Eyesibili YamaKhosi 2:1-25

  • U-Eliya unyukela phezulu ngesivunguvungu (1-18)

    • U-Elisha uthola isembatho sabaprofethi sika-Eliya (13, 14)

  • U-Elisha ukhipha ubuthi emanzini aseJeriko (19-22)

  • Amabhere abulala abafana abancane baseBhethele (23-25)

2  Lapho uJehova esezonyusela u-Eliya + esibhakabhakeni* ngesivunguvungu, + u-Eliya no-Elisha + basuka eGiligali. +  U-Eliya wathi ku-Elisha: “Ngicela usale lapha ngoba uJehova ungithume eBhethele.” Kodwa u-Elisha wathi: “Ngifunga uJehova kuwe,* ngeke ngikushiye.” Ngakho behlela eBhethele. +  Ngemva kwalokho amadodana abaprofethi* ayeseBhethele aphuma aya ku-Elisha athi kuye: “Uyazi yini ukuthi namuhla uJehova uyayithatha inkosi yakho, ngeke isaba inhloko phezu kwakho?” + Yena wathi: “Thulani. Ngikwazi kahle lokho.”  U-Eliya wathi kuye: “Elisha, ngicela usale lapha ngoba uJehova ungithume eJeriko.” + Kodwa yena wathi: “Ngifunga uJehova kuwe,* ngeke ngikushiye.” Ngakho bahamba baze bafika eJeriko.  Amadodana abaprofethi ayeseJeriko eza ku-Elisha athi kuye: “Uyazi yini ukuthi namuhla uJehova uyayithatha inkosi yakho, ngeke isaba inhloko phezu kwakho?” Yena wathi: “Thulani. Ngikwazi kahle lokho.”  Manje u-Eliya wathi kuye: “Ngicela usale lapha ngoba uJehova ungithume eJordani.” Kodwa yena wathi: “Ngifunga uJehova kuwe,* ngeke ngikushiye.” Ngakho bobabili baqhubeka nendlela.  Amadodana abaprofethi angu-50 nawo ahamba, afike ama buqamama ababuka, njengoba bona bobabili bemi ngaseJordani.  U-Eliya wathatha isembatho sakhe + esikhethekile wasisonga washaya ngaso amanzi, ahlukana phakathi aya ngapha nangapha, bobabili bawela emhlabathini owomile. +  Lapho nje sebewelile u-Eliya wathi ku-Elisha: “Cela ofuna ngikwenzele kona ngaphambi kokuba uNkulunkulu angithathe.” Ngakho u-Elisha wathi: “Ngicela ukuba ngithole izingxenye ezimbili zomoya *+ wakho.” + 10  Waphendula wathi: “Ucele into enzima. Uma ungibona lapho ngithathwa, kuzokwenzeka kuwe ngaleyo ndlela; kodwa uma ungangiboni, ngeke kwenzeke.” 11  Njengoba babehamba bexoxa, kungazelelwe inqola evuthayo namahhashi avuthayo + kwabahlukanisa phakathi, u-Eliya wenyukela esibhakabhakeni* ngesivunguvungu. + 12  Njengoba u-Elisha ayebukele, wayememeza ethi: “Baba, baba! Inqola ka-Israyeli nabagibeli bakhe bamahhashi!” + Lapho engasamboni, wabamba izingubo zakhe waziklebhula. + 13  Ngemva kwalokho wacosha isembatho esikhethekile + esasiwe ku-Eliya, waphindela emuva wafike wama ngasosebeni lweJordani. 14  Wathatha isembatho esikhethekile esasiwe ku-Eliya washaya ngaso amanzi wathi: “Uphi uJehova uNkulunkulu ka-Eliya?” Lapho eshaya amanzi, ahlukana aya ngapha nangapha u-Elisha wawela. + 15  Lapho amadodana abaprofethi ayeseJeriko embona esekude, athi: “Umoya ka-Eliya usuphezu kuka-Elisha.” + Ngakho ahamba ayomhlangabeza afike akhothama phambi kwakhe. 16  Athi kuye: “Phakathi kwezinceku zakho kukhona amadoda angu-50 anesibindi. Sicela uwavumele ahambe ayofuna inkosi yakho. Mhlawumbe umoya* kaJehova uyiphakamisile wase uyiphonsa kwenye yezintaba noma kwesinye sezigodi.” + Kodwa wathi: “Ningawathumi.” 17  Aqhubeka emncenga waze waba namahloni, ngakho wathi: “Wathumeni.” Awathuma amadoda angu-50, amfuna izinsuku ezintathu kodwa awamtholanga. 18  Lapho ebuyela kuye amthola ehleli eJeriko. + Wathi kuwo: “Angishongo yini ukuthi ningahambi?” 19  Ngemva kwesikhathi amadoda akulelo dolobha athi ku-Elisha: “Inkosi yethu iyazibonela ukuthi leli dolobha lisendaweni enhle; + kodwa amanzi anobuthi nezwe libangela ukuchitheka kwezisu.” 20  Wathi: “Ngiletheleni isitsha esincane esisha nifake usawoti kuso.” Ngakho amlethela sona. 21  Ngemva kwalokho waphuma waya emthonjeni wamanzi wafike wathela usawoti kuwo + wathi: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Sengibukhiphile ubuthi kula manzi. Ngeke esabulala noma abangele ukuchitheka kwezisu.’ ” 22  Lawo manzi awaphindanga aba nobuthi kuze kube namuhla, ngokwezwi lika-Elisha. 23  Wasuka lapho wakhuphukela eBhethele. Njengoba ayehamba ngendlela, abanye abafana abancane baphuma edolobheni bamedelela, + babelokhu bethi kuye: “Yenyuka, mpandla ndini! Yenyuka, mpandla ndini!” 24  Ekugcineni waphenduka, wababheka, wabaqalekisa egameni likaJehova. Kwabe sekuphuma amabhere amabili ensikazi + ehlathini adwengula abafana abangu-42 kubo. + 25  Wasuka lapho, waqhubeka nohambo lwakhe waya eNtabeni iKarmeli, + ukusuka lapho waphindela eSamariya.

Imibhalo yaphansi

Noma, “emazulwini,” okuwukuthi, lapho kundiza khona izinyoni.
Noma, “Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho.”
Inkulumo ethi “amadodana abaprofethi” kubonakala sengathi ibhekisela esikoleni sokuqeqesha abaprofethi noma enhlanganweni yabaprofethi.
Noma, “Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho.”
Noma, “Kuphila kukaJehova nokuphila komphefumulo wakho.”
Lo moya kungaba umoya ongcwele kaNkulunkulu noma ubuntu buka-Eliya.
Noma, “emazulwini,” okuwukuthi, lapho kundiza khona izinyoni.
Noma, “isivunguvungu.”