Eyesibili YeziKronike 12:1-16

  • UShishaki uhlasela iJerusalema (1-12)

  • Ukubusa kukaRehobowamu kuyaphela (13-16)

12  Lapho nje ubukhosi bukaRehobowamu sebume baqina + futhi esenamandla, wawushiya uMthetho kaJehova + ekanye nawo wonke u-Israyeli.  Ngonyaka wesihlanu weNkosi uRehobowamu, uShishaki + inkosi yaseGibhithe wakhuphuka ezolwa neJerusalema, ngoba abathembekanga* kuJehova.  Wayenezinqola ezingu-1 200, abagibeli bamahhashi abangu-60 000, namasosha angenakubalwa afika naye evela eGibhithe—abaseLibhiya, amaSukimi namaTopiya. +  Wathumba amadolobha akwaJuda anezivikelo eziqinile, waze wagcina efike eJerusalema.  UShemaya + umprofethi weza kuRehobowamu nezikhulu zakwaJuda ezazihlangene eJerusalema ngenxa kaShishaki, wathi kubo: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Ningishiyile, ngakho nami nginishiyele + esandleni sikaShishaki.’ ”  Lapho bezwa lokho, izikhulu zakwa-Israyeli nenkosi bazithoba + bathi: “UJehova ulungile.”  Lapho uJehova ebona ukuthi bayazithoba, izwi likaJehova lafika kuShemaya, lathi: “Bazithobile. Ngeke ngisababhubhisa, + ngesikhashana nje ngizobasindisa. Intukuthelo yami ngeke ngiyikhiphele eJerusalema ngoShishaki.  Kodwa bazoba izinceku zakhe, ukuze bawazi umehluko phakathi kokukhonza mina nokukhonza amakhosi* amanye amazwe.”  Ngakho uShishaki inkosi yaseGibhithe wakhuphuka wahlasela iJerusalema. Wathatha ingcebo yendlu kaJehova + nengcebo yendlu yenkosi.* Wathatha yonke into kanye namahawu egolide uSolomoni ayewenzile. + 10  Ngakho iNkosi uRehobowamu yenza amahawu ethusi esikhundleni sawo, yawaphathisa izinduna zonogada,* ababegada emnyango wendlu yenkosi. 11  Kwakuthi njalo lapho inkosi iza endlini kaJehova, onogada bangene bawaphathe, kamuva bawabuyisele egunjini lonogada. 12  Ngenxa yokuthi inkosi yazithoba, uJehova akabange esayithukuthelela, + akazange ababhubhise ngokuphelele. + Ngaphezu kwalokho, kwakunezinto ezinhle ezatholakala kwaJuda. + 13  INkosi uRehobowamu yaqinisa isikhundla sayo eJerusalema futhi yaqhubeka ibusa; uRehobowamu wayeneminyaka engu-41 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-17 eJerusalema, idolobha uJehova ayelikhethile kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba libe indawo azobeka kuyo igama lakhe. Igama likamama wenkosi kwakunguNahama umAmonikazi. + 14  Kodwa yenza okubi, ngoba enhliziyweni yayo yayingazange inqume ukufuna uJehova. + 15  Umlando kaRehobowamu, kusukela ekuqaleni kuze kube sekugcineni, ulotshwe emazwini kaShemaya + umprofethi naka-Ido + umboni wemibono ngokokubhalwa kwezinhlu zozalo. Kwakunezimpi ezingapheli phakathi kukaRehobowamu noJerobowamu. + 16  Ngemva kwalokho uRehobowamu washona, wangcwatshwa eDolobheni LikaDavide; + u-Abhiya + indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uRehobowamu no-Israyeli.
NgesiHebheru, “imibuso.”
Noma, “yesigodlo.”
NgesiHebheru, “zabagijimi.”