Eyokuqala KuThimothewu 1:1-20

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Isixwayiso ngabafundisi bamanga (3-11)

  • UPawulu uboniswa umusa omkhulu (12-16)

  • INkosi engunaphakade (17)

  • ‘Yilwa impi enhle’ (18-20)

1  UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngomyalo kaNkulunkulu uMsindisi wethu nokaKristu Jesu, ithemba lethu, +  kuThimothewu, *+ umntwana woqobo + okholweni: Kwangathi ungathola umusa omkhulu,* isihe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu naseNkosini uJesu Kristu.  Njengoba nje ngakukhuthaza ukuba uhlale e-Efesu lapho sengizohamba ngiye eMakedoniya, ngiyakukhuthaza namanje, ukuze uyale abathile ukuba bangafundisi imfundiso ehlukile,  noma banake izindaba ezingamanga + nezinhlu zozalo. Izinto ezinjalo azisizi ngalutho, + kodwa zibangela ukuqagela kunokuveza noma yini evela kuNkulunkulu ephathelene nokholo.  Empeleni, injongo yalo myalo* iwukuba sibe nothando + oluvela enhliziyweni ehlanzekile nakunembeza omuhle nasokholweni + olungenabuzenzisi.  Ngokuphambuka kulezi zinto, abanye baye bachezukiselwa enkulumweni engathi shu. +  Bafuna ukuba ngabafundisi + bomthetho, kodwa abaziqondi izinto abazishoyo noma izinto abagomela ngazo.  Siyazi ukuthi uMthetho muhle uma umuntu ewusebenzisa ngokufanele,*  eqaphela ukuthi umthetho awenzelwanga umuntu olungile kodwa abantu abangenamthetho + nabangalawuleki, abangamhloniphi uNkulunkulu nabayizoni, abangathembekile* nabangcolile, ababulala oyise nonina, nababulala abanye abantu, 10  abaziphatha kabi ngokocansi,* amadoda alala namanye amadoda,* abathumbi, abaqambimanga, abafunga amanga, nanoma iyiphi enye into ephikisana nemfundiso ephilayo *+ 11  ngokwezindaba ezinhle ezikhazimulayo zikaNkulunkulu ojabulayo engaziphathiswa. + 12  Ngiyambonga uKristu Jesu iNkosi yethu, owangipha amandla, ngoba wangibheka njengothembekile ngokungabela inkonzo, + 13  nakuba esikhathini esidlule ngangingumhlambalazi nomshushisi nomuntu oweyisayo. + Noma kunjalo, ngaboniswa isihe ngoba ngangenza ngokungazi nangenxa yokuntula ukholo. 14  Kodwa umusa omkhulu weNkosi yethu wachichima kakhulu kimi kanye nokholo nothando olukuKristu Jesu. 15  Le nkulumo ithembekile futhi ifanelwe ukwamukelwa ngokugcwele, ukuthi: uKristu Jesu weza emhlabeni ezosindisa izoni. + Kuzo, ngingesiphambili. + 16  Noma kunjalo, ngaboniswa isihe ukuze ngami njengesibonelo esiphambili, uKristu Jesu abonise konke ukubekezela kwakhe, engisebenzisa njengesibonelo kulabo abayoba nokholo kuye ukuze bathole ukuphila okuphakade. + 17  Manje udumo nenkazimulo makube seNkosini engunaphakade, + engenakonakala, + engabonakali, + uNkulunkulu owukuphela kwakhe, + kuze kube phakade naphakade. Amen. 18  Lo myalo* ngiwuphathisa wena, mntanami Thimothewu, ngokuvumelana neziprofetho ezashiwo ngawe, ukuze ngazo uqhubeke ulwa le mpi enhle, + 19  unokholo nonembeza omuhle, + okuye kwalahlwa abanye base bephukelwa umkhumbi wokholo lwabo.* 20  UHimenewu + no-Aleksandru bangabanye babo, futhi ngibanikele kuSathane + ukuze bafundiswe ngesiyalo ukuba bangahlambalazi.

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Lowo Odumisa UNkulunkulu.”
Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “yalesi siqondiso.”
NgesiGreki, “ngokusemthethweni.”
Noma, “abantula uthando oluqotho.”
Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Noma, “ongqingili; amadoda aya ocansini namanye amadoda.”
Noma, “enempilo; ezuzisayo.”
Noma, “Lesi siqondiso.”
Noma, “bephelelwa ukholo njengomkhumbi ocwilayo.”