Eyesibili YamaKhosi 11:1-21

  • U-Athaliya uhlwitha ubukhosi (1-3)

  • UJehowashi ubekwa ukuba abe inkosi ngasese (4-12)

  • U-Athaliya uyabulawa (13-16)

  • UJehoyada wenza izinguquko ezweni (17-21)

11  Lapho u-Athaliya + unina ka-Ahaziya, ebona ukuthi indodana yakhe ifile, + wabulala yonke inzalo yasebukhosini. *+  Nokho, uJehosheba indodakazi yeNkosi uJehoramu, udadewabo ka-Ahaziya, wathatha uJehowashi + indodana ka-Ahaziya wameba emadodaneni enkosi ayezobulawa, wamfaka ekamelweni lokulala elingaphakathi yena nomzanyana* wakhe. Bakwazi ukumcashisa ukuze u-Athaliya angamtholi, ngakho akazange abulawe.  Wahlala naye iminyaka eyisithupha ecashiswe endlini kaJehova ngesikhathi u-Athaliya ebusa izwe.  Ngonyaka wesikhombisa uJehoyada wabiza izinduna zamakhulu zonogada benkosi nezonogada besigodlo, *+ wazingenisa endlini kaJehova. Wenza nazo isivumelwano, wazifungisa endlini kaJehova, ngemva kwalokho wazibonisa indodana yenkosi. +  Waziyala, wathi: “Nakhu okumelwe nikwenze: Iqembu elilodwa kwamathathu kini lizogada indlu* yenkosi + ngeSabatha,  elinye lizoba sesangweni elibizwa ngokuthi iSango Lesisekelo, bese kuthi elinye lokugcina libe sesangweni elingemva konogada besigodlo. Nizoyigada ngokushintshana indlu.  Amaqembu enu amabili azobe engasebenzi ngeSabatha kumelwe ayigade ngokucophelela indlu kaJehova ukuze avikele inkosi.  Kumelwe niyihaqe inkosi nxazonke, ngamunye ephethe izikhali zakhe ngesandla. Noma ubani ongena phakathi kwenu uyobulawa. Ningahlukani nenkosi nomaphi lapho iya khona.”*  Izinduna zamakhulu + zenza njengoba nje uJehoyada umpristi ayeziyalile. Ngakho ngayinye yathatha amadoda angaphansi kwayo ayesebenza ngeSabatha, kanye nalawo ayengasebenzi ngeSabatha, zeza kuJehoyada umpristi. + 10  Umpristi wanika lezi zinduna zamakhulu imikhonto namahawu ayindilinga okwakungokweNkosi uDavide, okwakusendlini kaJehova. 11  Onogada besigodlo + bama ezindaweni zabo ngamunye ephethe izikhali zakhe ngesandla, kusukela ngasohlangothini lwesokudla lwendlu kuze kufike ohlangothini lwesobunxele lwendlu, ngase-altare + nangasendlini, nxazonke zenkosi. 12  Ngemva kwalokho uJehoyada wayikhiphela ngaphandle indodana yenkosi + wayithwesa umqhele noBufakazi *+ bayibeka yaba inkosi, bayigcoba. Bashaya ihlombe bathi: “Mana njalo nkosi!” + 13  Lapho u-Athaliya ezwa umsindo wabantu begijima, waphuthuma waya kubantu endlini kaJehova. + 14  Wabona inkosi imi ngasensikeni ngokwenkambiso. + Izinduna nabashaya amacilongo + babekanye nenkosi, nabo bonke abantu bezwe babejabule beshaya amacilongo. Lapho ebona lokhu u-Athaliya waklebhula izingubo zakhe wamemeza wathi: “Uzungu! Uzungu!” 15  Kodwa uJehoyada umpristi wayala izinduna zamakhulu + ezaziphethe ibutho lempi, wathi kuzo: “Mkhipheni phakathi kwebutho, uma kukhona omlandelayo, mbulaleni ngenkemba!” Ngoba umpristi wayethe: “Ningambulaleli endlini kaJehova u-Athaliya.” 16  Ngakho zambamba, kwathi lapho zifika naye esangweni lamahhashi lendlu yenkosi, *+ zambulalela khona. 17  UJehoyada wenza isivumelwano phakathi kukaJehova nenkosi nabantu, + ukuthi bazoqhubeka bengabantu bakaJehova, wenza nesivumelwano phakathi kwenkosi nabantu. + 18  Ngemva kwalokho bonke abantu bezwe baya endlini* kaBhali badiliza ama-altare akhe, + baphihliza imifanekiso yakhe, + babulala uMathani umpristi kaBhali + phambi kwama-altare. Umpristi wabe esemisa abaqondisi phezu kwendlu kaJehova. + 19  Ngaphezu kwalokho, wathatha izinduna zamakhulu, + onogada benkosi, onogada besigodlo + nabo bonke abantu bezwe, ukuba behlise inkosi beyisusa endlini kaJehova, baya endlini yenkosi* ngendlela edlula esangweni lonogada. Inkosi yabe isihlala esihlalweni sobukhosi. + 20  Ngakho bonke abantu bezwe bajabula, idolobha laba nokuthula, ngoba u-Athaliya babembulale ngenkemba endlini yenkosi. 21  UJehowashi + wayeneminyaka eyisikhombisa lapho eba inkosi. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “yonke imbewu yasebukhosini.”
Intombazane egada umntwana.
Noma, “nezabagijimi.”
Noma, “isigodlo.”
NgesiHebheru, “nenkosi lapho iphuma nalapho ingena.”
Kungenzeka kushiwo umqulu oqukethe uMthetho KaNkulunkulu.
Noma, “lesigodlo senkosi.”
Noma, “ethempelini.”
Noma, “esigodlweni.”