Eyesibili YeziKronike 20:1-37

  • Izizwe ezingomakhelwane zisongela uJuda (1-4)

  • UJehoshafati uthandazela usizo (5-13)

  • Impendulo evela kuJehova (14-19)

  • UJuda usindiswa ngokuyisimangaliso (20-30)

  • Ukuphela kokubusa kukaJehoshafati (31-37)

20  Ngemva kwalokho, abakwaMowabi + nabakwa-Amoni + kanye nabanye kuma-Amonimi* beza bezolwa noJehoshafati.  Ngakho uJehoshafati wabikelwa kwathiwa: “Kukhona isixuku esikhulu esizolwa nawe esivela esifundeni sasolwandle,* kwa-Edomi, + silaphaya eHazazoni-thamari, okungukuthi e-Eni-gedi.” +  Lapho ezwa lokho uJehoshafati wesaba, wazimisela ukuba afune uJehova. + Ngakho wamemezela ukuba wonke uJuda azile ukudla.  Abantu bakwaJuda babe sebeqoqana ukuze babuze uJehova; + babevela kuwo wonke amadolobha akwaJuda bezobuza uJehova.  UJehoshafati wasukuma ebandleni lakwaJuda nelaseJerusalema endlini kaJehova phambi kwegceke elisha,  wathi: “O Jehova Nkulunkulu wokhokho bethu, awuyena yini uNkulunkulu emazulwini; + awubusi yini phezu kwayo yonke imibuso yezizwe? + Esandleni sakho kukhona amandla nobukhulu, akukho muntu ongamelana nawe. +  O Nkulunkulu wethu, awuzange yini ubaxoshe abakhe kuleli zwe phambi kwabantu bakho u-Israyeli wawusulinika inzalo* ka-Abrahama umngane wakho laba elayo unomphela? +  Yahlala kulo, yakha kulo indlu engcwele yegama lakho, + ithi,  ‘Uma kungenzeka sehlelwe inhlekelele, kungaba ngenkemba, ngesahlulelo esibi, ngesifo esiwumshayabhuqe noma ngendlala, masime phambi kwale ndlu naphambi kwakho (ngoba igama lakho likule ndlu), + sicele usisize osizini lwethu, futhi kwangathi ungezwa usisindise.’ + 10  Manje naba abantu bakwa-Amoni, abakwaMowabi nabesifunda esinezintaba saseSeyiri, + ongazange umvumele u-Israyeli ukuba abahlasele lapho ephuma ezweni laseGibhithe. U-Israyeli wasuka kubo, akabaqothulanga. + 11  Manje sebesivuza ngokuza bazosixosha ezweni lakho owasinika lona laba yifa lethu. + 12  O Nkulunkulu wethu, ngeke yini ubahlulele? + Ngoba asinamandla phambi kwalesi sixuku esikhulu esizolwa nathi; + asazi nokuthi yini okufanele siyenze, kodwa amehlo ethu abheke kuwe.” + 13  Phakathi naleso sikhathi bonke abakwaJuda babemi phambi kukaJehova kanye nomkabo, izingane* zabo nabancane babo. 14  Phakathi kwebandla, umoya kaJehova waba phezu kukaJahaziyeli indodana kaZakariya indodana kaBhenaya indodana kaJeheyeli indodana kaMathaniya umLevi wabantwana bakwa-Asafa. 15  Wathi: “Lalela, wena Juda wonke nani enakhe eJerusalema nawe Nkosi Jehoshafati! Nakhu uJehova akushoyo kini, ‘Ningesabi noma nethuke ngenxa yalesi sixuku esikhulu ngoba impi akuyona eyenu kodwa ekaNkulunkulu. + 16  Kusasa yehlani nimelane naso. Sikhuphuka phakathi kwezintaba zaseZizi, nizosithola ekupheleni kwesigodi* phambi kwehlane laseJeruweli. 17  Ngeke kudingeke ukuba nina nilwe kule mpi. Yimani ezindaweni zenu ninganyakazi, + nibone insindiso uJehova azonenzela yona. *+ O Juda nawe Jerusalema, ningesabi noma nethuke. + Kusasa phumani nimelane naso, uJehova uzoba nani.’ ” + 18  Khona manjalo uJehoshafati wakhothama ubuso bakhe bubheke phansi, wonke uJuda nabakhe eJerusalema bawa phansi phambi kukaJehova ukuze bakhonze uJehova. 19  AmaLevi ayinzalo yamaKohati + namaKhora basukuma badumisa uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngezwi elikhulu kakhulu. + 20  Ngakusasa bavuka ekuseni kakhulu baya ehlane laseThekhowa. + Njengoba bephuma, uJehoshafati wasukuma wathi: “Ngilaleleni Juda nani enakhe eJerusalema! Yibani nokholo kuJehova uNkulunkulu wenu ukuze nikwazi ukuma niqine.* Yibani nokholo kubaprofethi bakhe, + kanjalo niyophumelela.” 21  Ngemva kokucebisana nabantu, wamisa abantu abazohlabelelela + uJehova, bamdumise begqoke izingubo ezingcwele njengoba behamba phambi kwamadoda ahlomile, bethi: “Bongani uJehova ngoba uthando lwakhe oluqotho luhlala phakade.” + 22  Ngesikhathi beqala ukuhlabelela ngenjabulo, uJehova wabeka amadoda ayezohlasela abantu bakwa-Amoni, abakwaMowabi nabesifunda esinezintaba saseSeyiri ababehlasela uJuda, bashayana bodwa. + 23  Abakwa-Amoni nabakwaMowabi bajikela abakhe esifundeni esinezintaba saseSeyiri + ukuze bababulale babaqothule; lapho sebeqedile ngabakhe eSeyiri, babulalana bodwa. + 24  Kodwa lapho uJuda efika enqabeni yokuqapha yasehlane + ebheka isixuku, wabona izidumbu zaso zidindilizile emhlabathini; + kwakungekho muntu osindile. 25  Ngakho uJehoshafati nabantu bakhe beza bezothatha izimpahla zaso, bathola phakathi kwaso kunenqwaba yezimpahla, izingubo nezinto ezifiselekayo, bazithathela zona kwaze kwaba yilapho bengasakwazi ukuthatha okwengeziwe. + Kwathatha izinsuku ezintathu ukuthatha izimpahla eziphangiwe ngoba zaziningi kakhulu. 26  Ngosuku lwesine babuthana ndawonye eSigodini* SaseBherakha, ngoba badumisa* uJehova lapho. Yingakho baqamba leyo ndawo ngokuthi iSigodi SaseBherakha *+—kuze kube namuhla. 27  Ngemva kwalokho wonke amadoda akwaJuda naseJerusalema, eholwa uJehoshafati, abuyela eJerusalema ejabule ngoba uJehova wayewenze ajabula ngezitha zawo. + 28  Ngakho afika eJerusalema eshaya izinsimbi zomculo ezinezintambo, amahabhu + namacilongo, + angena endlini kaJehova. + 29  Yonke imibuso yamazwe yamesaba uNkulunkulu lapho izwa ukuthi uJehova wayelwe nezitha zika-Israyeli. + 30  Ngakho umbuso kaJehoshafati awubanga naziphazamiso, uNkulunkulu wakhe waqhubeka emnika ukuphumula kuzo zonke izitha zakhe ezazimzungezile. + 31  UJehoshafati waqhubeka ebusa uJuda. Wayeneminyaka engu-35 lapho eba inkosi futhi wabusa iminyaka engu-25 eJerusalema. Igama likanina kwakungu-Azuba indodakazi kaShilihi. + 32  Waqhubeka ehamba endleleni kayise u-Asa. + Akazange aphambuke kuyo, wenza okulungile emehlweni kaJehova. + 33  Nokho izindawo eziphakeme azizange zisuswe, + nabantu babengazange bayilungisele uNkulunkulu wokhokho babo inhliziyo yabo. + 34  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJehoshafati, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ulotshwe emazwini kaJehu + indodana kaHanana, + afakwa eNcwadini Yamakhosi Akwa-Israyeli. 35  Ngemva kwalokhu, uJehoshafati inkosi yakwaJuda wabambisana no-Ahaziya inkosi yakwa-Israyeli, owenza ngendlela ekhohlakele. + 36  Ngakho wabambisana naye ekwakheni imikhumbi eya eTharishishi, + bayakhela e-Eziyoni-gebheri. + 37  Nokho, u-Eliyezeri indodana kaDodavahu waseMaresha waprofetha ngokumelene noJehoshafati, wathi: “Ngenxa yokuthi ubambisane no-Ahaziya, uJehova uzoyibhidliza imisebenzi yakho.” + Ngakho imikhumbi yaphihlizeka, + yangabe isakwazi ukuya eTharishishi.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “kumaMeyuni.”
Ngokusobala, uLwandle Olubomvu.
NgesiHebheru, “imbewu.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
Noma, “komhosha.”
Noma, “nibone indlela uJehova azonisindisa ngayo.”
Noma, “ukukhuthazela.”
Noma, “eThafeni Eliphansi.”
NgesiHebheru, “babusisa.”
Incazelo: “Isibusiso.”