Eyesibili YamaKhosi 17:1-41

  • UHosheya uba yinkosi kwa-Israyeli (1-4)

  • Umbuso wakwa-Israyeli uyawa (5, 6)

  • U-Israyeli uyadingiswa ngenxa yokuhlubuka (7-23)

  • Abantu bezinye izizwe balethwa emadolobheni aseSamariya (24-26)

  • Izinkolo zaseSamariya ezihlukahlukene (27-41)

17  Ngonyaka ka-12 ka-Ahazi inkosi yakwaJuda, uHosheya + indodana ka-Elahi waba yinkosi eSamariya phezu kuka-Israyeli; wabusa iminyaka engu-9.  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova, kodwa hhayi njengamakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe.  UShalimaneseri inkosi yase-Asiriya wakhuphuka ezolwa naye, + uHosheya waba yinceku yakhe waqala ukukhokha intela kuye. +  Nokho, inkosi yase-Asiriya yezwa ukuthi uHosheya uphakathi kwalabo abayakhela uzungu, ngoba wayethumele izithunywa kuSo inkosi yaseGibhithe, + akayikhokhanga nentela enkosini yase-Asiriya njengaseminyakeni yangaphambili. Ngakho inkosi yase-Asiriya yambopha yamvalela ejele.  Inkosi yase-Asiriya yahlasela lonke izwe, yafika eSamariya yalivimbezela iminyaka emithathu.  Ngonyaka ka-9 kaHosheya, inkosi yase-Asiriya yalinqoba iSamariya. + Ngemva kwalokho yathatha abantu bakwa-Israyeli yabadingisela + e-Asiriya yabahlalisa eHala naseHabori ngasemfuleni iGozani + nasemadolobheni amaMede. +  Lokhu kwabehlela ngenxa yokuthi abantu bakwa-Israyeli babonile kuJehova uNkulunkulu wabo, owabakhipha ezweni laseGibhithe ngaphansi kwesandla sikaFaro inkosi yaseGibhithe. + Bakhonza* abanye onkulunkulu, +  balandela amasiko ezizwe uJehova ayezixoshile phambi kwama-Israyeli, balandela namasiko ayesungulwe amakhosi akwa-Israyeli.  Ama-Israyeli ayenza izinto ezazingalungile kuJehova uNkulunkulu wawo. Azakhela izindawo eziphakeme kuwo wonke amadolobha awo, + ezinqabeni zokuqapha nasemadolobheni anezivikelo eziqinile.* 10  Azimisela izinsika ezingcwele nezigxobo ezingcwele *+ phezu kwawo wonke amagquma aphakeme nangaphansi kwazo zonke izihlahla ezikhephuzelayo; + 11  ayeshunqisa nomusi womhlatshelo phezu kwazo zonke izindawo eziphakeme njengoba nje zazenzile izizwe uJehova ayezixoshile phambi kwawo. + Aqhubeka enza izinto ezimbi ukuze acasule uJehova. 12  Aqhubeka ekhonza izithixo ezinyanyekayo, *+ uJehova ayethe kuwo ngokuphathelene nazo: “Ningayenzi le nto!” + 13  UJehova wayelokhu emxwayisa u-Israyeli noJuda ngabo bonke abaprofethi bakhe nangabo bonke ababoni bemibono, + ethi: “Shiyani izindlela zenu ezimbi! + Gcinani imiyalo yami nemithetho yami, ngokuvumelana nawo wonke umthetho engayala ngawo okhokho benu nenganinika wona ngezinceku zami abaprofethi.” 14  Kodwa abalalelanga, baba nenkani njengokhokho* babo abangazange babe nokholo kuJehova uNkulunkulu wabo. + 15  Babelokhu bezenqaba iziqondiso zakhe nesivumelwano sakhe + ayesenze nokhokho babo nezikhumbuzo zakhe ayebaxwayise ngazo, + baqhubeka belandela izithixo eziyize + futhi baba yize nabo ngokwabo, + belingisa izizwe ezazakhelene nabo, uJehova ayebayale ukuba bangenzi njengazo. + 16  Bayishiya yonke imiyalo kaJehova uNkulunkulu wabo benza izithombe zamathole amabili ensimbi *+ nesigxobo esingcwele, *+ bakhothamela zonke izinkanyezi zezulu + bakhonza noBhali. + 17  Bashisa amadodana namadodakazi abo emlilweni njengomhlatshelo, + babhula + babheka namabika, bazinikela* ekwenzeni okubi emehlweni kaJehova, ukuze bamcasule. 18  Ngakho uJehova wamthukuthelela kakhulu u-Israyeli, kangangokuba wamsusa phambi kwamehlo akhe. + Akavumelanga ukuba kusale noyedwa ngaphandle kwesizwe sakwaJuda. 19  Ngisho noJuda akazange ayigcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakhe; + walandela amasiko u-Israyeli ayehamba ngawo. + 20  UJehova wayilahla yonke inzalo ka-Israyeli, wayihlazisa, wayinikela ezandleni zabaphangi, kwaze kwaba yilapho eseyilahlile yasuka phambi kwakhe. 21  Wamhlwitha u-Israyeli endlini kaDavide, babeka uJerobowamu indodana kaNebhati waba yinkosi. + Kodwa uJerobowamu wabangela u-Israyeli ukuba ayeke ukulandela uJehova, wambangela nokuba enze isono esikhulu. 22  Ama-Israyeli ahamba kuzo zonke izono uJerobowamu ayezenzile. + Awasukanga kuzo 23  kwaze kwaba yilapho uJehova emsusa u-Israyeli phambi kwamehlo akhe, njengoba nje ayekhulumile ngazo zonke izinceku zakhe abaprofethi. + Ngakho u-Israyeli wasuswa ezweni lakhe wadingiselwa e-Asiriya + lapho ekhona kuze kube namuhla. 24  Ngemva kwalokho inkosi yase-Asiriya yaletha abantu baseBhabhiloni, baseKhutha, base-Ava, baseHamati nabaseSefarivayimi + yabahlalisa emadolobheni aseSamariya esikhundleni sama-Israyeli; bathatha iSamariya bahlala emadolobheni alo. 25  Lapho beqala ukuhlala lapho abazange bamesabe* uJehova. Ngakho uJehova wathumela amabhubesi phakathi kwabo, + abulala abanye kubo. 26  Kwathunyelwa umbiko enkosini yase-Asiriya, kwathiwa: “Izizwe oziyise ekudingisweni wazihlalisa emadolobheni aseSamariya aziyazi inkolo* kaNkulunkulu waleliya zwe. Ngakho ulokhu ethumela amabhubesi phakathi kwazo; ayazibulala ngoba akekho noyedwa kuzo owazi inkolo kaNkulunkulu wezwe.” 27  Inkosi yase-Asiriya yaphendula yathi: “Thathani omunye wabapristi kulabo enabasusa lapho nabayisa ekudingisweni nimbuyisele ayohlala khona ukuze abafundise inkolo kaNkulunkulu walelo zwe.” 28  Ngakho omunye wabapristi ababedingisiwe besuka eSamariya waphindela eBhethele + wayohlala khona, wabafundisa indlela okufanele bamesabe* ngayo uJehova. + 29  Nokho, isizwe ngasinye sazenzela unkulunkulu waso,* sambeka ezindlini zokukhonza ezindaweni eziphakeme amaSamariya ayezakhile; isizwe ngasinye senza kanjalo emadolobheni esasihlala kuwo. 30  Abantu baseBhabhiloni benza uSukoti-bhenoti, abantu baseKhuti benza uNerigali, abantu baseHamati + benza u-Ashima, 31  ama-Ava wona enza uNibhihazi noTharithaki. AmaSefarivayimi ayeshisa amadodana awo emlilweni, enzela u-Adirameleki no-Anameleki onkulunkulu baseSefarivayimi + umhlatshelo. 32  Nakuba babemesaba uJehova, bazibekela abapristi bezindawo eziphakeme bebakhetha kubantu abavamile nje ukuba bakhonze emathempelini asezindaweni eziphakeme. + 33  Bamesaba uJehova, kodwa bakhonza nonkulunkulu babo ngokwenkolo* yezizwe ababedingiswe besuswa kuzo. + 34  Kuze kube namuhla benza ngokwezinkolo* zabo zangaphambili. Akekho kubo okhonza* uJehova futhi akekho ogcina imithetho yakhe, izahlulelo zakhe, uMthetho nomyalo uJehova awunika amadodana kaJakobe, ogama lakhe alishintsha laba ngu-Israyeli. + 35  Lapho uJehova enza isivumelwano nawo + wawayala wathi: “Ningabesabi abanye onkulunkulu, ningabakhothameli noma nibakhonze noma nibenzele umhlatshelo. + 36  Kodwa uJehova owanikhipha ezweni laseGibhithe ngamandla amakhulu nangengalo eyeluliwe, + nguYe okufanele nimesabe, + nimkhothamele futhi nimenzele umhlatshelo. 37  Iziqondiso, izahlulelo, uMthetho nomyalo anilobela wona, + kufanele niwugcine ngokucophelela ngaso sonke isikhathi, ningabesabi abanye onkulunkulu. 38  Akumelwe nisikhohlwe isivumelwano engasenza nani, + akumelwe nesabe abanye onkulunkulu. 39  Kodwa nguJehova uNkulunkulu wenu okufanele nimesabe, njengoba kunguye oyonikhulula esandleni sazo zonke izitha zenu.” 40  Kodwa azizange zilalele, zenza ngokuvumelana nenkolo* yazo yangaphambili. + 41  Ngakho lezi zizwe zamesaba uJehova, + kodwa zazikhonza nemifanekiso yazo ebaziwe. Amadodana azo nabazukulu bazo, benza njengoba nje kwakwenze okhokho babo kuze kube namuhla.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “Besaba.”
Okuwukuthi, kuyo yonke indawo, kungaba indawo ehlala idlanzana noma ehlala abantu abaningi.
Lena yinkulumo yesiHebheru okungenzeka ihlobene negama elisho “ubulongwe,” isetshenziswa njengenkulumo yokwedelela.
NgesiHebheru, “bazenza lukhuni izintamo zabo njengezintamo zokhokho.”
Noma, “amabili ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”
NgesiHebheru, “bazithengisela.”
Noma, “bamkhonze.”
Noma, “aziwazi amasiko enkolo.”
Noma, “bamkhonze.”
Noma, “onkulunkulu baso.”
Noma, “ngokwamasiko enkolo.”
Noma, “ngokwamasiko ezinkolo.”
NgesiHebheru, “owesaba.”
Noma, “namasiko enkolo.”