze abanikele esandleni sesitha, + ngoba babelandele onkulunkulu bakwa-Edomi. + 21  Ngakho uJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wakhuphuka, yena no-Amaziya inkosi yakwaJuda balwa eBheti-shemeshi, + kwaJuda. 22  UJuda wanqotshwa u-Israyeli, yilowo nalowo wabalekela ekhaya.* 23  UJehowashi inkosi yakwa-Israyeli wathumba u-Amaziya inkosi yakwaJuda, oyindodana kaJehowashi oyindodana kaJehowahazi,* eBheti-shemeshi. Ngemva kwalokho wamletha eJerusalema wabhodloza udonga lwaseJerusalema, kusukela eSangweni Lika-Efrayimi + kuze kufike eSangweni Elisekhoneni, + izingalo ezingu-400.* 24  Wathatha lonke igolide nesiliva nazo zonke izinto ezatholakala endlini kaNkulunkulu weqiniso kanye* no-Obede-edomi nasendaweni yokugcina ingcebo endlini yenkosi, *+ wathatha nezithunjwa. Wabe esebuyela eSamariya. 25  U-Amaziya + indodana kaJehowashi inkosi yakwaJuda waphila iminyaka engu-15 ngemva kokufa kukaJehowashi + indodana kaJehowahazi inkosi yakwa-Israyeli. + 26  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Amaziya, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ulotshwe eNcwadini Yamakhosi AkwaJuda Nawakwa-Israyeli. 27  Kusukela ngesikhathi u-Amaziya aphambuka ngaso ekulandeleni uJehova, bamakhela uzungu + eJerusalema, wabalekela eLakishi, kodwa bamthumelela abantu eLakishi bambulalela khona. 28  Ngakho bamthwala ngamahhashi bambuyisela emuva, bamngcwaba kanye nokhokho bakhe edolobheni lakwaJuda.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “akhethelwe.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “sibhekane ubuso nobuso.”
NgesiHebheru, “Umnqobile.”
Noma, “esigodlweni.”
NgesiHebheru, “ematendeni.”
Ubizwa nangokuthi u-Ahaziya.
Cishe kwakungu-178 m. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “zinakekelwa.”
Noma, “esigodlweni.”