Eyesibili YeziKronike 10:1-19

  • U-Israyeli uvukela uRehobowamu (1-19)

10  URehobowamu waya eShekemi, + ngoba wonke u-Israyeli wafika eShekemi ezombeka abe inkosi. +  Kwathi nje lapho uJerobowamu + indodana kaNebhati ezwa ngakho (wayeseseGibhithe ngoba wayebalekile ngenxa yeNkosi uSolomoni), + uJerobowamu wabuya eGibhithe.  Ngemva kwalokho bathumela bambiza, uJerobowamu nawo wonke u-Israyeli bafika kuRehobowamu, bathi:  “Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima. + Kodwa uma wena wenza umsebenzi onzima kayihlo ube lula, uxegisa nejoka elisindayo* alibeke phezu kwethu, sizokukhonza.”  Wabaphendula wathi: “Buyani kimi ngemva kwezinsuku ezintathu.” Ngakho abantu bahamba. +  INkosi uRehobowamu yacela iseluleko emadodeni amadala ayekhonze uSolomoni uyise ngesikhathi esaphila, yathi: “Ningangeluleka ukuba ngisiphendule ngithini lesi sizwe?”  Ayiphendula athi: “Uma usiphatha kahle lesi sizwe usijabulise, usiphendule kahle, siyoba yizinceku zakho njalo.”  Nokho, yasenqaba iseluleko samadoda amadala, yacela iseluleko ezinsizweni ezingontanga bayo, ezaziyizikhonzi zayo. +  Yathi kuzo: “Ningeluleka ukuba ngisiphendule ngithini lesi sizwe esithe kimi, ‘Lenze libe lula ijoka uyihlo alibeka phezu kwethu’?” 10  Izinsizwa ezingontanga bayo zayiphendula zathi: “Yilokhu okufanele ukusho esizweni esithe kuwe, ‘Uyihlo wenza ijoka lethu laba nzima, kodwa wena kufanele usenzele lona libe lula’; yilokhu okufanele ukusho kubo, ‘Mina ngizolindela okungaphezu kokwakufunwa ubaba.* 11  Ubaba wanithwesa ijoka elisindayo, kodwa mina ngizonezela ejokeni lenu. Ubaba wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.’ ” 12  UJerobowamu nabo bonke abantu beza kuRehobowamu ngosuku lwesithathu, njengoba nje inkosi yayishilo yathi: “Buyani kimi ngosuku lwesithathu.” + 13  Kodwa inkosi yabaphendula ngokhahlo. INkosi uRehobowamu yasenqaba iseluleko samadoda amadala. 14  Yakhuluma nabo ngokwalokho izinsizwa ezaziyeluleke ngakho, yathi: “Ngizokwenza ijoka lenu libe nzima kakhulu, futhi ngizonezela kulo. Ubaba wanishaya ngeziswebhu, kodwa mina ngizonishaya ngeziswebhu ezinameva.” 15  Ngakho inkosi ayizange ibalalele abantu, ngoba lokhu kwabangelwa uNkulunkulu weqiniso + ukuze kufezeke izwi uJehova ayelikhulume ngo-Ahiya + waseShilo kuJerobowamu indodana kaNebhati. 16  Kodwa ngenxa yokuthi inkosi ayibalalelanga, wonke u-Israyeli wayiphendula wathi: “Akukho okusihlanganise noDavide! Asinafa endodaneni kaJese. O Israyeli, yilowo nalowo makaye konkulunkulu bakhe! Wena Davide, naka indlu yakho!” + Ngakho wonke u-Israyeli wabuyela emakhaya. *+ 17  Kodwa uRehobowamu waqhubeka ebusa ama-Israyeli ayehlala emadolobheni akwaJuda. + 18  INkosi uRehobowamu yabe isithumela uHadoramu, + owayengamele labo ababebuthelwe ukwenza umsebenzi oyimpoqo, kodwa ama-Israyeli amshaya ngamatshe waze wafa. INkosi uRehobowamu yakwazi ukugibela inqola yayo yabalekela eJerusalema. + 19  Ama-Israyeli abelokhu evukela indlu kaDavide kuze kube namuhla.

Imibhalo yaphansi

Noma, “elicindezelayo.”
NgesiHebheru, “Ucikicane wami uzoba mkhulu kunokhalo lukababa.”
NgesiHebheru, “ematendeni akhe.”