Eyesibili YeziKronike 13:1-22

  • U-Abhiya, inkosi yakwaJuda (1-22)

    • U-Abhiya unqoba uJerobowamu (3-20)

13  Ngonyaka ka-18 weNkosi uJerobowamu u-Abhiya waba yinkosi kwaJuda. +  Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Igama likanina kwakunguMikhaya + indodakazi ka-Uriyeli waseGibheya. + Kwakunempi phakathi kuka-Abhiya noJerobowamu. +  Ngakho u-Abhiya waya empini nebutho lamaqhawe anamandla aqeqeshiwe* angu-400 000. + UJerobowamu yena wahlela amadoda aqeqeshiwe* angu-800 000 ukuze ayolwa naye, amaqhawe anamandla.  U-Abhiya wama eNtabeni iZemarayimi, esesifundeni esinezintaba sakwa-Efrayimi, wathi: “Ngizwe Jerobowamu nawo wonke u-Israyeli.  Anazi yini ukuthi uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli wanika uDavide igunya lokubusa u-Israyeli kuze kube phakade, + yena namadodana akhe, + ngesivumelwano sikasawoti? *+  Kodwa uJerobowamu + indodana kaNebhati, inceku yendodana kaDavide uSolomoni, wasukuma wadlubulunda enkosini yakhe. +  Amadoda angomahlalela, angelusizo lwalutho ayelokhu eqoqanela ngakuye. Aba namandla ngaphezu kukaRehobowamu indodana kaSolomoni, ngesikhathi uRehobowamu esemncane futhi esenovalo, akakwazanga ukumelana nabo.  “Manje nina, nicabanga ukuthi ningamelana nombuso kaJehova ophethwe amadodana kaDavide ngoba niyisixuku esikhulu futhi ninamathole egolide uJerobowamu anenzela wona ukuba abe onkulunkulu benu. +  Anizange yini nixoshe abapristi bakaJehova, + inzalo ka-Aroni kanye namaLevi, futhi anizange yini nizimisele abenu abapristi njengoba kwenza izizwe zakwamanye amazwe? + Noma ubani owayeza nethole leduna nezinqama eziyisikhombisa wayengaba umpristi walokho okungebona onkulunkulu. 10  Thina, uJehova unguNkulunkulu wethu, + asizange simshiye; abapristi bethu, inzalo ka-Aroni, bakhonza uJehova, namaLevi ayasiza emsebenzini. 11  Bashunqisela uJehova iminikelo eshiswayo njalo ekuseni nakusihlwa + kanye nempepho enamakha, + izinkwa ezibekwa zitakelane *+ zisetafuleni legolide elihlanzekile, bakhanyisa uthi lwesibani lwegolide + nezibani zalo njalo kusihlwa, + ngoba sigcina isibopho sethu kuJehova uNkulunkulu wethu; kodwa nina nimshiyile. 12  Manje bhekani! uNkulunkulu weqiniso unathi, uyasihola kanye nabapristi bakhe namacilongo awuphawu lokuzwakalisa inhlabamkhosi yempi ngokumelene nani. O madoda akwa-Israyeli, ningalwi noJehova uNkulunkulu wokhokho benu, ngoba ngeke niphumelele.” + 13  Kodwa uJerobowamu wathumela abantu abazobahlasela ngemuva, kangangokuba bona baba ngaphambi kukaJuda, laba bahlaseli babengemva kwabo. 14  Lapho abakwaJuda bephenduka, babona ukuthi kwakudingeka balwe nabantu abaqhamuka ngaphambili nangemuva. Ngakho baqala ukukhala kuJehova, + kuyilapho abapristi beshaya amacilongo kakhulu. 15  Amadoda akwaJuda asho isiqubulo sempi, kwathi lapho ememeza isiqubulo sempi, uNkulunkulu weqiniso wamhlula uJerobowamu nawo wonke u-Israyeli phambi kuka-Abhiya noJuda. 16  Ama-Israyeli ambalekela uJuda, uNkulunkulu wawanikela esandleni sakhe. 17  U-Abhiya nabantu bakhe babulala abantu abaningi kakhulu kuwo, ababulewe bakwa-Israyeli babengamadoda aqeqeshiwe* angu-500 000. 18  Ngakho abantu bakwa-Israyeli bathotshiswa ngaleso sikhathi, kodwa abakwaJuda baba namandla ngoba babencike kuJehova uNkulunkulu wokhokho babo. + 19  U-Abhiya wayelokhu emjaha uJerobowamu wathumba amadolobha kuye, iBhethele + namadolobhana angaphansi kwalo,* iJeshana namadolobhana angaphansi kwalo, ne-Efrayini + namadolobhana angaphansi kwalo. 20  UJerobowamu akaphindanga waba namandla ngesikhathi sika-Abhiya; uJehova wamshaya, wafa. + 21  U-Abhiya waqhubeka eba namandla. Ngokuhamba kwesikhathi wathatha abafazi abangu-14, + wazala amadodana angu-22 namadodakazi angu-16. 22  Wonke omunye umlando ka-Abhiya, izenzo zakhe namazwi akhe, ulotshwe emibhalweni* yomprofethi u-Ido. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “akhethiwe.”
NgesiHebheru, “akhethiwe.”
Okuwukuthi, isivumelwano saphakade esingenakushintsha.
Okuwukuthi, isinkwa sokubukwa.
NgesiHebheru, “akhethiwe.”
Noma, “alizungezile.”
Noma, “esichasiselweni.”