Eyesibili YamaKhosi 21:1-26

  • UManase uba yinkosi kwaJuda; ukuchitha kwakhe igazi (1-18)

    • IJerusalema lizobhujiswa (12-15)

  • U-Amoni uba yinkosi kwaJuda (19-26)

21  UManase + wayeneminyaka engu-12 lapho eba yinkosi, wabusa iminyaka engu-55 eJerusalema. + Igama likanina kwakunguHefiziba.  Wenza okubi emehlweni kaJehova, elandela imikhuba enyanyekayo yezizwe + uJehova ayezixoshe phambi kwabantu bakwa-Israyeli. +  Wakha kabusha izindawo eziphakeme uHezekiya uyise ayezidilizile, + wamisela uBhali ama-altare wenza nesigxobo esingcwele, *+ njengoba nje u-Ahabi inkosi yakwa-Israyeli ayenzile. + Wakhothamela lonke ibutho lamazulu walikhonza. +  Wakha nama-altare endlini kaJehova, + uJehova ayethe ngayo: “Igama lami ngizolibeka eJerusalema.” +  Wakhela lonke ibutho lamazulu + ama-altare emagcekeni amabili endlu kaJehova. +  Washisa indodana yakhe emlilweni njengomhlatshelo; wenza imilingo, + wamisa abasebenzelana nemimoya nababikezeli bekusasa. + Wenza okubi kakhulu emehlweni kaJehova, wamcasula.  Wabeka umfanekiso oqoshiwe ayewenzile wesigxobo esingcwele *+ endlini uJehova ayethe ngayo kuDavide nakuSolomoni indodana yakhe: “Kule ndlu naseJerusalema engilikhethile kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli, ngizobeka igama lami kuze kube phakade. +  Ngeke ngiphinde ngibangele ukuba ama-Israyeli asuke ezweni engalinika okhokho bawo, + uma nje enza ngokucophelela konke engiwayale ngakho, + wonke uMthetho inceku yami uMose awayala ukuba awugcine.”  Kodwa awazange alalele, uManase waqhubeka ewadukisa, ewenzisa okubi kakhulu ukwedlula izizwe uJehova ayeziqothule phambi kwama-Israyeli. + 10  UJehova waqhubeka ekhuluma esebenzisa izinceku zakhe abaprofethi, + ethi: 11  “UManase inkosi yakwaJuda wenze zonke lezi zinto ezinyanyekayo; wenze ngokukhohlakala ukwedlula wonke ama-Amori + ayengaphambi kwakhe, + wenza nokuba uJuda one ngezithixo zakhe ezinyanyekayo.* 12  Ngakho yilokhu uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli akushoyo: ‘Bheka ngiletha inhlekelele phezu kweJerusalema + noJuda, eyokwenza noma ubani ozwa ngayo ashaqeke. *+ 13  Ngizokwelulela phezu kweJerusalema intambo yokukala + eyasetshenziswa eSamariya + nethuluzi lokuqondisa elasetshenziswa endlini ka-Ahabi, + ngiyolisulisisa iJerusalema njengalapho umuntu esulisisa isitsha, esisula bese esiphendula esibhekisa phansi. + 14  Ngizobalaxaza abasele befa lami + ngibanikele ezitheni zabo, bayothunjwa, nempahla yabo iyothathwa yizo zonke izitha zabo, + 15  ngenxa yokuthi benze okubi emehlweni ami futhi bebelokhu bengicasula kusukela osukwini okhokho babo abaphuma ngalo eGibhithe kuze kube namuhla.’ ” + 16  UManase wachitha negazi eliningi kakhulu elingenacala kangangokuba lalingagcwala iJerusalema kusukela kolunye uhlangothi kuya kolunye, + ngaphandle kwesono sakhe sokubangela ukuba uJuda one ngokwenza okubi emehlweni kaJehova. 17  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaManase nakho konke akwenza nezono azenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 18  Ekugcineni uManase walala nokhokho bakhe wangcwatshwa engadini yendlu yakhe, engadini ka-Uziza; + u-Amoni indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 19  U-Amoni + wayeneminyaka engu-22 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka emibili eJerusalema. + Igama likanina kwakunguMeshulemeti indodakazi kaHaruzi waseJothiba. 20  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, njengoba nje uManase uyise ayenzile. + 21  Wahamba ngazo zonke izindlela zikayise, waqhubeka ekhonza izithixo ezinyanyekayo uyise ayezikhonza. + 22  Ngakho wamshiya uJehova uNkulunkulu wokhokho bakhe, akazange ahambe endleleni kaJehova. + 23  Ekugcineni izinceku zika-Amoni zamakhela uzungu zayibulala inkosi endlini yayo. 24  Kodwa abantu bezwe bababulala bonke labo abakhela iNkosi u-Amoni uzungu, benza uJosiya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. + 25  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Amoni, lokho akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 26  Ngakho bamngcwaba ethuneni lakhe engadini ka-Uziza; + uJosiya indodana yakhe + wabusa esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
NgesiHebheru, “eyokwenza izindlebe zanoma ubani ozwa ngayo zinkeneneze.”