Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

Eyesibili YeziKronike

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • USolomoni ucela ukuhlakanipha (1-12)

  • Ingcebo kaSolomoni (13-17)

 • 2

  • Amalungiselelo okwakha ithempeli (1-18)

 • 3

  • USolomoni uqala ukwakha ithempeli (1-7)

  • INgcwelengcwele (8-14)

  • Izinsika ezimbili zethusi (15-17)

 • 4

  • I-altare, uLwandle nezindishi (1-6)

  • Izinti zezibani, amatafula namagceke (7-11a)

  • Kuphothulwa impahla yasethempelini (11b-22)

 • 5

  • Amalungiselelo okuvulwa kwethempeli (1-14)

   • UMphongolo ulethwa ethempelini (2-10)

 • 6

  • USolomoni ukhuluma nabantu (1-11)

  • Umthandazo kaSolomoni wokuvulwa kwe-altare (12-42)

 • 7

  • Ithempeli ligcwele inkazimulo kaJehova (1-3)

  •  Imikhosi yokuvulwa kwe-altare (4-10)

  • UJehova ubonakala kuSolomoni (11-22)

 • 8

  • Eminye imisebenzi yokwakha kaSolomoni (1-11)

  • Kuhlelwa ukukhulekela kwasethempelini (12-16)

  • Imikhumbi kaSolomoni (17, 18)

 • 9

  • Indlovukazi yaseSheba ivakashela uSolomoni (1-12)

  • Ingcebo kaSolomoni (13-28)

  • Ukufa kukaSolomoni (29-31)

 • 10

  • U-Israyeli uvukela uRehobowamu (1-19)

 • 11

  • Ukubusa kukaRehobowamu (1-12)

  • AmaLevi aqotho athuthela kwaJuda (13-17)

  • Umndeni kaRehobowamu (18-23)

 • 12

  • UShishaki uhlasela iJerusalema (1-12)

  • Ukubusa kukaRehobowamu kuyaphela (13-16)

 • 13

  • U-Abhiya, inkosi yakwaJuda (1-22)

   • U-Abhiya unqoba uJerobowamu (3-20)

 • 14

  • Ukufa kuka-Abhiya (1)

  • U-Asa, inkosi yakwaJuda (2-8)

  • U-Asa unqoba amaTopiya angu-1 000 000 (9-15)

 • 15

  • Izinguquko ezenziwa u-⁠Asa (1-19)

 • 16

  • Isivumelwano sika-Asa neSiriya (1-6)

  • UHanana usola u-⁠Asa (7-10)

  • Ukufa kuka-Asa (11-14)

 • 17

  • UJehoshafati, inkosi yakwaJuda (1-6)

  • Umkhankaso wokufundisa (7-9)

  • Amandla empi kaJehoshafati (10-19)

 • 18

  • UJehoshafati ubambisana no-Ahabi (1-11)

  • Isiprofetho sikaMikhaya sokunqotshwa (12-27)

  • U-Ahabi ubulawelwa eRamoti-gileyadi (28-34)

 • 19

  • UJehu usola uJehoshafati (1-3)

  • Izinguquko ezenziwa uJehoshafati (4-11)

 • 20

  • Izizwe ezingomakhelwane zisongela uJuda (1-4)

  • UJehoshafati uthandazela usizo (5-13)

  • Impendulo evela kuJehova (14-19)

  • UJuda usindiswa ngokuyisimangaliso (20-30)

  • Ukuphela kokubusa kukaJehoshafati (31-37)

 • 21

  • UJehoramu, inkosi yakwaJuda (1-11)

  • Umyalezo obhaliwe ovela ku-Eliya (12-15)

  • Isiphetho esibi sikaJehoramu (16-20)

 • 22

  • U-Ahaziya, inkosi yakwaJuda (1-9)

  • U-Athaliya uthatha isihlalo sobukhosi ngodli (10-12)

 • 23

  • UJehoyada uyangenela; uJehowashi uba inkosi (1-11)

  • U-Athaliya uyabulawa (12-15)

  • Izinguquko ezenziwa uJehoyada (16-21)

 • 24

  • Ukubusa kukaJehowashi (1-3)

  • UJehowashi uvuselela ithempeli (4-14)

  • Ukuhlubuka kukaJehowashi (15-22)

  • UJehowashi uyabulawa (23-27)

 • 25

  • U-Amaziya, inkosi yakwaJuda (1-4)

  • Kulwiwa nabakwa-Edomi (5-13)

  • Ukukhonza izithixo kuka-Amaziya (14-16)

  • Kulwiwa nenkosi yakwa-Israyeli uJehowashi (17-24)

  • Ukufa kuka-Amaziya (25-28)

 • 26

  • U-Uziya, inkosi yakwaJuda (1-5)

  • Okwasetshenziswa u-⁠Uziya empini (6-15)

  • U-Uziya oqhoshayo ushaywa ngochoko (16-21)

  • Ukufa kuka-Uziya (22, 23)

 • 27

  • UJothamu, inkosi yakwaJuda (1-9)

 • 28

  • U-Ahazi, inkosi yakwaJuda (1-4)

  • Unqotshwa iSiriya no-Israyeli (5-8)

  • U-Odedi uxwayisa u-⁠Israyeli (9-15)

  • UJuda uyathotshiswa (16-19)

  • Ukukhonza izithixo kuka-Ahazi; ukufa kwakhe (20-27)

 • 29

  • UHezekiya, inkosi yakwaJuda (1, 2)

  • Izinguquko ezenziwa uHezekiya (3-11)

  • Kuhlanzwa ithempeli (12-19)

  • Izinkonzo zasethempelini ziyavuselelwa (20-36)

 • 30

  • UHezekiya ugubha iPhasika (1-27)

 • 31

  • UHezekiya uqeda ukuhlubuka (1)

  • Abapristi namaLevi basekelwa ngendlela efanele (2-21)

 • 32

  • USaneheribi usongela iJerusalema (1-8)

  • USaneheribi udelela uJehova (9-19)

  • Ingelosi ihlasela ibutho lase-Asiriya (20-23)

  • Ukugula kukaHezekiya nokuzidla kwakhe (24-26)

  • Izinto ezafezwa uHezekiya nokufa kwakhe (27-33)

 •  33

  • UManase, inkosi yakwaJuda (1-9)

  • UManase uyaphenduka ebubini bakhe (10-17)

  • Ukufa kukaManase (18-20)

  • U-Amoni, inkosi yakwaJuda (21-25)

 • 34

  • UJosiya, inkosi yakwaJuda (1, 2)

  • Izinguquko ezenziwa uJosiya (3-13)

  • Kutholakala incwadi yoMthetho (14-21)

  • UHulida uprofetha ngenhlekelele (22-28)

  • UJosiya ufundela abantu incwadi (29-33)

 • 35

  • UJosiya uhlela iPhasika elikhulu (1-19)

  • UJosiya ubulawa uFaro Nekho (20-27)

 • 36

  • UJehowahazi, inkosi yakwaJuda (1-3)

  • UJehoyakimi, inkosi yakwaJuda (4-8)

  • UJehoyakini, inkosi yakwaJuda (9, 10)

  • UZedekiya, inkosi yakwaJuda (11-14)

  • Ukubhujiswa kweJerusalema (15-21)

  • Umyalo kaKoresi wokwakha kabusha ithempeli (22, 23)