Eyesibili YeziKronike 24:1-27

  • Ukubusa kukaJehowashi (1-3)

  • UJehowashi uvuselela ithempeli (4-14)

  • Ukuhlubuka kukaJehowashi (15-22)

  • UJehowashi uyabulawa (23-27)

24  UJehowashi wayeneminyaka eyisikhombisa lapho eba inkosi, + wabusa iminyaka engu-40 eJerusalema. Igama likanina kwakunguZibhiya waseBheri-sheba. +  UJehowashi waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova zonke izinsuku zikaJehoyada umpristi. +  UJehoyada wamkhethela abafazi ababili, wazala amadodana namadodakazi.  Kamuva, uJehowashi waba nesifiso sokuvuselela indlu kaJehova + enhliziyweni yakhe.  Ngakho waqoqa abapristi namaLevi wathi kubo: “Yanini emadolobheni akwaJuda niqoqe imali kuwo wonke u-Israyeli ukuze kulungiswe indlu kaNkulunkulu wenu + unyaka nonyaka; kufanele nikwenze ngokushesha lokho.” Kodwa amaLevi awazange enze ngokushesha. +  Ngakho inkosi yabiza uJehoyada induna yathi kuye: + “Kungani ungafunanga ukuba amaLevi alethe kwaJuda naseJerusalema intela engcwele eyayalezwa uMose + inceku kaJehova, intela engcwele yebandla lika-Israyeli yetende lobuFakazi? +  Ngoba amadodana ka-Athaliya, + owesifazane okhohlakele, ayegqekezile endlini kaNkulunkulu weqiniso, + asebenzisa zonke izinto ezingcwele zendlu kaJehova ukuze akhonze oBhali.”  Kwabe sekwenziwa ibhokisi + labekwa ngaphandle esangweni lendlu kaJehova + njengoba inkosi yayiyalile.  Ngemva kwalokho kwakhishwa isimemezelo kulo lonke elakwaJuda naseJerusalema sokuba kulethwe kuJehova intela engcwele + eyayalezwa nguMose inceku kaNkulunkulu weqiniso ku-Israyeli ehlane. 10  Zonke izikhulu nabo bonke abantu bajabula, + babelokhu beletha iminikelo beyifaka ebhokisini laze lagcwala.* 11  Noma nini lapho amaLevi eletha ibhokisi enkosini futhi ebona ukuthi sekunemali eningi kulo, unobhala wenkosi nomphathi ongaphansi kompristi omkhulu babeza bathulule ibhokisi, + balibuyisele endaweni yalo. Yilokho ababekwenza usuku nosuku, babeqoqa imali eningi. 12  Inkosi noJehoyada babeyinika abaqondisa umsebenzi wenkonzo yendlu kaJehova, babeqasha abasiki bamatshe nezingcweti ukuze kuvuselelwe indlu kaJehova + nabasebenza ngensimbi nangethusi ukuze kulungiswe indlu kaJehova. 13  Abaqondisa umsebenzi baqala umsebenzi, umsebenzi wokulungisa waqhubeka kuyibo abaqondisayo, bayilungisa indlu kaNkulunkulu weqiniso yaba sesimweni esifanele futhi bayiqinisa. 14  Lapho nje beqeda, baletha imali esele enkosini nakuJehoyada, bayisebenzisela ukwenza izinto zendlu kaJehova, izinto zenkonzo nezokwenza iminikelo, nezindebe kanye nezinto zegolide nezesiliva. + Babenikela imihlatshelo eshiswayo + endlini kaJehova njalo zonke izinsuku zikaJehoyada. 15  Lapho uJehoyada esemdala futhi anelisekile ngokuphila kwakhe, washona; wayeneminyaka engu-130 ubudala lapho eshona. 16  Bamngcwaba eDolobheni LikaDavide kanye namakhosi, + ngoba wayenze okuhle kwa-Israyeli + ngokuphathelene noNkulunkulu weqiniso nendlu yaKhe. 17  Ngemva kokufa kukaJehoyada izikhulu zakwaJuda zeza zakhothamela inkosi, inkosi yazilalela. 18  Bayishiya indlu kaJehova uNkulunkulu wokhokho babo, baqala ukukhonza izigxobo ezingcwele* nezithixo, uNkulunkulu wamthukuthelela uJuda neJerusalema ngenxa yecala labo. 19  Wayelokhu ethuma abaprofethi kubo ukuze bababuyisele kuJehova, baqhubeka bebaxwayisa,* kodwa abalalelanga. + 20  Umoya kaNkulunkulu wafikela* uZakariya indodana kaJehoyada + umpristi, wama phambi kwabantu wathi kubo: “Yilokhu uNkulunkulu weqiniso akushoyo, ‘Kungani nephula imiyalo kaJehova? Ngeke niphumelele! Ngenxa yokuthi nimlahlile uJehova, naye uzonilahla.’ ” + 21  Kodwa bamakhela uzungu, + bamshaya ngamatshe ngokuvumelana nomyalo wenkosi egcekeni lendlu kaJehova. + 22  UJehowashi inkosi akazange alukhumbule uthando oluqotho uJehoyada uyise* ayelubonise kuye, wabulala indodana yakhe, okwathi lapho ifa yathi: “Kwangathi uJehova angabona akujezise.” + 23  Ekuqaleni konyaka ibutho laseSiriya lakhuphuka lizolwa noJehowashi, lahlasela uJuda neJerusalema. + Ngemva kwalokho laqothula zonke izikhulu + zesizwe, lathumela yonke impahla yazo ephangiwe enkosini yaseDamaseku. 24  Nakuba ibutho lamaSiriya elalihlasela lalinamadoda ambalwa, uJehova wanikela kulo ibutho elikhulu kakhulu + ngoba babemlahlile uJehova uNkulunkulu wokhokho babo; ngakho lakhipha* isahlulelo kuJehowashi. 25  Lapho lisuka kuye (ngoba lamshiya emanxebanxeba*), izinceku zakhe zamakhela uzungu ngoba wayechithe igazi lamadodana* kaJehoyada + umpristi. Zambulalela embhedeni wakhe. + Wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide, + kodwa akazange angcwatshwe emangcwabeni amakhosi. + 26  Yilaba abamakhela uzungu: + UZabhadi indodana kaShimeyati umAmonikazi noJehozabhadi indodana kaShimriti umMowabikazi. 27  Ngokuqondene namadodana akhe nezimemezelo eziningi ezimelene naye + nokuvuselelwa* kwendlu kaNkulunkulu weqiniso, + zonke lezi zinto zilotshwe emibhalweni* yeNcwadi Yamakhosi. U-Amaziya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “baze banikela bonke.”
Noma, “befakaza ngokumelene nabo.”
NgesiHebheru, “wamboza.”
Okuwukuthi, uyise kaZakariya.
Okuwukuthi, amaSiriya.
Noma, “enezifo eziningi.”
Noma, “lendodana.” Kungenzeka ukuba sebuningini kubonisa ubukhulu nokubaluleka.
NgesiHebheru, “nokusekelwa.”
Noma, “esichasiselweni.”