Eyesibili YamaKhosi 10:1-36

  • UJehu ubulala abendlu ka-Ahabi (1-17)

    • UJehonadaba uhambisana noJehu (15-17)

  • UJehu ubulala izikhonzi zikaBhali (18-27)

  • Ukufingqwa komlando wokubusa kukaJehu (28-36)

10  Manje u-Ahabi + wayenamadodana angu-70 eSamariya. Ngakho uJehu wabhala izincwadi wazithumela eSamariya ezikhulwini zaseJizreyeli, emadodeni amadala + nakubanakekeli bezingane zika-Ahabi,* wathi:  “Phakathi kwenu kukhona amadodana enkosi yenu, izinqola zempi, amahhashi, idolobha elinezivikelo eziqinile nezikhali. Lapho le ncwadi ifika kini,  kufanele nikhethe indodana yenkosi engcono neniyibona ifanele* ukuwedlula wonke niyibeke esihlalweni sikayise. Niyilwele indlu yenkosi yenu.”  Kodwa besaba bathi: “Uma amakhosi amabili ehlulekile ukumelana naye, + pho thina singamelana kanjani naye?”  Ngakho owayengamele isigodlo,* owayengamele idolobha, amadoda amadala nabanakekeli bezingane bathumela lo myalezo kuJehu, bathi: “Siyizinceku zakho, sizokwenza konke okushoyo. Akukho muntu esizombeka abe yinkosi. Yenza noma yini ebonakala ilungile kuwe.”  Wababhalela incwadi yesibili, wathi: “Uma ningakimi futhi nizimisele ukungilalela, thathani amakhanda amadodana enkosi yenu nize nawo kimi kusasa ngalesi sikhathi eJizreyeli.” Amadodana enkosi angu-70 ayekanye namadoda avelele edolobha ayewakhulisa.  Lapho nje incwadi ifika kuwo, athatha amadodana enkosi angu-70 awabulala, + afaka amakhanda awo kobhasikidi awathumela kuye eJizreyeli.  Isithunywa sangena samtshela, sathi: “Bawalethile amakhanda amadodana enkosi.” Ngakho wathi: “Wabekeni abe izinqwaba ezimbili esangweni ledolobha kuze kube sekuseni.”  Ekuseni waphuma wama phambi kwabantu wathi: “Nina aninacala.* Mina ngakhele inkosi yami uzungu ngayibulala, + kodwa ubani obulale bonke laba? 10  Ngakho yazini ukuthi akukho nelilodwa izwi likaJehova, uJehova alikhuluma ngokumelene nendlu ka-Ahabi elingeke ligcwaliseke, *+ uJehova ukwenzile lokho akukhuluma ngenceku yakhe u-Eliya.” + 11  Ngaphezu kwalokho, uJehu wabulala bonke ababesele bendlu ka-Ahabi eJizreyeli, kanye nawo wonke amadoda akhe avelele nayejwayelene nabo nabapristi bakhe, + kwaze kwaba yilapho esebaqede bonke. + 12  Ngemva kwalokho wasuka wahamba waya eSamariya. Indlu abelusi ababegundela kuyo izimvu yayisendleleni. 13  UJehu wahlangana nabafowabo baka-Ahaziya inkosi + yakwaJuda lapho, wathi kubo, “Ningobani nina?” Bona bathi: “Singabafowabo baka-Ahaziya, sisendleleni siyohlola ukuthi asaphila yini amadodana enkosi namadodana endlovukazi.”* 14  Masinyane wathi: “Babambeni bephila!” Ngakho bawabamba ephila la madoda angu-42 bawabulala ngasemthonjeni ongasendlini okugundelwa kuyo izimvu. Akavumelanga neyodwa ukuba iphunyuke. + 15  Uma esuka lapho wahlangana noJehonadaba + indodana kaRekabi + ezomhlangabeza. Lapho embingelela,* yena wathi kuye: “Ingabe ungisekela ngenhliziyo ephelele,* njengoba nje nami ngikusekela ngenhliziyo ephelele.” UJehonadaba wathi: “Kunjalo.” “Uma kunjalo, nginike isandla sakho.” Ngakho welula isandla sakhe, uJehu wamdonsa wamgibelisa enqoleni. 16  Wabe esethi: “Hamba nami ukuze ubone indlela engingababekezeleli ngayo labo abaphikisana noJehova.” + Ngakho uJehu wahamba naye ngenqola yakhe yempi. 17  Wafika eSamariya, wabulala bonke ababesele bendlu ka-Ahabi eSamariya wabaqeda, + njengoba nje uJehova ayeshilo ku-Eliya. + 18  Ngaphezu kwalokho, uJehu waqoqela bonke abantu ndawonye wathi kubo: “U-Ahabi wamkhonza kancane uBhali, + kodwa uJehu uzomkhonza kakhulu. 19  Ngakho bizani bonke abaprofethi bakaBhali, + zonke izikhonzi zakhe nabo bonke abapristi bakhe + beze kimi. Makungasali ngisho noyedwa, ngoba kunomhlatshelo omkhulu engizowenzela uBhali. Noma ubani ongafikanga uzofa.” Kepha uJehu wenza ngobuqili ukuze abhubhise abakhonza uBhali. 20  UJehu waqhubeka wathi: “Memezelani* umhlangano okhethekile kaBhali.” Ngakho bawumemezela. 21  Ngemva kwalokho uJehu wathumela umyalezo kulo lonke elakwa-Israyeli, bonke abakhonza uBhali bafika. Akekho noyedwa ongazange afike. Bangena ethempelini likaBhali, *+ ithempeli lagcwala phama. 22  Wathi kumphathi wekamelo lezingubo: “Khiphela bonke abakhonza uBhali izingubo.” Ngakho wabakhiphela izingubo. 23  Ngemva kwalokho uJehu noJehonadaba + indodana kaRekabi bangena endlini kaBhali. Wathi ezikhonzini zikaBhali: “Funani ngokucophelela niqikelele ukuthi abekho abakhonza uJehova lapha, kukhona abakhonza uBhali kuphela.” 24  Ekugcineni bangena ukuze banikele imihlatshelo neminikelo eshiswayo. UJehu wayemise amadoda angu-80 ngaphandle wathi: “Uma kuba khona indoda ephunyukayo kula madoda, niyokhokha ukuphila ngokuphila.” 25  Ngokushesha nje lapho eseqedile ukunikela umnikelo oshiswayo, uJehu wathi konogada* nasezinduneni: “Ngenani nibabulale! Makungaphunyuki ngisho noyedwa!” + Ngakho onogada nezinduna bababulala ngenkemba babaphonsa ngaphandle, baqhubeka bebabulala baze bafika endaweni yokukhosela* yethempeli likaBhali. 26  Ngemva kwalokho bakhipha izinsika ezingcwele + zethempeli likaBhali bazishisa. + 27  Badiliza insika engcwele + kaBhali, badiliza nethempeli likaBhali + bakha indlu yangasese kuleyo ndawo, isekhona kuze kube namuhla. 28  Kanjalo uJehu wakuqeda ukukhonzwa kukaBhali kwa-Israyeli. 29  Nokho, uJehu akazange aziyeke izono uJerobowamu indodana kaNebhati onisa ngazo u-Israyeli, okungukuthi amathole egolide, elaliseBhethele nelalikwaDani. + 30  Ngakho uJehova wathi kuJehu: “Ngenxa yokuthi wenze kahle, wenza okulungile emehlweni ami ngokwenza konke obekusenhliziyweni yami ngokuqondene nendlu ka-Ahabi, + amadodana akho ayohlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli kuze kube sesizukulwaneni sesine.” + 31  Kodwa uJehu akazange aqikelele ukuba anamathele eMthethweni kaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ngayo yonke inhliziyo yakhe. + Akazange aziyeke izono uJerobowamu onisa ngazo u-Israyeli. + 32  Ngalezo zinsuku uJehova waqala ukuvumela ukuba ezinye izindawo zakwa-Israyeli zinqotshwe. UHazayeli wayelokhu ebahlasela kulo lonke elakwa-Israyeli, + 33  kusukela eJordani ngasempumalanga, lonke izwe laseGileyadi—kwaGadi, kwaRubeni nakwaManase +—ukusuka e-Aroweri, engaseSigodini Sase-Arinoni,* kuya eGileyadi naseBhashani. + 34  Wonke omunye umlando kaJehu nakho konke akwenza nawo wonke amandla akhe, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli. 35  UJehu walala nokhokho bakhe, wangcwatshwa eSamariya; uJehowahazi indodana yakhe + wabusa esikhundleni sakhe. 36  Isikhathi* uJehu asibusa phezu kuka-Israyeli eSamariya sasiyiminyaka engu-28.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nakubanakekeli baka-Ahabi.”
Noma, “neqotho.”
NgesiHebheru, “indlu.”
Noma, “nilungile.”
NgesiHebheru, “eliyowela emhlabathini.”
Noma, “enkosazana.”
Noma, “embusisa.”
NgesiHebheru, “eqotho.”
NgesiHebheru, “Ngcwelisani.”
Noma, “endlini kaBhali.”
NgesiHebheru, “kubagijimi.”
NgesiHebheru, “edolobheni,” cishe isakhiwo esinjengenqaba.
Noma, “eMhosheni Wase-Arinoni.”
NgesiHebheru, “Izinsuku.”