Eyesibili YamaKhosi 3:1-27

  • UJehoramu uba yinkosi kwa-Israyeli (1-3)

  • UMowabi uvukela u-⁠Israyeli (4-25)

  • UMowabi uyanqotshwa (26, 27)

3  UJehoramu + indodana ka-Ahabi waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya ngonyaka ka-18 kaJehoshafati inkosi yakwaJuda, wabusa iminyaka engu-12.  Wayelokhu enza okubi emehlweni kaJehova, kodwa hhayi ngezinga uyise nonina ababenze ngalo, ngoba wayisusa insika engcwele kaBhali uyise ayeyenzile. +  Nokho, wanamathela ezonweni uJerobowamu indodana kaNebhati onisa ngazo u-Israyeli. + Akasukanga kuzo.  UMesha inkosi yakwaMowabi wayefuye izimvu, wayevame ukukhokha intela enkosini yakwa-Israyeli, amawundlu angu-100 000 nezinqama ezingagundiwe ezingu-100 000.  Ngemva nje kokufa kuka-Ahabi, + inkosi yakwaMowabi yavukela inkosi yakwa-Israyeli. +  Ngakho iNkosi uJehoramu yaphuma ngalolo suku isuka eSamariya yabutha wonke u-Israyeli.  Yathumela nomyalezo kuJehoshafati inkosi yakwaJuda, yathi: “Inkosi yakwaMowabi ingivukele. Uzohamba nami yini siyolwa noMowabi?” Waphendula wathi: “Ngizohamba nawe, + mina nabantu bami namahhashi ami.” +  Waphinde wambuza wathi: “Sizokwenyuka ngayiphi indlela?” Yena wathi: “Ngendlela yasehlane lakwa-Edomi.”  Inkosi yakwa-Israyeli yahamba nenkosi yakwaJuda nenkosi yakwa-Edomi. + Ngemva kokuhamba izinsuku eziyisikhombisa, abatholanga manzi okuphuzisa ibutho lempi nemfuyo ababehamba nayo. 10  Inkosi yakwa-Israyeli yathi: “Kwaze kwakubi! UJehova ubize la makhosi amathathu ukuze nje awanikele esandleni sikaMowabi!” 11  UJehoshafati wathi: “Akekho yini lapha umprofethi kaJehova ongasibuzela kuJehova?” + Ngakho enye yezinceku zenkosi yakwa-Israyeli yaphendula yathi: “Ukhona u-Elisha + indodana kaShafati, owayeyinceku ka-Eliya.” *+ 12  UJehoshafati wathi: “Uzositshela intando kaJehova.” Ngakho inkosi yakwa-Israyeli noJehoshafati nenkosi yakwa-Edomi behlela kuye. 13  U-Elisha wathi enkosini yakwa-Israyeli: “Uzofunani kimi? *+ Yana kubaprofethi bakayihlo nakubaprofethi bakanyoko.” + Kodwa inkosi yakwa-Israyeli yathi kuye: “Cha, ngoba nguJehova obize la makhosi amathathu ukuze awanikele esandleni sikaMowabi.” 14  U-Elisha wathi: “Ngifunga uJehova wamabutho engimkhonzayo,* ukube bengingahloniphi uJehoshafati inkosi + yakwaJuda, bengingeke ngikubheke noma ngikunake. + 15  Manje ngiletheleni umuntu odlala ihabhu.” *+ Kwathi ngokushesha nje lapho umdlali wehabhu eqala ukulidlala, umoya kaJehova wehlela ku-Elisha. *+ 16  Wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo: ‘Yimbani imisele eminingi kulesi sigodi,* 17  ngoba yilokhu uJehova akushoyo: “Ngeke kube namoya, ngeke kube namvula; nokho lesi sigodi* sizogcwala amanzi, + nina kanye nemfuyo yenu nezinye izilwane zenu nizophuza kuso.” ’ 18  Kodwa lokhu kuwubala emehlweni kaJehova, + ngoba uzonikela noMowabi esandleni senu. + 19  Kumelwe nibhubhise wonke amadolobha avikelwe ngezindonga eziphakeme + nawo wonke amadolobha ekhethelo, kufanele nigawule zonke izihlahla ezinhle, nivale zonke iziphethu zamanzi, futhi zonke izindawo ezinhle kufanele nizicekele phansi ngamatshe.” + 20  Ekuseni ngesikhathi somnikelo wokudla okusanhlamvu, + kwakugeleza amanzi eqhamuka ngasohlangothini luka-Edomi, izwe lagcwala amanzi. 21  Bonke abakwaMowabi bezwa ukuthi la makhosi ayekhuphukile ezolwa nabo, ngakho babizela ndawonye wonke amadoda aphuma impi base bema emngceleni. 22  Lapho bevuka ekuseni kakhulu, ilanga lalikhanya phezu kwamanzi, kwabakwaMowabi ngaphesheya amanzi ayebonakala ebomvu kungathi igazi. 23  Bathi: “Yigazi leli! La makhosi abulalane wodwa ngenkemba. Ngakho madoda akwaMowabi, asihambeni siyothatha impango!” + 24  Lapho befika ekamu lika-Israyeli, ama-Israyeli asukuma aqala ukubabulala abakwaMowabi, bawabalekela. + Asondela kwaMowabi, ehamba ebabulala abakwaMowabi. 25  Abhidliza amadolobha, kuzo zonke izindawo ezinhle ngamunye wayephonsa itshe, azigcwalisa ngamatshe; avala zonke iziphethu zamanzi, + agawula nazo zonke izihlahla ezinhle. + Ekugcineni kwasala izindonga zamatshe zaseKhiri-haresethi kuphela, + labo abajikijela ngezindwayimane balizungeza idolobha balihlasela. 26  Lapho inkosi yakwaMowabi ibona ukuthi inqotshiwe empini, yathatha amadoda angu-700 ahlome ngezinkemba ukuze ifohle iye ngasenkosini yakwa-Edomi; + kodwa abakwazanga. 27  Ngakho yathatha indodana yayo eyizibulo eyayizobusa esikhundleni sayo yayinikela njengomhlatshelo oshiswayo + phezu kodonga. Wathukuthelelwa kakhulu u-Israyeli, kangangokuba wayeka ukuyivimbezela wabuyela ezweni lakhe.

Imibhalo yaphansi

Noma, “owayevame ukuthela amanzi ezandleni zika-Eliya.”
Noma, “Ngihlangene ngani nawe?”
NgesiHebheru, “engimi phambi kwakhe.”
Noma, “umdlali wezinsimbi zomculo.”
NgesiHebheru, “isandla sikaJehova saba phezu kwakhe.”
Noma, “kule mihosha.”
Noma, “le mihosha.”