Eyesibili YamaKhosi 15:1-38

  • U-Azariya uba yinkosi kwaJuda (1-7)

  • Amakhosi okugcina akwa-Israyeli: uZakariya (8-12), uShalumi (13-16), uMenahemu (17-22), uPhekaya (23-26), uPheka (27-31)

  • UJothamu uba yinkosi kwaJuda (32-38)

15  Ngonyaka ka-27 kaJerobowamu* inkosi yakwa-Israyeli, u-Azariya *+ indodana ka-Amaziya inkosi + yakwaJuda waba yinkosi. +  Wayeneminyaka engu-16 lapho eba yinkosi, wabusa eJerusalema iminyaka engu-52. Igama likanina kwakunguJekoliya waseJerusalema.  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova, njengoba nje uyise u-Amaziya ayenzile. +  Nokho, izindawo eziphakeme azizange zisuswe, + abantu babesayenza imihlatshelo beshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme. +  UJehova wayishaya ngesifo inkosi, yaba nochoko + yaze yashona; yahlala endlini yayo yodwa, + kuyilapho uJothamu + indodana yenkosi engamele isigodlo,* ahlulela abantu bezwe. +  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Azariya, + konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda.  Ngemva kwalokho u-Azariya washona, wangcwatshwa kanye nokhokho bakhe, + eDolobheni LikaDavide; uJothamu indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.  Ngonyaka ka-38 ka-Azariya + inkosi yakwaJuda, uZakariya + indodana kaJerobowamu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya, wabusa izinyanga eziyisithupha.  Wenza okubi emehlweni kaJehova, njengoba nje okhokho bakhe babenzile. Akazange asuke ezonweni zikaJerobowamu indodana kaNebhati, onisa ngazo u-Israyeli. + 10  UShalumi indodana kaJabeshi wamakhela uzungu wambulala + eJibhileyamu. + Ngemva kokuba esembulele wabusa esikhundleni sakhe. 11  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaZakariya, ulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 12  Lokhu kwakuwukugcwaliseka kwezwi likaJehova ayelikhulume kuJehu, elithi: “Izizukulwane ezine zamadodana akho + ziyohlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli.” + Kwenzeka ngaleyo ndlela. 13  UShalumi indodana kaJabeshi waba yinkosi ngonyaka ka-39 ka-Uziya + inkosi yakwaJuda, wabusa inyanga eyodwa eSamariya. 14  UMenahemu indodana kaGedi wakhuphuka esuka eTiriza + wafika eSamariya wabulala uShalumi + indodana kaJabeshi eSamariya. Lapho esembulele wabusa esikhundleni sakhe. 15  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaShalumi nozungu alwakha, ulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 16  Kungaleso sikhathi-ke lapho uMenahemu asuka khona eTiriza wahlasela iThifisa wabulala bonke ababekulo nendawo engaphansi kwalo, ngoba alizange limvulele amasango. Walihlasela waqhaqha* nabesifazane bakhona abakhulelwe. 17  Ngonyaka ka-39 ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uMenahemu indodana kaGedi waba yinkosi phezu kuka-Israyeli, wabusa iminyaka eyishumi eSamariya. 18  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova. Akazange asuke kuzo zonke izono uJerobowamu indodana kaNebhati onisa ngazo u-Israyeli, + zonke izinsuku zakhe. 19  UPhuli + inkosi yase-Asiriya weza ezohlasela izwe lakwa-Israyeli, uMenahemu wanika uPhuli amathalenta* esiliva angu-1 000, ukuze amsekele ekuqiniseni umbuso wakhe. + 20  Ukuze athole isiliva azolinika inkosi yase-Asiriya, uMenahemu wakhiphisa indoda ngayinye kwavelele nacebile kwa-Israyeli + amashekeli* esiliva angu-50. Ngemva kwalokho inkosi yase-Asiriya yabuyela emuva, ayibange isahlasela. 21  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaMenahemu, + konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 22  Ekugcineni uMenahemu walala nokhokho bakhe; uPhekaya indodana yakhe wabusa esikhundleni sakhe. 23  Ngonyaka ka-50 ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPhekaya indodana kaMenahemu waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka emibili. 24  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova. Akazange asuke ezonweni uJerobowamu indodana kaNebhati onisa ngazo u-Israyeli. + 25  Induna yakhe uPheka + indodana kaRemaliya yamakhela uzungu yambulala kanye no-Arigobhi no-Ariye* eSamariya enqabeni yendlu yenkosi.* Yayikanye namadoda angu-50 aseGileyadi. Ngemva kokumbulala yabusa esikhundleni sakhe. 26  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaPhekaya, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 27  Ngonyaka ka-52 ka-Azariya inkosi yakwaJuda, uPheka + indodana kaRemaliya waba yinkosi phezu kuka-Israyeli eSamariya, wabusa iminyaka engu-20. 28  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova. Akazange asuke ezonweni uJerobowamu indodana kaNebhati onisa ngazo u-Israyeli. + 29  Ezinsukwini zikaPheka inkosi yakwa-Israyeli, uThigilati-phileseri + inkosi yase-Asiriya wanqoba i-Ijoni, i-Abela-bheti-mahakha, + iJanowa, iKedeshi, + iHazori, iGileyadi + neGalile, lonke izwe lakwaNafetali, + wathumba abantu bakhona wabadingisela e-Asiriya. + 30  UHosheya + indodana ka-Elahi wakhela uPheka indodana kaRemaliya uzungu wambulala; wabusa esikhundleni sakhe ngonyaka ka-20 kaJothamu + indodana ka-Uziya. 31  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaPheka, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 32  Ngonyaka wesibili kaPheka indodana kaRemaliya inkosi yakwa-Israyeli, uJothamu + indodana ka-Uziya + inkosi yakwaJuda waba yinkosi. 33  Wayeneminyaka engu-25 lapho eba yinkosi, wabusa iminyaka engu-16 eJerusalema. Igama likanina kwakunguJerusha indodakazi kaZadoki. + 34  Waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova, njengoba nje u-Uziya uyise ayenzile. + 35  Nokho, izindawo eziphakeme azizange zisuswe, abantu babesayenza imihlatshelo beshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme. + Nguye owakha isango elingenhla lendlu kaJehova. + 36  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJothamu, lokho akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 37  Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukuthumela uRezini inkosi yaseSiriya noPheka + indodana kaRemaliya ukuba bahlasele uJuda. + 38  Ngemva kwalokho uJothamu washona, wangcwatshwa nokhokho bakhe eDolobheni LikaDavide ukhokho wakhe. U-Ahazi indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uJerobowamu II.
Incazelo: “UJehova Usizile.” Ubizwa ngokuthi u-Uziya kweyesi-2Kh 15:13; 2Kr 26:1-23; Isay 6:1; nakuZak 14:5.
Noma, “indlu.”
Noma, “wahlinza.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
Noma kungaba, “UPheka indodana kaRemaliya wamakhela uzungu ekanye no-Arigobhi no-Ariye bambulala.”
Noma, “yesigodlo senkosi.”