Eyesibili YeziKronike 23:1-21

  • UJehoyada uyangenela; uJehowashi uba inkosi (1-11)

  • U-Athaliya uyabulawa (12-15)

  • Izinguquko ezenziwa uJehoyada (16-21)

23  Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada wabonisa isibindi wenza isivumelwano nezinduna zamakhulu, + okungukuthi, u-Azariya indodana kaJerohamu, u-Ishmayeli indodana kaJehohanani, u-Azariya indodana ka-Obede, uMahaseya indodana ka-Adaya no-Elishafathi indodana kaZikiri.  Ngemva kwalokho balizungeza lonke elakwaJuda, baqoqa amaLevi + akuwo wonke amadolobha akwaJuda nezinhloko zemindeni yoyise yakwa-Israyeli. Lapho befika eJerusalema,  lonke ibandla lenza isivumelwano + nenkosi endlini kaNkulunkulu weqiniso, okwathi ngemva kwalokho wathi kubo: “Bhekani! Indodana yenkosi izobusa, njengoba nje uJehova athembisa ngokuphathelene namadodana kaDavide. +  Nakhu okumelwe nikwenze: Kumelwe nihlukanise abapristi namaLevi abeza + ngeSabatha babe amaqembu amathathu. Iqembu elilodwa lizoba abalindimnyango; +  elinye lizoba sendlini yenkosi, *+ elinye libe seSangweni Lesisekelo, bonke abantu bazoba semagcekeni endlu kaJehova. +  Ningavumeli muntu angene endlini kaJehova ngaphandle kwabapristi namaLevi akhonzayo. + Laba bangangena ngoba bayiqembu elingcwele futhi bonke abantu bazogcina isibopho kuJehova.  AmaLevi kumelwe ahaqe inkosi nxazonke, ngamunye ephethe izikhali zakhe. Noma ubani ongena endlini uyobulawa. Ningahlukani nenkosi nomaphi lapho iya khona.”  AmaLevi nawo wonke uJuda benza njengoba nje uJehoyada umpristi ayeyalile. Ngakho ngamunye wathatha amadoda angaphansi kwakhe ayesebenza ngeSabatha kanye nalawo ayengasebenzi ngeSabatha, + ngoba uJehoyada umpristi wayengazange azikhulule lezi zigaba + emsebenzini wazo.  UJehoyada umpristi wanika izinduna zamakhulu + imikhonto namahawu* kanye namahawu ayindilinga okwakungokweNkosi uDavide, + okwakusendlini kaNkulunkulu weqiniso. + 10  Ngemva kwalokho wamisa bonke abantu, ngamunye ephethe isikhali* sakhe, kusukela ngasohlangothini lwesokudla lwendlu kuze kufike ohlangothini lwesobunxele lwendlu, ngase-altare nangasendlini, nxazonke zenkosi. 11  Bakhiphela ngaphandle indodana yenkosi, + bayithwesa umqhele nobuFakazi *+ bayibeka yaba inkosi, uJehoyada namadodana akhe bayigcoba. Bathi: “Mana njalo nkosi!” + 12  Lapho u-Athaliya ezwa umsindo wabantu begijima bedumisa inkosi, waphuthuma waya kubantu endlini kaJehova. + 13  Wabona inkosi imi ngasensikeni yayo ngasekungeneni. Izikhulu + nabashaya amacilongo babekanye nenkosi, nabo bonke abantu bezwe babejabule + beshaya amacilongo, abahlabelela ngezinsimbi zomculo babehola ekuculeni izindumiso. Lapho ebona lokhu, u-Athaliya waklebhula izingubo zakhe wamemeza wathi: “Uzungu! Uzungu!” 14  Kodwa uJehoyada umpristi wakhipha izinduna zamakhulu, ezaziphethe ibutho lempi, wathi kuzo: “Mkhipheni phakathi kwebutho, uma kukhona omlandelayo, mbulaleni ngenkemba!” Ngoba umpristi wayethe: “Ningambulaleli endlini kaJehova u-Athaliya.” 15  Ngakho bambamba, kwathi lapho efika ekungeneni kweSango Lamahhashi lendlu yenkosi,* bambulalela lapho ngaso leso sikhathi. 16  Ngakho uJehoyada wenza isivumelwano phakathi kwakhe nabo bonke abantu nenkosi sokuthi babeyoqhubeka bengabantu bakaJehova. + 17  Ngemva kwalokho bonke abantu baya endlini* kaBhali bayidiliza, + baphihliza ama-altare akhe nemifanekiso yakhe, + babulala noMathani umpristi kaBhali + phambi kwama-altare. 18  UJehoyada wabe esenza ukuba indlu kaJehova yenganyelwe abapristi namaLevi, uDavide ayebabeke ngezigaba phezu kwendlu kaJehova ukuba banikele imihlatshelo kaJehova eshiswayo + ngokuvumelana nalokho okulotshwe eMthethweni KaMose, + ngokujabula nangengoma njengoba uDavide ayeyalile. 19  Wamisa nabalindisango + ngasemasangweni endlu kaJehova ukuze kungangeni muntu ongcole nganoma iyiphi indlela. 20  Wathatha izinduna zamakhulu, + izicukuthwane, ababusi babantu nabo bonke abantu bezwe wahamba nenkosi behla besuka endlini kaJehova. Bangena ngesango elingenhla baya endlini yenkosi,* bahlalisa inkosi esihlalweni sobukhosi + sombuso. + 21  Ngakho bonke abantu bezwe bajabula, idolobha laba nokuthula ngoba u-Athaliya babembulale ngenkemba.

Imibhalo yaphansi

Noma, “sesigodlweni.”
Ihawu elincane elivame ukuphathwa abacibi.
Noma, “umcibisholo.”
Kungenzeka umqulu oqukethe uMthetho kaNkulunkulu.
Noma, “lesigodlo.”
Noma, “ethempelini.”
Noma, “esigodlweni.”