Eyesibili YamaKhosi 1:1-18

  • U-Eliya ubikezela ngokufa kuka-Ahaziya (1-18)

1  Ngemva kokufa kuka-Ahabi, uMowabi + wavukela u-Israyeli.  U-Ahaziya wakhalakathela embotsheni eyayivalwe ngesisefo eyayisophahleni lwendlu yakhe eSamariya, walimala. Ngakho wathuma izithunywa wathi kuzo: “Hambani, ningibuzele kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni + ukuthi ngizolulama yini kule ngozi engehlele.” +  Kodwa ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya *+ umThishibi: “Hamba uyohlangabeza izithunywa zenkosi yaseSamariya uthi kuzo, ‘Yingoba kungekho Nkulunkulu yini kwa-Israyeli njengoba niyobuza kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni? +  Ngakho-ke yilokhu uJehova akushoyo: “Ngeke wehle embhedeni olele kuwo, ngoba uzokufa nakanjani.” ’ ” Ngemva kwalokho u-Eliya wahamba.  Lapho izithunywa zibuyela ku-Ahaziya, wathi kuzo: “Nijikeleni?”  Zaphendula zathi: “Kukhona umuntu okhuphukile ezosihlangabeza, wathi kithi, ‘Hambani nibuyele enkosini enithumile, nifike nithi kuyo: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Yingoba kungekho Nkulunkulu yini kwa-Israyeli uze uthumele ukuba kuyobuzwa kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni? Ngakho-ke, ngeke wehle embhedeni olele kuwo, ngoba uzokufa nakanjani.’ ” ’ ” +  Wathi kuzo: “Ubebukeka kanjani lowo muntu okhuphukile ezonihlangabeza wayesekhuluma la mazwi kini?”  Zathi kuye: “Bekuyindoda egqoke ingubo yoboya, + ifake ibhande lesikhumba okhalweni.” + Ngaso leso sikhathi wathi: “Bekungu-Eliya umThishibi.”  Inkosi yathumela kuye induna yabangu-50 nezinsizwa zayo ezingu-50. Lapho induna ikhuphukela kuye, yamthola ehlezi esiqongweni sentaba. Yathi kuye: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso, + inkosi ithi, ‘Yehla.’ ” 10  Kodwa u-Eliya waphendula le nduna yabangu-50 wathi: “Uma ngingumuntu kaNkulunkulu, makwehle umlilo emazulwini + ukushise wena nezinsizwa zakho ezingu-50.” Umlilo wehla uvela emazulwini wayishisa yona kanye nezinsizwa zayo ezingu-50. 11  Ngakho inkosi yaphinde yathumela kuye enye induna yabangu-50 nezinsizwa zayo ezingu-50. Yahamba yafike yathi kuye: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso, yilokhu inkosi ekushoyo, ‘Yehla ngokushesha.’ ” 12  Kodwa u-Eliya wabaphendula wathi: “Uma ngingumuntu kaNkulunkulu weqiniso, makwehle umlilo emazulwini ukushise wena nezinsizwa zakho ezingu-50.” Umlilo kaNkulunkulu wehla uvela emazulwini wayishisa yona kanye nezinsizwa zayo ezingu-50. 13  Inkosi yaphinda futhi yathuma induna yesithathu yabangu-50 nezinsizwa zayo ezingu-50. Kodwa induna yesithathu yabangu-50 yakhuphuka yafike yaguqa phansi ngamadolo phambi kuka-Eliya yamncenga yathi: “Muntu kaNkulunkulu weqiniso, ngiyacela, ukuphila kwami nokuphila kwalezi zinceku zakho ezingu-50 makube yigugu emehlweni akho. 14  Umlilo ovela ezulwini sewehlile kakade washisa izinduna ezimbili zokuqala zabangu-50 kanye namabutho azo ezinsizwa ezingu-50, kodwa manje ukuphila* kwami makube yigugu emehlweni akho.” 15  Ingelosi kaJehova yathi ku-Eliya: “Yehla naye. Ungamesabi.” Ngakho wasuka wehlela nayo enkosini. 16  U-Eliya wathi enkosini: “Yilokhu uJehova akushoyo, ‘Uthumele izithunywa ukuba ziyobuza kuBhali-zebhubhe unkulunkulu wase-Ekroni. + Lokhu ukwenze ngoba kungekho Nkulunkulu yini kwa-Israyeli? + Kungani ungabuzanga kuye? Ngakho-ke, ngeke wehle embhedeni olele kuwo, ngoba uzokufa nakanjani.’ ” 17  Ngakho wafa, ngokwezwi likaJehova u-Eliya ayelikhulumile. Ngenxa yokuthi u-Ahaziya wayengenandodana, uJehoramu *+ wabusa esikhundleni sakhe, ngonyaka wesibili kaJehoramu + indodana kaJehoshafati inkosi yakwaJuda. 18  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando ka-Ahaziya, + lokho akwenza, kulotshiwe encwadini yomlando wamakhosi akwa-Israyeli.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “UNkulunkulu Wami NguJehova.”
Noma, “umphefumulo.”
Okuwukuthi, umfowabo ka-Ahaziya.