Eyesibili YamaKhosi 23:1-37

  • UJosiya wenza izinguquko (1-20)

  • Kugujwa iPhasika (21-23)

  • UJosiya wenza ezinye izinguquko (24-27)

  • UJosiya uyafa (28-30)

  • UJehowahazi uba yinkosi kwaJuda (31-33)

  • UJehoyakimi uba yinkosi kwaJuda (34-37)

23  Ngakho inkosi yayala ukuba kubizwe wonke amadoda amadala akwaJuda nawaseJerusalema. +  Ngemva kwalokho inkosi yakhuphukela endlini kaJehova kanye nawo wonke amadoda akwaJuda, zonke izakhamuzi zaseJerusalema, abapristi nabaprofethi—bonke abantu, kusukela komncane kuya komdala. Yabafundela wonke amazwi encwadi + yesivumelwano + eyayitholakale endlini kaJehova. +  Inkosi yama ngasensikeni yenza isivumelwano* phambi kukaJehova + sokuthi izolandela uJehova igcine imiyalo yakhe, izikhumbuzo zakhe nemithetho yakhe ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke umphefumulo* wayo ngokwenza ngokuvumelana namazwi alesi sivumelwano ayelotshwe kule ncwadi. Bonke abantu basamukela isivumelwano. +  Inkosi yayala uHilikiya + umpristi ophakeme, abapristi besigaba sesibili nabalindimnyango ukuba bakhiphe zonke izitsha ezazenzelwe uBhali ethempelini likaJehova nezazenzelwe isigxobo esingcwele *+ nezazenzelwe zonke izinkanyezi zezulu. Yazishisa ngaphandle kweJerusalema endaweni eyehlela eKidroni, yathatha umlotha wazo yawuyisa eBhethele. +  Yaxosha abapristi bonkulunkulu bezinye izizwe, ababebekwe amakhosi akwaJuda ukuba bashunqise umusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme emadolobheni akwaJuda nasezindaweni eziseduze neJerusalema, nalabo abashunqisa umusi womhlatshelo bewushunqisela uBhali, ilanga, inyanga, imilaza nazo zonke izinkanyezi zamazulu. +  Wakhipha isigxobo esingcwele *+ endlini kaJehova wasikhiphela emaphethelweni eJerusalema, eSigodini SaseKidroni, wasishisa + eSigodini SaseKidroni wasigaya saba luthuli, waphonsa uthuli lwaso emathuneni abantukazana. +  Wabhidliza namagumbi ezifebe zesilisa zasethempelini + ayesendlini kaJehova, lapho abesifazane babelukela khona amatende okukhonza ezigxobo ezingcwele.*  Walanda bonke abapristi emadolobheni akwaJuda, wangcolisa izindawo eziphakeme abapristi ababeshunqisa kuzo umusi womhlatshelo, kusukela eGeba + kuze kube seBheri-sheba. + Wadiliza nezindawo eziphakeme ezazisesangweni likaJoshuwa induna yedolobha, ezazingakwesobunxele lapho umuntu engena esangweni ledolobha.  Abapristi bezindawo eziphakeme abazange bakhonze e-altare likaJehova eJerusalema, + kodwa babesidla isinkwa esingenamvubelo kanye nabafowabo. 10  Walingcolisa neThofeti + eliseSigodini Samadodana KaHinomu, *+ ukuze kungabikho muntu oshisa indodana noma indodakazi yakhe emlilweni njengomhlatshelo oya kuMoleki. + 11  Amahhashi ayenikelwe ngamakhosi akwaJuda elangeni akawavumelanga ukuba angene endlini kaJehova ngegumbi* likaNathani-meleki isikhulu segceke, elalisemiphemeni; wazishisa ngomlilo izinqola ezazinikelwe elangeni. + 12  Inkosi yadiliza ama-altare ayakhiwe amakhosi akwaJuda phezu kophahla lwegumbi + eliphezulu lika-Ahazi, kanye nama-altare ayakhiwe uManase emagcekeni amabili endlu kaJehova. + Yawaphihliza, yaphonsa uthuli lwawo eSigodini SaseKidroni. 13  Inkosi yangcolisa izindawo eziphakeme ezaziphambi kweJerusalema, ezazingaseningizimu* yeNtaba Yencithakalo,* uSolomoni inkosi yakwa-Israyeli ayezakhele u-Ashitoreti unkulunkulukazi onyanyekayo wabaseSidoni; noKemoshi unkulunkulu onyanyekayo wabakwaMowabi; noMilkomu + unkulunkulu onyanyekayo wabakwa-Amoni. + 14  Yaphihliza izinsika ezingcwele zaba izicucu, yagawula izigxobo ezingcwele *+ yagcwalisa izindawo zazo ngamathambo abantu. 15  Yabhidliza ne-altare elaliseBhethele, indawo ephakeme eyayakhiwe uJerobowamu indodana kaNebhati, eyabangela ukuba u-Israyeli one. + Ngemva kokubhidliza lelo altare nendawo ephakeme, wayishisa indawo ephakeme, wayigaya yaba uthuli washisa nesigxobo esingcwele. *+ 16  Lapho uJosiya ephenduka futhi ebona amathuna ayesentabeni, wathi makuthathwe amathambo kulawo mathuna, wabe esewashisa phezu kwe-altare ukuze alenze lingakufanelekeli ukukhulekela, ngokwezwi likaJehova elalimenyezelwe umuntu kaNkulunkulu weqiniso, lapho ebikezela ukuthi lezi zinto zazizokwenzeka. + 17  Wabe esethi: “Elikabani leliya thuna elilaphaya?” Amadoda edolobha athi kuye: “Yithuna lomuntu kaNkulunkulu weqiniso wakwaJuda + owabikezela lezi zinto ozenzile e-altare laseBhethele.” 18  Ngakho wathi: “Wayekeni kanjalo amathambo akhe, ningavumeli muntu awathinte.” Ngakho bawayeka amathambo akhe kanye namathambo omprofethi owayevela eSamariya. + 19  UJosiya wasusa zonke izindlu zokukhonza ezazisezindaweni eziphakeme emadolobheni aseSamariya + amakhosi akwa-Israyeli ayezakhele ukucasula uNkulunkulu, wenza kuzo okufanayo nalokho ayekwenze eBhethele. + 20  Ngakho wabulala bonke abapristi bezindawo eziphakeme ababelapho, ebabulalela phezu kwama-altare, washisa namathambo abantu phezu kwawo. + Ngemva kwalokho wabuyela eJerusalema. 21  Inkosi yabe isiyala bonke abantu, yathi: “Gubhelani uJehova uNkulunkulu wenu iPhasika + njengoba kulotshiwe kule ncwadi yesivumelwano.” + 22  Akukho Phasika elinjengaleli eliye lagujwa kusukela ezinsukwini abahluleli ababahlulela ngazo u-Israyeli, nakuzo zonke izinsuku zamakhosi akwa-Israyeli namakhosi akwaJuda. + 23  Kodwa ngonyaka ka-18 weNkosi uJosiya, leli Phasika lagujelwa uJehova eJerusalema. 24  UJosiya wasusa abasebenzelana nemimoya, ababikezeli bekusasa, + izithombe zamatherafi, *+ izithixo ezinyanyekayo* nazo zonke izinto ezinyanyekayo ezase zikhona ezweni lakwaJuda naseJerusalema, ukuze afeze amazwi oMthetho + ayelotshwe encwadini uHilikiya umpristi ayeyithole endlini kaJehova. + 25  Akukho nkosi eyaba njengaye ngaphambi kwakhe, eyabuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yayo nangawo wonke umphefumulo *+ wayo nangawo wonke amandla ayo, ngokuvumelana nawo wonke uMthetho KaMose; nangemva kwakhe akuvelanga nkosi efana naye. 26  Noma kunjalo, intukuthelo kaJehova ayibohlanga ngokumelene noJuda ngenxa yazo zonke izinto ezicasulayo uManase ayezenzile ukuze acasule uNkulunkulu. + 27  UJehova wathi: “NoJuda ngizomsusa emehlweni ami, + njengoba nje ngimsusile u-Israyeli; + ngizolilahla leli dolobha engalikhetha, iJerusalema, nendlu engathi ngayo, ‘Igama lami liyoqhubeka lilapho.’ ” + 28  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJosiya, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 29  Ezinsukwini zakhe uFaro Nekho inkosi yaseGibhithe weza ezolwa nenkosi yase-Asiriya ngaseMfuleni i-Ewufrathe, iNkosi uJosiya yaphuma yayolwa naye; kodwa lapho uNekho embona uJosiya, wambulala eMegido. + 30  Ngakho izinceku zakhe zathatha isidumbu sakhe eMegido ngenqola zasiyisa eJerusalema zamngcwaba ethuneni lakhe. Abantu bakulelo zwe bathatha uJehowahazi indodana kaJosiya bamgcoba waba yinkosi esikhundleni sikayise. + 31  UJehowahazi + wayeneminyaka engu-23 lapho eba inkosi, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema. Igama likanina kwakunguHamuthali + indodakazi kaJeremiya waseLibhina. 32  Wenza okubi emehlweni kaJehova, ngokwakho konke okwakwenziwe okhokho bakhe. + 33  UFaro Nekho + wamvalela ejele eRibila + ezweni laseHamati, ukuze angabe esabusa eJerusalema, wayesenqumela izwe inhlawulo yamathalenta* esiliva angu-100 nethalenta legolide. + 34  Ngaphezu kwalokho, uFaro Nekho wenza u-Eliyakimi indodana kaJosiya waba inkosi esikhundleni sikaJosiya uyise, washintsha igama lakhe laba uJehoyakimi; uJehowahazi wamthatha wamyisa eGibhithe, + lapho agcina efele khona. + 35  UJehoyakimi wanika uFaro isiliva negolide, kodwa kwadingeka akhokhise abantu intela, ukuze anikeze uFaro isiliva ayelifuna. Wakhokhisa umuntu ngamunye inani elinqunyiwe lesiliva negolide kubantu bezwe, ukuze alinike uFaro Nekho. 36  UJehoyakimi + wayeneminyaka engu-25 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-11 eJerusalema. + Igama likanina kwakunguZebhida indodakazi kaPhedaya waseRuma. 37  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, + ngokwakho konke okwakwenziwe okhokho bakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “yavuselela isivumelwano.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “iGehena.”
Noma, “ngekamelo lokudlela.”
NgesiHebheru, “ezazingakwesokudla.” Okuwukuthi eningizimu uma umuntu ebheke empumalanga.
Okuwukuthi, iNtaba Yeminqumo, ikakhulukazi ingxenye yayo eseningizimu eyaziwa nangokuthi iNtaba Yecala.
Noma, “onkulunkulu bomndeni; izithixo.”
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.