Eyesibili YeziKronike 19:1-11

  • UJehu usola uJehoshafati (1-3)

  • Izinguquko ezenziwa uJehoshafati (4-11)

19  Ngemva kwalokho uJehoshafati inkosi yakwaJuda wabuyela ngokuphepha *+ endlini* yakhe eJerusalema.  UJehu + indodana kaHanana + umboni wemibono waphuma wayohlangana naye wathi eNkosini uJehoshafati: “Ingabe kufanele usize abantu ababi, + futhi ingabe kufanele uthande labo abazonda uJehova? + Ngenxa yalokhu uJehova ukuthukuthelele.  Noma kunjalo, kukhona izinto ezinhle ezitholakale kuwe, + ngoba uzisusile izigxobo ezingcwele* ezweni walungisa nenhliziyo yakho* ukuba ifune uNkulunkulu weqiniso.” +  UJehoshafati waqhubeka ehlala eJerusalema, waphuma futhi phakathi kwabantu esuka eBheri-sheba eya esifundeni esinezintaba sakwa-Efrayimi, + ukuze akhuthaze abantu ukuba baphinde bakhonze uJehova uNkulunkulu wokhokho babo. +  Wamisa nabahluleli kulo lonke izwe kuwo wonke amadolobha akwaJuda anezivikelo eziqinile, edolobheni ngalinye. +  Wathi kubahluleli: “Qikelelani kwenikwenzayo ngoba anahluleleli umuntu kodwa uJehova, ukanye nani lapho nahlulela. +  Manje yesabani uJehova. + Qaphelani enikwenzayo ngoba kuJehova uNkulunkulu wethu akukho ukungabi nabulungisa, + ukukhetha nokwamukela + isifumbathiso.” +  EJerusalema nakhona uJehoshafati wamisa abanye kumaLevi nakubapristi nabanye bezinhloko zemindeni yoyise zakwa-Israyeli ukuba bahlulelele uJehova futhi baxazulule amacala omthetho ezakhamuzi zaseJerusalema. +  Wabayala wathi: “Yilokhu okufanele nikwenze ngokwesaba uJehova, ngokwethembeka nangenhliziyo ephelele:* 10  Noma nini lapho abafowenu abahlala emadolobheni abo beletha kini icala elihilela ukuchithwa kwegazi, + noma bebuza ngomthetho, ngomyalo, ngeziqondiso noma ngezahlulelo, kufanele nibaxwayise ukuze bangabi necala phambi kukaJehova; ngale kwalokho uNkulunkulu uzonithukuthelela nina nabafowenu. Yilokhu okufanele nikwenze ukuze ningabi necala. 11  Nangu u-Amariya umpristi omkhulu onengamele kuzo zonke izindaba zikaJehova. + UZebadiya indodana ka-Ishmayeli ungumholi wendlu kaJuda kuzo zonke izindaba zenkosi. AmaLevi wona azoba izikhulu zenu. Yibani namandla nizikhandle emsebenzini wenu, futhi uJehova makabe nalabo abenza okuhle.” +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuthula.”
Noma, “esigodlweni.”
Noma, “inhliziyo yakho izimisele.”
Noma, “ezinikele ngokuphelele.”