Eyokuqala KaSamuweli 7:1-17

  • UMphongolo useKiriyati-jeyarimi (1)

  • USamuweli uyanxusa: ‘Khonzani uJehova yedwa’ (2-6)

  • U-Israyeli uyanqoba eMispa (7-14)

  • USamuweli wahlulela u-⁠Israyeli (15-17)

7  Ngakho amadoda aseKiriyati-jeyarimi eza athatha uMphongolo kaJehova enyuka nawo afike awufaka endlini ka-Abhinadaba + esegqumeni, angcwelisa indodana yakhe u-Eleyazare ukuze igade uMphongolo kaJehova.  Kusukela osukwini uMphongolo owafika ngalo eKiriyati-jeyarimi, kwadlula iminyaka engu-20. Yonke indlu ka-Israyeli yabe isiqala ukufuna uJehova. *+  USamuweli wayesethi kuyo yonke indlu ka-Israyeli: “Uma kuwukuthi nibuyela kuJehova ngayo yonke inhliziyo yenu, + lahlani onkulunkulu bezinye izizwe + abaphakathi kwenu kanye nemifanekiso ka-Ashitoreti, + nikelani inhliziyo yenu ngokuphelele kuJehova, nikhonze yena yedwa, + khona-ke uzonikhulula esandleni samaFilisti.” +  Lapho ezwa lokho ama-Israyeli alahla oBhali nemifanekiso ka-Ashitoreti, abe esekhonza uJehova kuphela. +  Ngemva kwalokho, uSamuweli wathi: “Qoqelani wonke u-Israyeli eMispa, + mina ngizonithandazela kuJehova.” +  Ngakho baqoqana eMispa, bakha amanzi bawathulula phambi kukaJehova* bazila ukudla ngalolo suku. + Bathi: “Sonile kuJehova.” + USamuweli waqala ukuba umahluleli + kwa-Israyeli eMispa.  Lapho amaFilisti ezwa ukuthi ama-Israyeli abuthene eMispa, amakhosi amaFilisti + enyuka ayolwa nama-Israyeli. Lapho ama-Israyeli ezwa lokho, esaba ngenxa yamaFilisti.  Ngakho ama-Israyeli athi kuSamuweli: “Ungayeki ukusithandazela kuJehova uNkulunkulu wethu ukuze asisize, + asisindise esandleni samaFilisti.”  USamuweli wathatha iwundlu elisancela walinikela njengomnikelo oshiswayo, + umnikelo ophelele, oya kuJehova; uSamuweli wacelela u-Israyeli usizo kuJehova, uJehova wamphendula. + 10  Ngesikhathi uSamuweli enikela umnikelo oshiswayo, amaFilisti asondela ukuze alwe no-Israyeli. UJehova wabangela ukuba lidume kakhulu + ngalolo suku, amaFilisti adideka, + ahlulwa phambi kuka-Israyeli. + 11  Amadoda akwa-Israyeli aphuma eMispa awajaha amaFilisti, awabulala kwaze kwaba seningizimu yeBheti-kari. 12  USamuweli wabe esethatha itshe + walimisa phakathi kweMispa neJeshana waliqamba ngokuthi i-Ebhenezeri,* ngoba wathi: “Kuze kube manje uJehova ubelokhu esisiza.” + 13  AmaFilisti anqotshwa kanjalo-ke, awaphindanga eza endaweni ka-Israyeli; + isandla sikaJehova saqhubeka simelene namaFilisti zonke izinsuku zikaSamuweli. + 14  Amadolobha ayedliwe amaFilisti ku-Israyeli nawo abuyela ku-Israyeli kusukela e-Ekroni kuze kube seGati, ama-Israyeli aphinde ayithatha indawo yawo kumaFilisti. Kwakunokuthula naphakathi kuka-Israyeli nama-Amori. + 15  USamuweli waqhubeka nokwahlulela u-Israyeli ukuphila kwakhe konke. + 16  Unyaka nonyaka wayejikeleza aye eBhethele, + eGiligali + naseMispa, + ahlulele u-Israyeli kuzo zonke lezi zindawo. 17  Kodwa wayebuyela eRama, + ngoba umuzi wakhe wawulapho, nakhona wayahlulela u-Israyeli. Wakhela uJehova i-altare lapho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukulila kuJehova.”
Ngokusobala lolu usiko olubonisa ukuphenduka.
Incazelo: “Itshe Losizo.”