Eyesibili YamaKhosi 12:1-21

  • UJehowashi uba yinkosi kwaJuda (1-3)

  • UJehowashi ulungisa ithempeli (4-16)

  • Ukuhlasela kwamaSiriya (17, 18)

  • UJehowashi uyabulawa (19-21)

12  Ngonyaka wesikhombisa kaJehu, + uJehowashi + waba yinkosi, wabusa iminyaka engu-40 eJerusalema. Igama likanina kwakunguZibhiya waseBheri-sheba. +  UJehowashi waqhubeka enza okulungile emehlweni kaJehova zonke izinsuku ayelulekwa ngazo uJehoyada umpristi.  Nokho, izindawo eziphakeme + azizange zisuswe, abantu babesayenza imihlatshelo beshunqisa nomusi womhlatshelo ezindaweni eziphakeme.  UJehowashi wathi kubapristi: “Thathani yonke imali yeminikelo engcwele elethwa endlini kaJehova, + imali okumelwe ikhokhwe umuntu ngamunye, + imali abapristi abayinqumele abantu abenze izifungo, yonke imali umuntu ngamunye ayiletha endlini kaJehova ngokusuka enhliziyweni. +  Abapristi bazoyithatha kulabo abayinikelayo,* balungise ngayo indlu nomaphi lapho kunomonakalo* khona.” +  Ngonyaka ka-23 weNkosi uJehowashi, abapristi babengakawulungisi umonakalo endlini kaNkulunkulu. +  Ngakho iNkosi uJehowashi yabiza uJehoyada + umpristi nabanye abapristi yathi kubo: “Kungani ningayilungisi indlu? Ningabe nisathatha mali kulabo abanikelayo ngaphandle uma nizoyisebenzisela ukulungisa indlu.” +  Abapristi bavuma ukuthi ngeke besayithatha imali kubantu nokuthi ngeke isalungiswa yibo indlu.  UJehoyada umpristi manje wathatha ibhokisi + wabhoboza imbobo esivalweni salo walibeka eceleni kwe-altare kwesokudla lapho umuntu engena endlini kaJehova. Yilapho abapristi ababengabalindimnyango ababeyifaka khona yonke imali eyayilethwa endlini kaJehova. + 10  Kwakuthi noma nini lapho bebona ukuthi sekunemali eningi ebhokisini, unobhala wenkosi nompristi ophakeme babeza, bayikhiphe* bayibale imali eyayilethwe endlini kaJehova. + 11  Leyo mali babeyinika labo ababengamele umsebenzi owawenziwa endlini kaJehova. Bona babekhokhela abasebenza ngokhuni nabakhi ababesebenza endlini kaJehova, + 12  kanye nabakha ngamatshe nabaqopha amatshe. Bathenga nezingodo namatshe aqoshiwe okulungisa umonakalo osendlini kaJehova, enye imali bayisebenzisela zonke ezinye izindleko zokulungiswa kwendlu. 13  Nokho, ayikho imali eyayilethwe endlini kaJehova eyasetshenziselwa ukwenza izimbiza zesiliva, izinto zokucisha umlilo, izitsha, amacilongo + nanoma yiluphi uhlobo lwento yegolide noma yesiliva yendlu kaJehova. + 14  Babeyinika kuphela labo ababenza umsebenzi, bona bayisebenzisele ukulungisa indlu kaJehova. 15  Abantu ababebanika imali ukuba bayinike izisebenzi babengabaceli ukuba bachaze ukuthi bayisebenzise kanjani, ngoba babethembekile. + 16  Nokho imali yeminikelo yecala + nemali yeminikelo yesono, yayingalethwa endlini kaJehova; kwakungeyabapristi. + 17  Kungaleso sikhathi lapho uHazayeli + inkosi yaseSiriya akhuphuka khona wayolwa neGati, + walinqoba, okwathi ngemva kwalokho wahlasela iJerusalema. + 18  UJehowashi inkosi yakwaJuda wathatha yonke iminikelo engcwele uJehoshafati, uJehoramu no-Ahaziya okhokho bakhe, amakhosi akwaJuda, ababeyingcwelisile, wathatha neminikelo yakhe engcwele nalo lonke igolide elalitholakala endaweni yokugcina ingcebo endlini kaJehova nasendlini yenkosi* wakuthumela kuHazayeli inkosi yaseSiriya. + Ngakho wahoxa ekulweni neJerusalema. 19  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJehowashi, konke akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwaJuda. 20  Nokho, izinceku zikaJehowashi zamakhela uzungu + zambulala endlini eseNdundumeni, *+ endleleni eyehlela eSila. 21  Izinceku zakhe uJozakari indodana kaShimeyati noJehozabhadi indodana kaShomeri, yizona ezambulala. + Wangcwatshwa nokhokho bakhe eDolobheni LikaDavide, u-Amaziya indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “abajwayelene nabo.”
Noma, “iqhekeke.”
Noma, “bayifake ezikhwameni.” NgesiHebheru, “bayibophe.”
Noma, “nasesigodlweni.”
Noma, “eBheti-milo.”