Eyesibili YamaKhosi 6:1-33

  • U-Elisha untantisa imbazo (1-7)

  • U-Elisha namaSiriya (8-23)

    • Isikhonzi sika-Elisha sivulwa amehlo (16, 17)

    • AmaSiriya aphuphuthekiswa ingqondo (18, 19)

  • Indlala eSamariya elivinjezelwe (24-33)

6  Amadodana abaprofethi + athi ku-Elisha: “Sesiminyene kakhulu kule ndawo esihlala kuyo nawe.  Sicela ukuhamba siye eJordani. Yilowo nalowo uzothatha ugodo lapho sizakhele khona indawo esizohlala kuyo.” Wathi: “Hambani.”  Enye yawo yathi: “Ngicela uhambe nathi.”* Yena wathi: “Ngizohamba nani.”  Ngakho wahamba nawo, afika eJordani agawula izihlahla.  Njengoba enye yawo igawula isihlahla, imbazo yawela emanzini, yamemeza yathi: “Maye, nkosi yami, ibibolekiwe!”  Umuntu kaNkulunkulu weqiniso wathi: “Iwelephi?” Ngakho yambonisa leyo ndawo. Wagawula ukhuni waluphonsa lapho, imbazo yantanta.  Wathi: “Ikhiphe.” Ngakho yelula isandla yayithatha.  Inkosi yaseSiriya yalwa no-Israyeli. + Yacebisana nezinceku zayo yazitshela ukuthi zizokanisa kuyiphi indawo kanye nayo.  Umuntu kaNkulunkulu weqiniso + wathumela umyalezo enkosini yakwa-Israyeli, wathi: “Qaphela ungadluli ngakule ndawo, ngoba yilapho amaSiriya ezokwehlela khona ezokuhlasela.” 10  Ngakho inkosi yakwa-Israyeli yathumela umyalezo yaxwayisa abantu ababehlala endaweni umuntu kaNkulunkulu weqiniso ayekhulume ngayo. Wayelokhu eyixwayisa, yona yadeda kuleyo ndawo izikhathi eziningana. *+ 11  Lokhu kwayithukuthelisa inkosi* yaseSiriya, ngakho yabiza izinceku zayo yathi kuzo: “Ngitsheleni! Ubani phakathi kwethu ocheme nenkosi yakwa-Israyeli?” 12  Enye yezinceku zakhe yathi: “Akekho noyedwa nkosi yami! Ngu-Elisha umprofethi okwa-Israyeli otshela inkosi yakwa-Israyeli izinto ozikhuluma ekamelweni lakho lokulala.” + 13  Yathi: “Hambani niyomfuna nithole ukuthi ukuphi, ukuze ngithumele amadoda ayombamba.” Kamuva kwabikwa kuyo, kwathiwa: “UseDothani.” + 14  Ngokushesha yathumela amahhashi nezinqola zempi kuleyo ndawo kanye nebutho lempi elikhulu; lafika ebusuku lazungeza idolobha. 15  Lapho isikhonzi somuntu kaNkulunkulu weqiniso sivuka ekuseni siphumela phandle, sabona ibutho lempi namahhashi nezinqola zempi kuzungeze idolobha. Ngaso leso sikhathi isikhonzi sathi kuye: “Maye nkosi yami! Sizokwenzenjani?” 16  Kodwa wathi: “Ungesabi! + Ngoba baningi abanathi kunabanabo.” + 17  U-Elisha wathandaza wathi: “O Jehova, ngicela uvule amehlo akhe, ukuze abone.” + Masinyane uJehova wawavula amehlo alesi sikhonzi, sabona, bheka! ezintabeni kwakugcwele amahhashi nezinqola zempi zomlilo + nxazonke zika-Elisha. + 18  Lapho amaSiriya ehlela kuye, u-Elisha wathandaza kuJehova wathi: “Ngicela ushaye lesi sizwe ngobumpumputhe.” + Ngakho wasishaya ngobumpumputhe, njengoba nje u-Elisha ayecelile. 19  Manje u-Elisha wathi kuwo: “Akuyona indlela le, futhi akulona idolobha enilifunayo leli. Ngilandeleni, nginiholele kumuntu enimfunayo.” Nokho, wawaholela eSamariya. + 20  Lapho befika eSamariya, u-Elisha wathi: “O Jehova, vula amehlo abo ukuze babone.” Ngakho uJehova wawavula amehlo abo, babona ukuthi babephakathi eSamariya. 21  Lapho inkosi yakwa-Israyeli ibabona, yathi ku-Elisha: “Ngibabulale yini, ngibabulale yini, nkosi yami?” 22  Kodwa wathi: “Ungababulali. Uyababulala yini labo obathumbe ngenkemba yakho nangomnsalo wakho? Banike ukudla namanzi badle baphuze + bese bebuyela enkosini yabo.” 23  Ngakho wabenzela idili elikhulu, badla baphuza, ngemva kwalokho wabadedela babuyela enkosini yabo. Amaviyo abaphangi aseSiriya + awaphindanga eza ezweni lakwa-Israyeli. 24  Kamuva uBheni-hadadi inkosi yaseSiriya waqoqela ndawonye lonke ibutho* lakhe wakhuphuka wayovimbezela iSamariya. + 25  Ngakho kwaba nendlala enkulu + eSamariya, balivimbezela kwaze kwaba yilapho inhloko yembongolo + ibiza izinhlamvu zesiliva ezingu-80, nezandla ezimbili ezigcwele* zomquba wamajuba zibiza izinhlamvu ezinhlanu zesiliva. 26  Lapho inkosi yakwa-Israyeli idlula ihamba phezu kodonga, owesifazane othile wayimemeza wathi: “Nkosi yami, sisize!” 27  Yathi: “Uma uJehova engakusizi, ngingakusiza kanjani mina? Ucabanga ukuthi ngingakuthathaphi ukudla, iwayini noma amafutha engingakunika kona?” 28  Inkosi yambuza: “Kwenzenjani?” Yena wathi: “Lona wesifazane uthe kimi, ‘Letha indodana yakho siyidle namuhla, kusasa sizodla indodana yami.’ + 29  Ngakho siyiphekile indodana yami sayidla. + Ngosuku olulandelayo ngithe kuye, ‘Letha indodana yakho siyidle.’ Kodwa wayifihla indodana yakhe.” 30  Kwathi nje lapho inkosi izwa amazwi alona wesifazane, yaklebhula izingubo zayo. + Lapho idlula ngasodongeni, abantu babona ukuthi yayigqoke indwangu yesaka ngaphansi kwezingubo zayo.* 31  Yathi: “Kwangathi uNkulunkulu angangijezisa kanzima uma ikhanda lika-Elisha indodana kaShafati liqhubeka likuye namuhla!” + 32  U-Elisha wayehlezi endlini yakhe, ehlezi namadoda amadala. Inkosi yathumela umuntu phambi kwayo, kodwa ngaphambi kokuba leso sithunywa sifike, u-Elisha wathi emadodeni amadala: “Niyibonile yini indlela le ndodana yombulali + ethumele ngayo ukuba kushumpulwe ikhanda lami? Qaphelani lapho isithunywa sifika, nivale umnyango, niwucindezele ukuze singangeni. Inkosi yaso iyasilandela.” 33  Esakhuluma nawo, isithunywa safika, inkosi yathi: “Le nhlekelele ivela kuJehova. Kungani kusafanele ngilinde usizo oluvela kuJehova?”

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nezinceku zakho.”
Noma, “izikhathi ezingaphezu kwesisodwa noma ezimbili.”
NgesiHebheru, “inhliziyo yenkosi.”
NgesiHebheru, “ikamu.”
NgesiHebheru, “nengxenye eyodwa kwezine yekhabhu.” Ikhabhu lalilingana no-1,22 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “ngaphansi, enyameni.”