Eyesibili YamaKhosi 16:1-20

  • U-Ahazi uba yinkosi kwaJuda (1-6)

  • U-Ahazi ufumbathisa ama-Asiriya (7-9)

  • U-Ahazi wakha i-⁠altare elifana nelezizwe ezikhonza izithixo (10-18)

  • U-Ahazi uyafa (19, 20)

16  Ngonyaka ka-17 kaPheka indodana kaRemaliya, u-Ahazi + indodana kaJothamu inkosi yakwaJuda waba yinkosi.  U-Ahazi wayeneminyaka engu-20 lapho eba yinkosi, wabusa iminyaka engu-16 eJerusalema. Akazange enze okulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe njengoba kwenza uDavide ukhokho wakhe. +  Kunalokho, wahamba endleleni yamakhosi akwa-Israyeli, + washisa ngisho nendodana yakhe emlilweni njengomhlatshelo, *+ elandela imikhuba enengekayo yezizwe + uJehova ayezixoshe phambi kwama-Israyeli.  Waqhubeka enza nemihlatshelo futhi eshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme, + emagqumeni nangaphansi kwazo zonke izihlahla ezinhle eziluhlaza. +  Yingaleso sikhathi lapho uRezini inkosi yaseSiriya noPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli abakhuphuka khona beyolwa neJerusalema. + Bamvimbezela u-Ahazi, kodwa abakwazanga ukulinqoba idolobha.  Ngaleso sikhathi uRezini inkosi yaseSiriya wabuyisela i-Elati + ku-Edomi, ngemva kwalokho wawaxosha amaJuda* e-Elati. Abakwa-Edomi bangena e-Elati futhi bahlala khona kuze kube namuhla.  Ngakho u-Ahazi wathumela izithunywa kuThigilati-phileseri + inkosi yase-Asiriya, wathi: “Ngiyinceku yakho nendodana yakho. Khuphuka ungisindise emakhosini angihlaselayo, inkosi yaseSiriya nenkosi yakwa-Israyeli.”  Ngakho u-Ahazi wathatha isiliva negolide elalitholakala endlini kaJehova nasendaweni yokugcina ingcebo endlini* yenkosi wakuthumelela inkosi yase-Asiriya njengesifumbathiso. +  Inkosi yase-Asiriya yasamukela isicelo sakhe yakhuphukela eDamaseku yafike yalinqoba, abantu bakhona yabadingisela eKhiri, + uRezini yambulala. + 10  Ngemva kwalokho iNkosi u-Ahazi yahamba yayohlangana noThigilati-phileseri inkosi yase-Asiriya eDamaseku. Lapho ibona i-altare elaliseDamaseku, iNkosi u-Ahazi yathumelela u-Urija umpristi umklamo walelo altare obonisa indlela elakhiwe ngayo. + 11  U-Urija + umpristi walakha i-altare + ngokwazo zonke iziqondiso iNkosi u-Ahazi eyayizithumele iseDamaseku. U-Urija umpristi waqeda ukulakha ngaphambi kokuba iNkosi u-Ahazi ibuye eDamaseku. 12  Lapho inkosi ifika ivela eDamaseku futhi ilibona i-altare, yasondela e-altare yenza iminikelo kulo. + 13  Kulelo altare yanikela iminikelo eshiswayo yashunqisa neminikelo yokudla okusanhlamvu; yathulula iminikelo yayo ephuzwayo yafafaza negazi lemihlatshelo yayo ehlanganyelwayo. 14  Yasusa i-altare lethusi + elaliphambi kukaJehova endaweni yalo phambi kwendlu, phakathi kwe-altare layo nendlu kaJehova, yalibeka ohlangothini olusenyakatho lwe-altare layo. 15  INkosi u-Ahazi yayala u-Urija + umpristi, yathi: “Shunqisa umnikelo oshiswayo wasekuseni phezu kwe-altare elikhulu, + kanye nomnikelo wokudla okusanhlamvu + wakusihlwa, umnikelo wenkosi oshiswayo nomnikelo wayo wokudla okusanhlamvu, kanye neminikelo eshiswayo, iminikelo yokudla okusanhlamvu neminikelo ephuzwayo yabo bonke abantu. Kufanele ufafaze lonke igazi lomnikelo oshiswayo nalo lonke igazi leminye imihlatshelo kuleli altare. I-altare lethusi lona ngizobona ukuthi ngenzani ngalo.” 16  U-Urija umpristi wenza konke iNkosi u-Ahazi eyayikuyalile. + 17  Ngaphezu kwalokho, iNkosi u-Ahazi yahlahlela izinhlangothi eziyisicaba zezinqola + yasusa izimbiza phezu kwezinqola, + yehlisa uLwandle phezu kwezinkunzi zethusi + olwaluhlezi phezu kwazo yase ilubeka phezu komgandayo wamatshe. + 18  Yasusa umpheme owawusetshenziswa ngeSabatha owawakhiwe endlini, yasusa nomnyango inkosi eyayingena kuwo lapho iya endlini kaJehova. Lokhu yakwenza ngenxa yokwesaba inkosi yase-Asiriya. 19  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Ahazi, lokho akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. + 20  U-Ahazi washona, wangcwatshwa nokhokho bakhe eDolobheni LikaDavide; uHezekiya *+ indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “wadabulisa indodana yakhe emlilweni.”
Noma, “wabaxosha abantu bakwaJuda.”
Noma, “esigodlweni.”
Incazelo: “UJehova Uyaqinisana.”