Eyesibili YeziKronike 18:1-34

  • UJehoshafati ubambisana no-Ahabi (1-11)

  • Isiprofetho sikaMikhaya sokunqotshwa (12-27)

  • U-Ahabi ubulawelwa eRamoti-gileyadi (28-34)

18  UJehoshafati wayenengcebo eningi nodumo olukhulu, + kodwa waganiselana no-Ahabi. +  Ngakho eminyakeni ethile kamuva waya ku-Ahabi eSamariya, + u-Ahabi wamhlabela izimvu nezinkomo eziningi yena nabantu ababekanye naye. Wamncenga* ukuba bakhuphuke balwe neRamoti-gileyadi. +  U-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli wathi kuJehoshafati inkosi yakwaJuda: “Uzohamba nami yini ukuya eRamoti-gileyadi?” Wamphendula wathi: “Ngizohamba nawe, mina nabantu bami sizokusiza empini.”  Kodwa uJehoshafati wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Ngicela uqale ubuze ukuthi lithini izwi likaJehova.” +  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yaqoqa abaprofethi, amadoda angu-400, yathi kubo: “Kufanele yini silwe neRamoti-gileyadi noma ngiyeke?” Bathi: “Hamba, uNkulunkulu weqiniso uzolinikela esandleni senkosi.”  UJehoshafati wabe esethi: “Akekho yini lapha umprofethi kaJehova? + Masibuze nangaye kuNkulunkulu.” +  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Kusekhona oyedwa osele + esingabuza uJehova ngaye; kodwa mina ngiyamzonda ngoba akwenzeki aprofethe okuhle ngami, kodwa uhlale eprofetha okubi. + NguMikhaya indodana ka-Imla.” Nokho, uJehoshafati wathi: “Inkosi akufanele ikhulume kanjalo.”  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yabiza isikhulu segceke yathi: “Phuthuma ulande uMikhaya indodana ka-Imla.” +  Manje inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda babehlezi ezihlalweni zabo zobukhosi, behlezi esibuyeni esangweni laseSamariya, bevunule ngezasebukhosini; bonke abaprofethi beprofetha phambi kwabo. 10  UZedekiya indodana kaKhenahana wazenzela izimpondo zensimbi, wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ngalezi zimpondo uzohlaba amaSiriya uze uwaqothule.’ ” 11  Bonke abanye abaprofethi babeprofetha into efanayo, bethi: “Khuphukela eRamoti-gileyadi kuzokuhambela kahle; + uJehova uzolinikela esandleni senkosi.” 12  Ngakho isithunywa esahamba sayobiza uMikhaya sathi kuye: “Bonke abaprofethi bakhuluma okuhle enkosini. Ngicela ozokusho kufane nokwabo, + ukhulume okuhle.” + 13  Kodwa uMikhaya wathi: “Ngimfunge uJehova, ngizosho noma yini uNkulunkulu angitshela yona.” + 14  UMikhaya wangena enkosini, inkosi yambuza yathi: “Mikhaya, sihambe yini siyolwa neRamoti-gileyadi, noma ngiyeke?” Ngaso leso sikhathi waphendula wathi: “Hamba, kuzokuhambela kahle; bazonikelwa esandleni senu.” 15  Inkosi yathi kuye: “Kumelwe ngikufungise kangaki ukuba ukhulume iqiniso lodwa kimi egameni likaJehova?” 16  Ngakho wathi: “Ngibona wonke ama-Israyeli ehlakazekile ezintabeni, njengezimvu ezingenamalusi. + UJehova wathi: ‘Laba abanankosi. Yilowo nalowo makabuyele endlini yakhe ngokuthula.’ ” 17  Inkosi yakwa-Israyeli yathi kuJehoshafati: “Angishongo yini kuwe ukuthi, ‘Ngeke aprofethe izinto ezinhle ngami, uzoprofetha okubi kodwa’?” + 18  UMikhaya wabe esethi: “Yizwani izwi likaJehova: Ngibone uJehova ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi, + lonke ibutho lasemazulwini + limi ngakwesokudla sakhe nangakwesobunxele sakhe. + 19  UJehova wathi, ‘Ubani ozokhohlisa u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ukuze akhuphukele eRamoti-gileyadi afele khona?’ Omunye wayesho lokhu omunye esho lokhuya. 20  Kwabe sekusondela enye ingelosi *+ yama phambi kukaJehova yathi, ‘Mina ngizomkhohlisa.’ UJehova wathi kuyo, ‘Uzomkhohlisa kanjani?’ 21  Yaphendula yathi, ‘Ngizophuma, ngikhohlise abaprofethi bakhe ukuze bakhulume amanga.’ Ngakho wathi, ‘Uzomkhohlisa futhi ngaphezu kwalokho, uzophumelela. Hamba wenze kanjalo.’ 22  Yingakho laba baprofethi bekhuluma amanga kuwe ngoba uJehova uvumele ingelosi ukuba ibakhohlise, + kodwa uJehova umemezele inhlekelele ngawe.” 23  UZedekiya + indodana kaKhenahana wasondela washaya uMikhaya + ngempama + wathi: “Uqonde ukungitshela ukuthi umoya kaJehova ungishiyile mina wazokhuluma nawe?” + 24  UMikhaya wathi: “Uyobona ukuthi ukushiyile mhla ungena ekamelweni elingaphakathi uyozifihla.” 25  Inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Thathani uMikhaya niye naye ku-Amoni induna yedolobha nakuJowashi indodana yenkosi. 26  Nithi kubo, ‘Nakhu inkosi ekushoyo: “Fakani lo muntu ejele + nimnike isinkwa esincane namanzi ngize ngibuye ngokuthula.” ’ ” 27  Kodwa uMikhaya wathi: “Uma ubuye ngokuthula, kuyosho ukuthi uJehova akakhulumanga nami.” + Wanezela: “Yizwani, nonke nina bantu.” 28  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati inkosi yakwaJuda bakhuphukela eRamoti-gileyadi. + 29  Inkosi yakwa-Israyeli manje yathi kuJehoshafati: “Mina ngizozifihla ngingene empini, kodwa wena kufanele ugqoke izingubo zakho zasebukhosini.” Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yazifihla, bangena empini. 30  Inkosi yaseSiriya yayiyale izinduna zezinqola zayo, yathi: “Ningalwi namuntu, omncane noma omkhulu, nilwe nenkosi yakwa-Israyeli kuphela.” 31  Kwathi nje lapho izinduna zezinqola zibona uJehoshafati, zathi: “Yinkosi yakwa-Israyeli lena.” Ngakho zaphendukela kuye ukuze zilwe naye; uJehoshafati wakhala ecela usizo, + uJehova wamsiza, khona manjalo uNkulunkulu wazisusa kuye. 32  Lapho izinduna zezinqola zibona ukuthi kwakungeyona inkosi yakwa-Israyeli, masinyane zayeka ukumlandela. 33  Kodwa umuntu othile waciba ngomnsalo wakhe emoyeni,* wagwaza inkosi yakwa-Israyeli lapho kuhlangana khona ijazi layo lensimbi. Ngakho inkosi yathi kumshayeli wenqola yayo: “Phenduka ungikhiphe empini* ngoba ngilimele kabi.” + 34  Impi yaqhubeka ibambene lonke lolo suku, inkosi yakwa-Israyeli kwadingeka ukuba bayincikise enqoleni ibheke amaSiriya kwaze kwaba kusihlwa; yafa ekushoneni kwelanga. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Wamnxusa.”
NgesiHebheru, “umoya.”
Noma, “engahlose bubi.”
NgesiHebheru, “ekamu.”